ตารางสอบ GAT PAT (ปรับปรุงใหม่)

ลบ แก้ไข

เจาะลึกแนวข้อสอบ GAT PAT คลิ๊กเลย

 

 ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT / PAT ประจำปี พ.. 2552 เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายการครั้งที่ 1
(วัน / เดือน / ปี)
ครั้งที่ 2
(วัน / เดือน / ปี)
ครั้งที่ 3
(วัน / เดือน / ปี)
หมายเหตุ
รับสมัคร /ชำระค่าสมัครวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2551วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2551วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2551ทาง Website www.niets.or.th
ชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร
กรุงไทย และไทยพาณิชย์
ผู้สมัครตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ 1 - 30 พ.ย. 2551วันที่ 1 - 31 พ.ค. 2552วันที่ 1 - 31 ส.ค. 2552ทาง Website www.niets.or.th
ชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร
กรุงไทย และไทยพาณิชย์
ผู้สมัครยื่นคำร้องขอ แก้ไขข้อมูลส่วนตัววันที่ 1 - 30 พ.ย. 2551วันที่ 1 - 31 พ.ค. 2552 วันที่ 1 - 31 ส.ค. 2552 ทางโทรสารหมายเลข               02-219-2996       
ประกาศสถานที่สอบ เลขที่นั่งสอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบวันที่ 5 ก.พ. 2552 เป็นต้นไป วันที่ 5 มิ.ย. 2552 เป็นต้นไปวันที่ 5 ก.ย. 2552 เป็นต้นไป ทาง Website www.niets.or.th
สอบ GAT / PAT วันที่ 7 – 15 มี.ค. 2552วันที่ 4 – 12 ก.ค. 2552วันที่ 10 – 18 ต.ค. 2552 ทาง Website www.niets.or.th
ประกาศผลการสอบ วันที่ 30 พ.ค. 2552วันที่ 30 ก.ย. 2552วันที่ 30 ธ.ค. 2552ทาง Website www.niets.or.th

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2552)

วันสอบ เวลา รหัสและชื่อวิชา 
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
85 GAT ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม 2552)

วันสอบ เวลา รหัสและชื่อวิชา 
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
85 GAT ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2552)

วันสอบ เวลา รหัสและชื่อวิชา 
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
85 GAT ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

 

ความหมาย
GAT คือ ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) ประกอบด้วย
- ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา คะแนนเต็ม 150 คะแนน
- ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

**สอบ 3 ชั่วโมง ด้วยข้อสอบปรนัย และอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**
PAT คือ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test)
ประกอบด้วย
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์)
PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาลี และอาหรับ)
**สอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน ข้อสอบปรนัยและอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**


การสมัครสอบ o­nline
วิธีการสมัคร o­nline
1) เข้าเว็บไซต์ สทศ.
www.niets.or.th
2) Click ที่ Menu “เข้าระบบ GAT / PAT” หรือเข้าตรงได้ที่ http://www.gatpat.niets.or.th
3) Click เลือก Menu “สมัครสอบ”
จะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 : อ่านเงื่อนไขให้เข้าใจ เมื่ออ่านเข้าใจแล้ว กดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข”
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกรายละเอียดของผู้สมัครให้สมบูรณ์ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมยืนยันความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 4 : พิมพ์ใบชำระเงิน แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(**กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร**)


วันที่รับสมัคร
การสอบ GAT และ PAT ในปี พ.ศ.2552 ทั้ง 3 ครั้ง (เดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม) รับสมัครตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2551 รับสมัครปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

ค่าสมัคร
รายวิชาละ 200 บาท ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 หรือเทียบเท่า และ/หรือ เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเท่านั้น

คะแนนของการสอบ GAT/PAT มีอายุความ 2 ปี (นับจากวันที่ทำการสอบในแต่ละครั้ง)

กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ ไม่ประกาศคะแนนสอบครั้งนั้น

ผู้มีสิทธิ์สอบ

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 หรือเทียบเท่า และ/หรือ เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเท่านั้น

 

* กรณีนักเรียนชั้น ม.6 ที่พลาดการเข้ามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2552 และประสงค์จะสอบ GATและ PAT ในเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2552 ให้ยื่นคำร้องมาที่ สทศ.
* ในปี พ.ศ.2553 เป็นต้นไป การสอบ GAT และ PAT สำหรับเดือนมีนาคม จะสอบต้นเดือน เพื่อให้สามารถนำคะแนนไปใช้ได้ทันการสมัคร Admissions กลาง

 

ที่มา http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=120&post_id=27658

 โดย racpin9 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 พ.ย. 51 17:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,241 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,241 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์