เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo RAC 8 ริ้ว
RAC 8 ริ้ว
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 2,800 เรื่อง
  • ผู้ชม : 21,289,372 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 332 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนรายงานจัดอันดับคณะต่างๆ ทั่วประเทศ

ลบ แก้ไข

เอามาจากเวบบอร์ดของสวนกุหลาบนะครับ

น้องๆอ่านแล้วพิจารณาด้วยนะครับ อย่าเชื่อ 100%ที่อ่าน

สำหรับให้เพื่อนๆที่จะจัดอันดับ Admiss ไว้ดูเป็นทางเลือกนะครับ

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ทำการเรียนการสอนด้านภาษาฝรั่งเศสของประเทศไทย ประจำปี 2547-2548
ของสมาคมฝรั่งเศส-ไทย ซึ่งประเมินจากปริมาณนักศึกษา ผลงานวิจัย
ตำราด้านภาษาฝรั่งเศสของอาจารย์ในคณะ-มหาวิทยาลัย คุณภาพในด้านการเรียนการสอน
อัตราการหางานทำได้ของบัณฑิตที่จบในเอกวิชาภาษาฝรั่งเศส
และผลงานต่างๆและรางวัลที่ได้รับทางด้านภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษา โดยวัดจากระดับค่าคะแนนเต็มที่ 100
คะแนน มีผลดังต่อไปนี้

1. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 90.71 คะแนน

2. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 87.64 คะแนน

3. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 87.52 คะแนน

4. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 83.35 คะแนน

5. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 80.32 คะแนน

6. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 79.61 คะแนน

7. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 76.23 คะแนน

8. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 74.85 คะแนน

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 73.54 คะแนน

10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 72.35 คะแนน

11. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 69.62 คะแนน

12. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 66.05 คะแนน

13. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 62.35 คะแนน

14. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 59.22 คะแนน

15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 58.35 คะแนน

16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 55.97 คะแนน

17. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 53.80 คะแนน

18. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 52.80 คะแนน

19. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 51.15 คะแนน10 อันดับอุตสาหกรรมเกษตรหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1.มก. 2.มช. 2.จุฬา 3.มข. 4.มธ.
5.ลาดกระบัง 6.มอ. 7.พระนครเหนือ 8.มศว. 9.บูรพา 10.แม่โจ้

10 อันดับ การโรงแรมและการท่องเที่ยว 1.มก. 2.วิทยาลัยดุสิตธานี 3.มมส. 4.มข. 5.มอ. 6.มศว. 7.แม่ฟ้าหลวง
8.วลัยลักษณ์ 9.บูรพา 10.มน.20 อันดับ นิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชหรือวารสารศาสตร์ 1.มธ. 2.จุฬา 3.ม.กรุงเทพ 4.ม.รังสิต 5.มช 6.มก.
7.มน. 8.ราม 9.บูรพา 10.มอ. 11.ราชมงคล 12.ศรีปทุม 13.ธุรกิจบัณฑิตย์ 14.มมส. 15.วลัยลักษณ์ 16.มสธ.
17.พายัพ 18.เกษมบัณฑิต 19.หอการค้า 20.แม่โจ้20 อันดับ วิทยาศาสตร์ 1.จุฬา 2.มหิดล 3.มก. 4.มช .5.มข. 6.ลาดกระบัง 7.มอ. 8.บางมด 9.มศว.
10.พระนครเหนือ 11.ราม 12.มน. 13.มมส. 14.ม.อุบล 15.ศิลปากร 16.มธ. 17.แม่ฟ้าหลวง 18.บูรพา 19.ม.ทักษิณ
20.แม่โจ้7 อันดับแพทย์แผนไทย 1.ศิริราช 2.มมส. 3.ราม 4 .บูรพา 5.ราม 6.ราชมงคลปทุมธานี 7.มสธ.10 อันดับรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 1.จุฬา 2.มธ. 3.ราม 4.มก. 5.มช. 6.มข. 7.มอ. 8.ม.อุบล 9.มน.
10.มมส.10 อันดับครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 1.มศว. 2.จุฬา 3.มก. 4.ราชภัฏ 5.มอ. 6.มช. 7. มข. 8.ศิลปากร 9.ม.ทักษิณ
10.บูรพา10 อันดับจิตวิทยา 1.มธ. 2.มช. 3.มก. 4.จุฬา 5.บูรพา 6.มศว. 7.มน. 8.พายัพ 9.ราม 10.ศิลปากร8 อันดับ สาธารณสุขศาสตร์ 1.มหิดล 2.มข. 3.มน. 4.บูรพา 5.มมส. 6.มธ. 7.วลัยลักษณ์ 8.หัวเฉีย ว9อันดับ เทคนิคการแพทย์หรือสหเวชศาสตร์ 1.มหิดล 2.มช. 3.มข. 4.มธ. 5.จุฬา 6.มน. 7.วลัยลักษณ์ 8.ม.รังสิต
9.หัวเฉีย ว10 อันดับสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1.จุฬา 2.ศิลปากร 3.ลาดกระบัง 4.มก. 5.บางมด 6.มช. 7.มข. 8.ศรีปทุม
9.ม.มหาสารคาม 10.มธ.10 อันดับเกษตรศาสตร์ 1.มก. 2.มช. 3.มข. 4.มอ. 5.แม่โจ้ 6.ม.อุบล 7.มธ. 8.ลาดกระบัง 9.มน. 10.ราชมงคล10 อันดับเภสัชศาสตร์ 1.จุฬา 2.มหิดล 3.มช. 4.มข. 5.มอ. 6.ศิลปากร 7.มศว. 8.มน. 9.หัวเฉียว 10.ม.อุบล10 อันดับทันตแพทยศาสตร์ 1.จุฬา 2.มหิดล 3.มช. 4.มข. 5.มศว. 6.มอ. 7.มธ. 8.ม.รังสิต10 อันดับแพทยศาสตร์ 1.ศิริราช 2.จุฬา 3.รามา 4.มช. 5.มข. 6.มอ. 7.วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏฯ 8.มศว. 9.มธ.
10.มน.20 อันดับบริหารธุรกิจและบัญชี 1.จุฬา 2.มธ. 3.มก. 4.มช. 5.ม.กรุงเทพ 6.เอแบค 7.ศรีปทุม 8.มข. 9.มอ.
10.มน. 11.ราชมงคล 12.ธุรกิจบัณฑิตย์ 13.ม.รังสิต 14.ราม 15.มศว. 16.บูรพา 17.หอการค้า 18.เกษมบัณฑิต
19.พายัพ 20.วลัยลักษณ์อันดับสัตวแพทยศาสตร์ 1.จุฬา 2.มก. 3.มข. 4.มช. 5.มหิดล20 อันดับวิศวกรรมศาสตร์ 1.จุฬา 2.มก. 3.ลาดกระบัง 4.บางมด 5.มช. 6.มข. 7.มอ. 8.พระนครเหนือ 9.มหิดล
10.มธ. 11.มศว. 12.ศรีปทุม 13.มน. 14.มหานคร 15.ราม 16.ม.สยาม 17.ราชมงคล 18.ม.เอเชียอาคเนย์
19.เกษมบัณฑิต 20.หอการค้า

