เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo rac-songkhla
rac-songkhla
  • ประเภท : Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 268 เรื่อง
  • ผู้ชม : 895,105 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 19 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำ 2553

ลบ แก้ไข

ในปีการศึกษา 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 64 คน จำแนกตามประเภทการรับ 2 ประเภท ดังนี้ 1.1 วิธีรับตรง โควตาความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นผลิตพยาบาลชุมชน ตามโครงการผลิตพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน จำนวน 38 คน เป็นการรับนักศึกษาตามความร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/โรงพยาบาล/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ให้บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร โดยหน่วยงานนั้น ๆ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร เพื่อผลิตพยาบาลของชุมชนให้กับสถานพยาบาล/โรงพยาบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขั้นตอนการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การตัดสิน ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด อนึ่ง สำหรับการกำหนดพื้นที่ ให้บริการ 4 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น เป็นพื้นที่เป้าหมายเริ่มต้นสำหรับความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการผลิตพยาบาลชุมชนในระยะ แรก ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาขยายพื้นที่ให้บริการและเพิ่มความร่วมมือกับพื้นที่อื่นๆ ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป 1.2 วิธีรับตรงทั่วไป จำนวน 26 คน เป็นการรับนักศึกษาจากทุกจังหวัด ที่สนใจในวิชาชีพพยาบาลเพื่อสร้างความหลากหลายของผู้เรียน และเป็นการเปิดโอกาสสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคน 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 ในวันสมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 2.2 มีผลการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระวิชาสังคม และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป)และ PAT2 (วิชาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์) โดยที่แต่ละรายวิชาต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 2.3 สำหรับผู้สมัครโควตาความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นผลิตพยาบาลชุมชน เป็นผู้มีภูมิลำเนาตาม ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำเภอ/ท้องถิ่น 4 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 2.4.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 2.4.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ 2.4.3 โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 2.4.4 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 2.4.5 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพเวชกรรม 2.4.6 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพ ต่ออวัยวะอย่างถาวร 2.4.7 ภาวะไตวายเรื้อรัง 2.4.8 ติดสารเสพติดให้โทษ 2.4.9 ตาบอดสี 2.4.10 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ‐ สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง ‐ สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว ‐ ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 2.4.11 หูหนวกหรือหูตึง 2.4.12 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้ 2.5 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 145 เซนติเมตร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1 – 2.5 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวเข้าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามขั้นตอนต่อไป คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มิได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของแต่ละสถาบัน การตัดสินของคณะกรรมการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 3.การสมัครคัด เลือกเข้าศึกษา (ระหว่าง วันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2553) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 ได้กำหนดระยะเวลาในการรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2553 อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ website งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ที่ www.entry.ubu.ac.th (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ) 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ทาง website งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ที่ www.entry.ubu.ac.th และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 5. การ ทดสอบสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จะดำเนินการทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ณ อาคารสถาบันประสานงานเครือข่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
 โดย rac-songkhla ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 พ.ค. 53 14:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 20,038 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 20,038 ครั้ง ตอบ 6 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อยู่ดีดีก้อโสด อยู่โสดๆก้อดี
IP : 61.19.66.***
อยากเรียนมากค่ะ
แต่กลัวสอบไม่ได้
ลบ แจ้งลบ
โดย สุพิชชา
IP : 110.49.242.***
ม.อุบลเปิดรับนักศึกษาวันไหนค่ะ

ช่วยบอกด้วยอยากเรียนมากค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ไพรทอง โสพัฒน์
IP : 49.48.88.***
หนูอยากเรียนพยาบาลศาสตร์ม.อุบลจะต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะบอกหน่อย
ลบ แจ้งลบ
โดย น.ส.จุฑามาศ
IP : 58.8.170.***
ม.อุบล คณะพยาบาลรับตรงอย่างเดียวหรอกค่ะ

เรียนสายอาชีพมาไม่รับหรอกค่ะ

หนูอยากเรียนต่อม.อุบลมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เลยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวศิตานันท์ วรรณเสน
IP : 1.47.243.***
อยากเข้าคณะพยาบาล ม.อุบลขอให้หนูเข้าได้ด้วยเทอญ
ลบ แจ้งลบ
โดย อมรรัตน์
IP : 119.31.78.***
อยากเรียนพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลจังเลยค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์