เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo RAC 8 ริ้ว
RAC 8 ริ้ว
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 2,800 เรื่อง
  • ผู้ชม : 21,240,078 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 332 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนรับตรง ม.หัวเฉียว 2554

ลบ แก้ไข

รับตรง ม.หัวเฉียว 2554

โครงการรับตรง รอบก่อน ADMISSION 1 

 

 เปิดรับสมัครเฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครสอบเข้าคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะการแพทย์แผนจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ซึ่งในใบสมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับในทุกคณะสาขาวิชา (13 คณะ 31 สาขาวิชา) แต่จะต้องมีคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใน 4 อันดับนั้น เนื่องจากต้องผ่านการสอบข้อเขียน และมีคะแนน GAT และ PAT2
 รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5-6 ภาคการศึกษา 
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 ผู้สมัครต้องมีผลการสอบคะแนน GAT และ PAT 2 ยื่นสมัครด้วย ถ้าไม่มีไม่สามารถสมัครได้ค่ะ 
 พิจารณาคัดเลือกจากสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
 เสียค่าสมัคร 500 บาท เลือกได้ 4 อันดับ
 เริ่มเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 (วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554)
 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2553 
 

 คณะ/สาขาวิชา

วุฒิที่จบการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์  /คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะการแพทย์แผนจีน / คณะกายภาพบำบัด / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ม. 6 สายวิทย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (การจัดการโรงพยาบาล)
คณะศิลปศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / คณะนิเทศศาสตร์ /
คณะบริหารธุรกิจ (ยกเว้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) /
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯ / คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.

คณะบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์-คำนวณ

 
สำหรับน้องๆ ที่ต้องการสมัครคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
คัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และสัมภาษณ์อย่างเดียว ให้มาสมัครวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไปค่ะ
 
 
 
 
 
 
 กำหนดการคัดเลือก 

 

ยื่นใบสมัคร (09.00 - 15.30 น.)

     จ.1 - พ.17 พ.ย.53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (16.00 น.)

     อ.23 พ.ย. 53

สอบข้อเขียน (09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.00 น.)

     อา.28 พ.ย. 53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (16.00 น.)

     พฤ.16 ธ.ค. 53

สอบสัมภาษณ์ (09.00 - 11.00 น.)

     ส.8 ม.ค. 54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (16.00 น.)

     อ.11 ม.ค. 54

ชำระเงินรายงานตัวเป็นนักศึกษา (08.30 - 15.30 น.)

ศ.14 - ส.15 ม.ค. 54

ปฐมนิเทศ/กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

พฤ.17 - ศ.18 มี.ค. 54

เปิดภาคเรียน

จ.21 มี.ค. 54

 

 เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย
     ใบรายงานผลการสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วที่มุมบนขวามือใต้เลขที่สมัคร http://admission.hcu.ac.th
     ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) แสดงผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 - 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องมีคะแนนสอบ GAT / PAT 2
     ชำระเงินค่าสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทย 
     สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” 
     สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
     สำเนาผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 2 
     ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดข้างบน ไปยัง "แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 รายละเอียดการสอบข้อเขียน คลิกที่นี่

 สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร โดยจ่าหน้าซองถึง "แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนา – ตราด กม.ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540" พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขา
!!
มหาวิทยาลัยต้องได้รับเอกสารภายในวันที่กำหนดปิดรับสมัคร (17 พ.ย. 53) หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยไม่คืนค่าสมัครทุกกรณี !!

 รายละเอียดการยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์

! ! สมัครเรียน คลิกที่นี่ ! !
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.  : 0-2312-6300 ต่อ 1711 - 1718   Hotline : 085 - 489 - 3710 - 19
 
 
 
 โครงการพิเศษที่รับผ่านโรงเรียน 
 
ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ภาคเรียนสุดท้าย

 

     ในการรับนัก ศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีโครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านโรงเรียน 5 โครงการ คือ
      โครงการกระจายโอกาสเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ฯ
      โครงการ "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม" คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

      โครงการ "ทุนร่มโพธิ์ทอง" 
      โครงการ "ทุนภาษาจีน" คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
      
โครงการพัฒนานักกีฬา
 
"โครงการ พิเศษต่างๆ เปิดรับสมัครทุกคณะสาขาวิชา ยกเว้น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (บางสาขา)"
 
