โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้เปิดรับสมัครเข้าเรียนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการทหาร

ลบ แก้ไข

โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้เปิดรับสมัครเข้าเรียนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการทหารแล้ว

 กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่าและ เข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบหลักสูตร 1 ปี เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตร จะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้ความสามารถความต้องการของกองทัพบก 1.คุณสมบัติของผู้สมัคร(เฉพาะหลักสูตร)1.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก 1.1.1 บุคคลพลเรือน อายุ 17 ปี ถึง22 ปี (ผู้ที่เกดระหว่าง พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2534) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2551 ทุกกรณี ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกำลังสำรอง หรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบก สำหรับผู้ที่อายุ 21 และ 22 ปี (เกิด พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2529)ต้องมีหลักฐาน ใบกองหนุน ( สด.8 ) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกไม่ต้องเข้ากองประจำการแล้ว 1.1.2 ทหารกองประจำการ ที่มีอายุไม่เกิน24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2527) 1.1.3 พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปีในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2527) 1.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ1.2.1 ทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพบก และต้องมีเวลาอยู่ในกองประจำการไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผู้ที่กำลังจะครบปลดจากกองประจำการภายใน เมษายน25511.2.2 พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก และมีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2527) 1.2.3 ทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพบก มาแล้ว และมีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2527) 2.คุณสมบัติผู้สมัคร (ทั่วไป)2.1 วุฒการศึกษา สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา 2.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู้ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ 2.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่มีสัญชาติไทยโยกำเนิดก็ได้ 2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายหรือแผลเป็น ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 3.กำหนดการ 3.1 จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร3.1.1 ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่3 ธันวาคม 2550 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2551- ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิต ในนาม พันเอก ธนากร ทองสุข กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ในราคาชุดละ 150 บาท พร้อมชื่อและที่อยู่ที่ชัดเจน 3.1.2 พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551- ณ กองทัพภาคที่ 2จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3.1.3 กรุงเทพมหานคร จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก-ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2551 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 (เว้นวันหยุดราชการ)- ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 3.2 การรับสมัคร3.2.1 พื้นที่ส่วนภูมิภาค- วันที่ 5-6 มกราคม 2551 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4จังหวัดนครศรีธรรมราช- วันที่ 22-23 มกราคม 2551 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32จังหวัดลำปาง- วันที่ 26-27 มกราคม 2551 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดฑิษณุโลก- วันที่ 30-31 มกราคม 2551 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี-วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา- วันที่ 6-7กุมภาพันธ์ 2551 ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
3.2.2 พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) น้องๆคนไหนที่สนใจจะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก/ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 นะคะ... 

และสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ (ทศท) 0 2241 4068-9, 0 2243 6125-6, 0 2241 4036, 0 2241 4046, 0 2241 1660 ต่อ 1234 หรือที่กองอำนวยการรับสมัคร 0 2241 0274, 0 2297 6190 และ 96190 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 โดย RAC Hatyai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ต.ค. 52 10:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 144,311 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 144,311 ครั้ง ตอบ 326 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย พล ทหารวงศกร จำปาขาว
IP : 113.53.85.***
ผมผลัด2/56ครับปลดประจำการ58กรมสื่อสาร จะเปิดรับสมัครเดือนไหนกี่ครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์