มูลนิธิ CCF และมูลนิธิ CITI ร่วมกับ CIBA DPU จัดประกวดแผนธุรกิจ เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
            มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (CCF)  มูลนิธิCITI  และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ร่วมกันจัดงานประกวดแผนธุรกิจ  ในโครงการนักธุรกิจวัยทีน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะทางการเงิน และทักษะการผลิต  ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดโครงการครั้งที่ 2 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 1,200 คน  นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  ทักษะทางการเงิน และทักษะการผลิต  รวมไปถึง Business model canvas มีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก CCF  CITI  CIBA และ ผู้ประกอบการ ร่วมกันกลั่นกรองและคัดเลือก โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจจำนวน 13 ทีม  ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม “คอไอติม” จากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยคุณวีระอนงค์  จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลธนกิจ และ  ดร. กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.ฯ ขึ้นมอบรางวัลเป็นเงินทุนสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจจากมูลนิธิCITI จำนวน 30,000 บาท จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มูลนิธิ CCF และมูลนิธิ C

มูลนิธิ CCF และมูลนิธิ C 
โดย PR_DPU
วันที่ 28 กันยายน 2561
พิมพ์หน้านี้