คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับตรง

ลบ แก้ไข

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

***************************

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 Website http://home.kku.ac.th/acamed/

1. โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 30 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย มีคุณสมบัติดังนี้
2.1.1 มีคะแนนเฉลี่ย
(GPAX.) 4 ภาคการศึกษาในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50 ในวันรับสมัครและ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน 10 % แรกของโรงเรียน (มีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 2.1.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทุกโครงการ / ทุกประเภทการรับ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์สามารถดำเนินการให้เต็มศักยภาพ ดังต่อไปนี้

2.2.1 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพแพทย์

2.2.2 มีปัญหาทางบุคลิกภาพและทางจิตเวชที่จะมีผลต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพแพทย์ โดยเฉพาะการรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้แก่ โรคประสาท อารมณ์ แปรปรวน โรคจิตทุกชนิดบุคลิกภาพแปรปรวนทุกชนิด โดยเฉพาะมีพฤติกรรมต่อต้านกฎเกณฑ์สังคม (antisocial personality) หรือบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง (borderline personality) รวมถึง ปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.2.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร

2.2.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น

- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร

- ภาวะไตวายเรื้อรัง

- โรคติดสารเสพติดให้โทษ

- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

2.2.5 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ทำให้มีผลต่อความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค และการตัดสินใจให้การรักษาผู้ป่วย

2.2.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- สายตาบอดสนิทไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง

- สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง

- สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

2.2.7 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท
(sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว

2.2.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า อาจเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

2.2.9 ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์
การศึกษา

2.2.10 คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในอนาคต ให้อยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

3. กำหนดการรับสมัคร และการสอบ

โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

รับสมัคร

วันที่ 14 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550 ทาง internet

ชำระเงินค่าสมัคร

วันที่ 14 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550

(ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ถือตามวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์

สอบข้อเขียนของคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 13-14 ตุลาคม 2550

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2550

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550

รายงานตัวเข้าศึกษา ทาง internet/ทำสัญญา

วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2550

วันสุดท้ายการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

วันที่ 25 ธันวาคม 2550

4. วิธีการสมัครโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์

4.1 สมัครผ่าน Internet โดยเข้าไปที่ website http://home.kku.ac.th/acamed/ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น click ผ่าน “การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดตกลง

4.2 ผู้สมัครสอบจะได้รับ

4.2.1 เลขที่อ้างอิง

4.2.2 เอกสาร เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

4.2.3 รายละเอียดข้อมูล / เอกสารที่จะต้องส่งมายังศูนย์รับสมัครสอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.3 ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนฯลฯ ผู้สมัครแจ้งข้อมูลไปยัง สถานที่ในข้อ 5.7 โดยให้ส่งสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการชำระเงิน

5. เอกสารประกอบใบสมัคร

5.1 เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ (หน้าตรวจสอบข้อมูล ) พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร

5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ

5.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริง และถ่ายในคราวเดียวกันจำนวน 4 รูป เขียนชื่อ-สกุลด้านหลังทุกรูป

5.4 หนังสือรับรอง หรือใบระเบียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 หรือเทียบเท่า

5.5 ต้องมีหลักฐานคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน 10 % แรกของโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 5.6 ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน หรือ ขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว x 10 นิ้ว จำนวน 2 ซอง ที่จ่าหน้าซองถึงตัวเอง โดยใช้ที่อยู่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก พร้อมทั้งติดแสตมป์หน้าซองๆ ละ 5 บาท เพื่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะส่งบัตรประจำตัวสอบ และแจ้งผลคะแนนสอบ

5.7 สถานที่ส่งเอกสาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (เอกสารสมัครสอบแพทย์)

ตู้ ปณ. 110 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น
40002

5.8 กำหนดส่งเอกสารโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ ทั้งหมด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ถือตามวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์ การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน และส่งเอกสารครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

6. การชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร

6.1 นำเอกสารการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารจะเก็บเอกสารท่อนล่าง และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐาน

