เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tanoy
tanoy
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 726 เรื่อง
  • ผู้ชม : 12,906,835 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 143 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ลบ แก้ไข

กำหนดการรับสมัคร
รายละเอียด
ภาคปกติ
ภาค กศ.ป.ป.
หมายเหต
การจำหน่ายระเบียบการสมัคร ด้วยตนเอง
1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2551
1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2551

ราคาชุดละ 50 บาท ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารกฤษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว หรือสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

การจำหน่ายระเบียบการสมัคร สมัครทางไปรษณีย์
1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2551
1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2551
โดยส่งธนาณัติเงินสด จำนวน 80 บาท สั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร
7 - 11 เมษายน 2551
19 - 23 เมษายน 2551
เวลา 9.00 - 12.00 น.และ 13.00-16.00 น. ณ อาคารสารภี และอาคารกฤษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

การสมัคร และชำระค่าธรรมเนียม

ระดับปริญญาตรี (4 ปีและ5 ปี)ผู้สมัครเลือกสาขาได้ 3 อันดับ ดังนี้
       - เลือกสมัครหนึ่งอันดับ 200 บาท
       - เลือกสมัครมากว่าหนึ่งอันดับ 300 บาท

ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 2 อันดับ โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท

ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 1 อันดับ โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
-
หลักฐานการสมัครสอบ

- สำเนาใบ ร.บ.1 หรือใบ ปพ. 1:4 และใบระเบียบผลการเรียนฉบับจริง สำหรับผู้สมัครทุกระดับ ซึ่งแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average : FPA.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3.4 ซ.ม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล หรือเอกสารที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับบางวิชา จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบ ร.บ.1 หรือใบ ปพ. 1:4 และใบระเบียบผลการเรียนฉบับจริง สำหรับผู้สมัครทุกระดับ ซึ่งแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average : FPA.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3.4 ซ.ม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล หรือเอกสารที่แสดงคูณสมบัติเฉพาะสำหรับบางวิชา จำนวน 1 ฉบับ
-
จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะรับนักศึกษาจำนวน 3,030 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะรับนักศึกษาจำนวน 2,460 คน -
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
3) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
4) มีความประพฤติเรียบร้อย
5) มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี
6) มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข
7) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ซึ่งระบุไว้ในใบ ร.บ.1 หรือใบ ปพ.1:4 หรือหลักฐานที่ทางสถานศึกษาออกให้
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
3) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
4) มีความประพฤติเรียบร้อย
5) มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี
6) มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข
-
เงื่อนไขการเปิดสอนของแต่ละสาชาวิชา
--จะต้องมีผู้สมัครสอบไม่น้อยกว่า สาขาวิชาละ 30 คน ยกเว้นสาขาวิชาที่ระบุไว้น้อยกว่า-
การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 21 เมษายน 2551
วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
-
กำหนดการคัดเลือก
วันที่ 28 เมษายน 2551
วันที่ 9 พฤษภาคม 2551
-
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2551
18 พฤษภาคม 2551
ณ กองบริการการศึกษา อาคารกฤษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) และทางเว็บไซท์ http://psru.ac.th, http://reg.psrt.ac.th
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2551

24 พฤภาคม 2551 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
การลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2551
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2551
ณ อาคารกฤษณา และอาคารสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ใบสมัคร
 
ประกาศ
  
  
.
 โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 เม.ย. 51 09:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 78,659 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 78,659 ครั้ง ตอบ 8 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Kannika Plubpla
IP : 27.55.11.***
ขอโครตา 2556 คร๊
ลบ แจ้งลบ
โดย คนน่ารัก
IP : 118.172.218.***

ขอส่งความรักและความคิดถึงอาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ ครองศักดิ์  ภุมรินทร์ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ  จากศิษย์เก่าเอกดนตรีปี34   / ผมเสียใจที่ไปร่วมเงินไม่ได้จริงๆครับ  /ครูคนึง (จ๊อส)

ลบ แจ้งลบ
โดย kookkuly@hotmail.com
IP : 118.172.207.***
น่าจะบอกสาขาว่าเปิดรับกี่คนนะ
ลบ แจ้งลบ
โดย villymini@hotmail.com
IP : 117.47.130.***

เอ่อ!!!น่าจะมีการสมัครเรียนทางเว็บนะครับเเละจ่ายตังค์โดยการโอนไป จะได้สะดวกเเละไม่ต้องไปไกลถึงพิษณุโลก ไอกระผมเองอยู่ขอนเเก่นครับทำยังไงจะได้ไปสมัครละเนี่ย

ลบ แจ้งลบ
โดย จีรพรรณ จันทขาว
IP : 114.128.59.***

น่าจะมมีคณะที่เปิดสอนบอกบ้างน่ะค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย น.ส. สุภารัตน์ สีเสือ
IP : 61.19.22.***
อยากให้บอกรายละเอียดคณะที่เปิดสอนทุกคณะเพื่อง่ายแก่การตัดสินใจเข้ารับการศึกษา และเ นื้อหาที่ต้องเรียนทุกคณะคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย นวพล
IP : 202.29.80.***
ถ้าเหงาโทรมายินดีเสมอครับ0836256182ด้วยความหวังดีจากต้นเด็กเรีย
ลบ แจ้งลบ
โดย นวพล นาคเปรม
IP : 202.29.80.***
ถ้าเหงาโทรมา0836256182

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์