รู้ไว้ดี!!! เบอร์ฉุกเฉิน แจ้งเหตุวันสงกรานต์

ลบ แก้ไข

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
กองปราบปราม โทร. 1195
อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการการตำรวจ โทร. 1196
ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ โทร. 1199
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โทร. 1374
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีโทร. 1650
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย

ศูนย์ประชาบดี โทร. 1300
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554
หน่วยแพทย์กู้ชีพกรุงเทพมหานคร โทร. 1555
ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 1650
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โทร. 1691
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 1860

สายด่วนบริการทางการแพทย์

สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330
ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367
สายด่วนองค์การอาหารและยา โทร. 1556
สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 1665
สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666
สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323
สายด่วนมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โทร. 1668

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
การประปานครหลวง โทร. 1125
การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460

สายด่วนติดต่อหน่วยงานราชการ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โทร. 1111
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทร. 1102
กรมศุลกากร โทร. 1164
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 1171
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
สายด่วนประกันภัย โทร. 1186
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362
สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร. 1361
กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385
กรมชลประทาน โทร. 1460
สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506
กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ โทร. 1548
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579
กระทรวงพลังงาน โทร. 1649
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร. 1676
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร. 1694
กระทรวงการคลัง โทร. 1689
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน โทร. 1695
กรมสรรพสามิตร โทร. 1713
กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 1767

สายด่วนติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM – บัตรเครดิต โทร. 1188
ธนาคารออมสิน โทร. 1115
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357
ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร. 1595
ธนาคารธนชาต โทร. 1770
ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588
ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
ธนาคารไทยธนาคาร โทร. 0-2626-7777
ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 0-2645-9000
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2285-1555
ธนาคารนครหลวงไทย โทร. 0-2828-8000

สายด่วนสอบถามข้อมูลการขนส่ง

ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร. 1197
กรมเจ้าท่า โทร. 1199
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1384
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน โทร. 1543
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1566
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
สหกรณ์แท็กซี่สยาม โทร. 1661
TAXI-RADIO โทร. 1681
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โทร. 0-2131-5700 ต่อ 1301
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 0-2132-9950
การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 0-2269-319, 0-2269-3199
กรมการบินพลเรือน โทร. 0-2286-0506, 0-2286-0594
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0-2537-9198
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โทร. 0-2938-3666
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 08-1821-3424

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม

TOT โทร. 1100
Hutch โทร.1128
AIS โทร. 1175
TRUE โทร. 1331
DTAC โทร. 1678

สายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ โทร. 1113
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ TOT โทร. 1133
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง โทร. 1188

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ

สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย โทร. 181
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545
สถานีวิทยุ จส.100 โทร. 1137
สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร. 1677
สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร. 1761
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359
สายด่วนเมาไม่ขับ โทร. 1717 


ติดตามสาระดีๆ สาระเด็ดๆ กดไลท์เลยค้าบ

 

 

           
 โดย P'Hand RAC ลาดพร้าว ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 เม.ย. 56 12:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,094 ครั้ง
คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์