คิคิ ชั้นเลือกเกษตร20 อันดับ สาขาวเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือพัฒนาซอฟแวร์
1.จุฬา 2.มก. 3.ลาดกระบัง 4.บางมด 5. มธ. 6.พระนครเหนือ 7.สุรนารี 8.มข. 9.มอ. 10.มช. 11.บูรพา 12.ราม
14.ศิลปากร 15.เอแบค 16.ศรีปทุม 17.แม่ฟ้าหลวง 18.วลัยลักษณ์ 19.หอการค้า 20.มหานคร20 อันดับสถาบันสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1.จุฬา 2.มธ. 3.มก. 4.มช. 5.มศว. 6.มข. 7.มร. 8.มอ. 9.มหิดล 10.เอแบค
11.ม.มหาสารคาม 12.มน. 13.ม.ทักษิณ 14.แม่ฟ้าหลวง 15.พายัพ 16.ม.กรุงเทพ 17.ธุรกิจบัณฑิตย์
18.วลัยลักษณ์ 19.ม.รังสิต 20.ม.อุบล20 Nursing Schools 1.ศิริราชพยาบาล 2.รามา 3.มช. 4.สภากาชาด 5.วิทยาลัย พบาลบรมราชชนนี 6.มข. 7.มอ.
8.เกื้อการุณย์ 9.กองทัพบก 10.กองทัพอากาศ 11.กองทัพเรือ 12.พยาบาลตำรวจ 13.มศว. 14.พายัพ 15.มธ. ม.สยาม
16.มสธ. 17. 18.มิชชั่น 19.คริสเตียน 20.เซนหลุยส์20 Best Economics Schools 1.มธ. 2.จุฬา 3.มก. 4.มช. 5.มศว. 6.หอการค้า 7.ม.กรุงเทพ 8.มอ. 9.มข. 10.มน.
11.เกริก 12.ม.ทักษิณ 13.วลัยลักษณ์ 14.แม่ฟ้าหลวง 15.มสธ. 16.ม.ศรีปทุม 17.ม.พายัพ 18.ม.รังสิต 19. ราม
20.วงษ์ชวลิตกุล20 Best Law Schools in Thailand 1.มธ. 2.ราม 3.จุฬา 4.มสธ. 5.มช. 6.ม.ศรีปทุม 7.ธุรกิจบัณฑิตย์
8.ม.กรุงเทพ 9.มน. 10.มก. 11. มข. 12.มอ. 13.มมส. 14.มอบ. 15.ม.บูรพา 16.ม.สยาม 17.เอแบค 18.พายัพ
19.ม.ทักษิณ 20.เกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยสอนภาษาแดจังกึม 1.มอ. 2.บูรพา 3.ม.มหาสารคาม7 อันดับ มหาวิทยาลัยสอนภาษาเยอรมัน 1.จุฬา 2.มธ. 3.มช. 4.ราม 5.มก. 6.ม.พายัพ 7.ศิลปากร21อันดับมหาวิทยาลัยที่ สอนภาษาญีปุ่นในไทย 1.จุฬ่า 2. มธ. 3.มก. 4.มช. 5.ลาดกระบัง 6.มข. 7.บูรพา
8.ศิลปากร 9.มอ. 10.มศว. 11. ม.มหาสารคาม 12.มน. 13.หอการค้า 14. ม.พายัพ 15. ม.ทักษิณ 16.เอแบค
17.ม.รังสิต 18.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 19.ราชมงคลบพิตรภิมุขจักรวรรดิ 20.ราชมงคงเทคนิคกรุงเทพ
21.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 โดย RAC 8 ริ้ว ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 มิ.ย. 52 09:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 60,914 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 60,914 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