http://data.eduzones.com/freenet.aspx
การสอบ o­nline นั้นมีจุดประสงค์ให้น้องได้มีประสบการณ์ก่อนที่จะทำการสอบจริง
ซึ่งน้องๆ สามารถเลือกข้อสอบเพื่อทำการสอบแบบ o­nline ได้ข้างล่างค่ะ
แนวข้อสอบ Admission
ภาษาไทย 1
สังคมศึกษา 1
สังคมศึกษา 2
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
คณิตศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์ 2
คณิตศาสตร์ 3
คณิตศาสตร์ 4
เคมี 1
เคมี 2
ฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2
ชีววิทยา 1
ชีววิทยา 2
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 1
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 2
ภาษาฝรั่งเศส 1
ภาษาฝรั่งเศส 2
พื้นฐานทางวิศวกรรม 1
พื้นฐานทางวิศวกรรม 2
วัดแววความเป็นครู 1
วัดแววความเป็นครู 2
โดย เปเป้ซ่า
วันที่ 19 กันยายน 2551
พิมพ์หน้านี้