 
 
 
 
 โครงการกระจายโอกาสเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีฯ (คลิกชื่อโครงการเพื่อ download pdf format) 
 
 
       รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
       ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ตาม
GPAX
ขั้นต่ำ ที่กำหนด
       พิจารณาจากใบสมัคร  สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 
       ไม่ใช่โครงการทุน ไม่เสียค่าสมัคร เลือกได้อันดับเดียว
โครงการกระจายโอกาส

 คณะ/สาขาวิชา

GPAX
5 ภาคเรียน 

จบการศึกษา

คณะกายภาพบำบัด (ต้องมีเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00)

3.00

ม. 6 สายวิทย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม /
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.75

 ม. 6 สายวิทย์

คณะสาธารณสุข ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล

2.50

ม. 6 สายวิทย์ / ม. 6 สายศิลป์

คณะศิลปศาสตร์ /  คณะนิติศาสตร์

2.75

 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2.25

 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.50

 ม. 6 สายวิทย์ / ศิลป์คำนวณ

คณะบริหารธุรกิจ (ยกเว้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) /
คณะนิเทศศาสตร์

2.50

 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

2.50

 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์-คำนวณ

การบัญชี เทียบโอนรายวิชา

2.50

 ปวส. สาขาการบัญชี

การตลาด เทียบโอนรายวิชา 

2.50

 ปวส. สาขาการตลาด

การจัดการ / การเงิน / การจัดการอุตสาหกรรม /
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบโอนรายวิชา

2.50

 ปวส. ทุกสาขาวิชา


 โครงการ "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม" คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม (คลิกชื่อโครงการเพื่อ download pdf format) 
       รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
       ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา
ไม่กำหนด
GPAX
ขั้นต่ำ 
       ต้องเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม พิจารณาจากใบสมัคร แฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 
       ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนี้จะได้ทุนค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร 
       โครงการทุน ไม่เสียค่าสมัคร เลือกคณะสังคมสงเคราะห์ฯได้อย่างเดียว
 
 
 
 โครงการ "ทุนร่มโพธิ์ทอง"  (คลิกชื่อโครงการเพื่อ download pdf format) 
 
       รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
       ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  
       พิจารณาจากใบสมัคร แฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 
       ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนี้จะได้ทุนค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  
       โครงการทุน ไม่เสียค่าสมัคร เลือกได้อันดับเดียว

โครงการ "ทุนร่มโพธิ์ทอง" (สนับสนุนทุนการศึกษา ฯ)

 คณะ/สาขาวิชา

จบการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 ม. 6 สายวิทย์

คณะศิลปศาสตร์* / นิติศาสตร์ / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯ
คณะบริหารธุรกิจ (ยกเว้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) / คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล / หลักสูตรนานาชาติ

 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์-คำนวณ

 
 
*ให้ทุนเฉพาะสาขาที่กำหนด กรุณาดูรายละเอียดโครงการ
 
 
 โครงการ "ทุนภาษาจีน" คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  (คลิกชื่อโครงการเพื่อ download pdf format) 
 
       รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
       ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
      
ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาจีน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เป็นอย่างดี
       พิจารณาจากใบสมัคร แฟ้มสะสมผลงาน สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 
       ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนี้จะได้ทุนค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  
       โครงการทุน ไม่เสียค่าสมัคร เลือกคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้อันดับเดียว

 
โครงการพัฒนานักกีฬา (คลิกชื่อโครงการเพื่อ download pdf format) 
 
       กีฬาบาสเก็ตบอล ชาย / หญิง  กีฬากอล์ฟชาย  กีฬาเชียร์ลีดเดอร์ ชาย / หญิง ฟุตซอลชาย
      
รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
       ผู้สมัครต้องเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ หรือ เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ/เยาวชนแห่งชาติ และได้รับรางวัลเหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการแข่งขัน หรือ เคยเข้าร่วมแข่งขันในนามนักเรียนไทย/นักเรียนอาเซี่ยน หรือ เคยเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดยสมาคมกีฬา/การกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลเหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการแข่งขัน หรือ  เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นแต่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติตามที่กล่าวมา จะพิจารณาจากความสามารถ
       พิจารณาจากใบสมัคร  แฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์ การทดสอบความสามารถ และตรวจร่างกาย 
       ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนี้จะได้ทุนค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร  
       โครงการทุน ไม่เสียค่าสมัคร เลือกได้อันดับเดียว