1. ค่าสมัครสอบ 7 วิชา ของคณะแพทยศาสตร์

700 บาท

สมัครกับคณะแพทยศาสตร์

2. ค่าสมัครเข้าโครงการ

200 บาท

3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร

15 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

915 บาท

6.2 คณะแพทยศาสตร์จะส่งเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบ เมื่อได้รับการยืนยันการ
ชำระเงินจากธนาคาร และได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว

6.3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัคร ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.4 ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในประกาศและขั้นตอนการสมัครเอกสารประกอบการสมัครโดยละเอียดหากเกิดความผิดพลาดในการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์

7. สนามสอบ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

8. รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกปีการศึกษา 2551

วิชา

น้ำหนักคะแนน

เงื่อนไข

1.ภาษาไทย

10

คะแนนแต่ละวิชาต้องได้ เท่ากับหรือมากกว่า 30%

คะแนนรวมทุกรายวิชาในสัดส่วนที่กำหนดต้องเท่ากับหรือมากกว่า 50%

2.สังคมศึกษา

10

3.ภาษาอังกฤษ

20

4.คณิตศาสตร์

15

5.เคมี

15

6.ชีววิทยา

15

7.ฟิสิกส์

15

รวม

100

9. หลักเกณฑ์ทั่วไป

9.1 กรณีผู้สมัครที่สอบผ่านและยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว จะถูกตัดชื่อจากการรับตรง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับตรงของคณะแพทยศาสตร์ Direct Admissions ของกลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย Central Admissions ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะแพทยศาสตร์ อื่นๆ ที่มีข้อตกลงล่วงหน้าไว้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9.2 คณะแพทยศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเกินจำนวนที่จะรับได้จริงจำนวนหนึ่ง (ประมาณ 50 คน) ผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และสุขภาพจิตจะได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 คน ผู้สอบผ่านที่เหลือจะได้รับการประกาศชื่อเป็นลำดับสำรอง
9.3 ในกรณีที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แล้วผู้นั้นไม่ไปแสดงตนตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละ
สิทธิ์ในการเข้าศึกษา ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในรอบต่อๆไป

9.4 ภายหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วมีผู้สละสิทธิ์ทางคณะแพทยศาสตร์ จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติมโดยเลือกจากอันดับสำรองตามลำดับ
9.5 คณะแพทยศาสตร์ สงวนสิทธิ์การรับตามเกณฑ์การพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากต้องมีการคัดเลือกในรอบที่ 2 หรือมากกว่า

9.6 ในกรณีที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากอันดับสำรองจนหมดแล้ว หากยังมี จำนวนรับนักเรียนว่างอยู่ คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนโควตาที่มีผู้สละสิทธิ์ไปรับนักศึกษาจากโควตาอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น โอนไปรับผ่าน Direct Admissions หรือ Central Admission

9.7 ในกรณีที่นอกเหนือจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 โดย พีมเด็กวชิรา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ก.ค. 51 22:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 46,671 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 46,671 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นู๋โบว์
IP : 182.52.124.***
อยากเป็นหมอสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จะได้ช่วยเหลือชาวโลกกกกกกกกกก
ลบ แจ้งลบ
โดย กนิษฐา
IP : 125.26.108.***

อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นมากๆเลย

แต่ตอนนี้อยู่แค่ชั้นม. 3 เอง  แต่จะพยายาม

เพราะอยากเจอพี่ริท  the  star  6  มากกกกกกกกกกกกกกกก

ลบ แจ้งลบ
โดย thanyaluk_kc3@hotmail.com
IP : 118.173.242.***

เป็นคณะที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย อิง
IP : 61.19.127.***

อยากเข้ามากๆเลยค่ะ

เป็นคณะที่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วล่ะค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย น้ำตาล
IP : 222.123.62.***

อยากเรียนที่ ม.ขอนแก่นจังเลย

คณะแพทยศาสตร์เป็นคณะที่ใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตเลย

อยากเรียนจังเลย

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