โครงการพัฒนานักกีฬา (สนับสนุนทุนการศึกษา ฯ)

 คณะ/สาขาวิชา

จบการศึกษา

นิติศาสตร์ / นิเทศศาสตร์ /
คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ /ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย /
ภาษาและวัฒนธรรมไทย

 ม. 6 สายวิทย์ /
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

 ม. 6 สายวิทย์

คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี / การจัดการ / การตลาด / การเงิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ม. 6 สายวิทย์ /
ม. 6 สายศิลป์ / ปวช.

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 ม. 6 สายวิทย์
ม. 6 สายศิลป์-คำนวณ

 
 
 
 ทั้ง 5 โครงการนี้ โควตาพิเศษรับผู้สนใจที่จะเข้าเรียนใน ม.หัวเฉียวฯกำหนดให้เข้าเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 (วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554) ยกเว้นโครงการพัฒนานักกีฬา ให้เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554) ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครได้ โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 26  พฤศจิกายน 2553 ยกเว้น
โครงการพัฒนานักกีฬา เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 

 กำหนดการคัดเลือก

 

 โครงการกระจายฯ
ร่มโพธิ์ทอง /เยาวชน

ทุนจีน

ยื่นใบสมัคร (09.00 - 15.30 น.)จ.1 - ศ.26 พ.ย. 53จ.1 - ศ.26 พ.ย. 53จ.1 - ศ.26 พ.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เฉพาะทุนจีน (16.00 น.)--พ.8 ธ.ค. 53
สอบข้อเขียน เฉพาะทุนจีน (09.00 - 11.30 น.)--ศ.7 ม.ค.54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (16.00 น.)พฤ.16 ธ.ค. 53พฤ.16 ธ.ค. 53

-

สอบสัมภาษณ์ (09.00 - 11.00 น.)ส.8 ม.ค. 54ส.8 ม.ค. 54ศ.7 ม.ค.54
(13.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (16.00 น.)อ.11 ม.ค. 54อ.11 ม.ค. 54อ.11 ม.ค. 54
ทำสัญญาทุน (9.00 น.)-ศ.14 ม.ค. 54ศ.14 ม.ค. 54
ชำระเงินรายงานตัวเป็นนักศึกษา
(08.30 - 15.30 น.)
ศ. 14 - ส. 15 ม.ค. 54ศ. 14 ม.ค. 54ศ. 14 ม.ค. 54
ปฐมนิเทศ/กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่พฤ. 17 - ศ. 18 มี.ค. 54พฤ. 17 - ศ. 18 มี.ค. 54พฤ. 17 - ศ. 18 มี.ค. 54
เปิดภาคเรียนจ. 21 มี.ค. 54จ. 21 มี.ค. 54จ. 21 มี.ค. 54

 


 เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย
 
      ใบรายงานผลการสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วที่มุมบนขวามือใต้เลขที่สมัคร http://admission.hcu.ac.th
      ระเบียน แสดงผลการเรียน (ใบ รบ.)   แสดงผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษา  จะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษา หรือ  ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง  และประทับตราโรงเรียน
      สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
      สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” 
เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะโครงการ "ทุนร่มโพธิ์ทอง" โครงการ "เยาวชนอาสาฯ" โครงการ "ทุนภาษาจีน"   และโครงการพัฒนานักกีฬา
      หนังสือรับรองคุณสมบัติ  โดยหัวหน้าสถานศึกษา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง  และประทับตราโรงเรียน
      ประวัติของนักเรียน เขียนด้วยลายมือบรรจงความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น  
      สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน 1 ชุด (ถ้ามี)
! ! มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารการสมัครทุกกรณี 
เอกสารประกอบการทำสัญญาทุน และ เงื่อนไขการรับทุน

! ! สมัครเรียน คลิกที่นี่ ! !
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.  : 0-2312-6300 ต่อ 1711 - 1718   Hotline : 085 - 489 - 3710 - 19
 โดย RAC 8 ริ้ว ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ต.ค. 53 11:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,535 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,535 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์