40 สาวดาวโรงเรียน ประจำปี 2551

ลบ แก้ไข

ชื่อเล่น : น้องเอ้ค่ะ,

ชื่อจริง : ภัทรพจี อดุลย์ศักดิ์ศรี

โรงเรียน : สตรีวัดอัปสรสวรรค์
ชื่อเล่น : น้องเอ้ค่ะ, ชื่อจริง : ภัทรพจี อดุลย์ศักดิ์ศรี โรงเรียน : สตรีวัดอัปสรสวรรค์
ชื่อเล่น : ออมค่ะ, 

ชื่อจริง : สริตา เอี่ยมวสันต์

โรงเรียน : สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชื่อเล่น : ออมค่ะ, ชื่อจริง : สริตา เอี่ยมวสันต์ โรงเรียน : สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชื่อเล่น : ใบปอค่ะ, 

ชื่อจริง : ศิณี พงษ์ศิริ

โรงเรียน : เซนต์ฟรัง ซิสซาเวียร์
ชื่อเล่น : ใบปอค่ะ, ชื่อจริง : ศิณี พงษ์ศิริ โรงเรียน : เซนต์ฟรัง ซิสซาเวียร์
ชื่อเล่น : น้องบีค่ะ, 

ชื่อจริง : วนิดา พรนำโชคชัย

โรงเรียน : ซางตาครู้สคอนเเวนต์
ชื่อเล่น : น้องบีค่ะ, ชื่อจริง : วนิดา พรนำโชคชัย โรงเรียน : ซางตาครู้สคอนเเวนต์
ชื่อเล่น : บุ๊คค่ะ, เบสค่ะ 

ชื่อจริง : ณัชชารีย์ กิจวิริยะ,ณิชชารีย์ กิจวิริยะ

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : บุ๊คค่ะ, เบสค่ะ ชื่อจริง : ณัชชารีย์ กิจวิริยะ,ณิชชารีย์ กิจวิริยะ โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : น้องบูมค่ะ, 

ชื่อจริง : สิริกร ประเสริฐสิทธิกุล

โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา
ชื่อเล่น : น้องบูมค่ะ, ชื่อจริง : สิริกร ประเสริฐสิทธิกุล โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา
ชื่อเล่น : บัวจ้า, 

ชื่อจริง : อาภาภัทร กัญจนพฤกษ์

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : บัวจ้า, ชื่อจริง : อาภาภัทร กัญจนพฤกษ์ โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : ดั๊กกี้ค่ะ, 

ชื่อจริง : ศรัณย์พร วิสุทธิธาดา

โรงเรียน : International School of Bangkok
ชื่อเล่น : ดั๊กกี้ค่ะ, ชื่อจริง : ศรัณย์พร วิสุทธิธาดา โรงเรียน : International School of Bangkok
ชื่อเล่น : เอินค่ะ, 

ชื่อจริง : ณัฐชยา ไกรฤกษ์

โรงเรียน : มาเเตร์เอดีวิทยาลัย
ชื่อเล่น : เอินค่ะ, ชื่อจริง : ณัฐชยา ไกรฤกษ์ โรงเรียน : มาเเตร์เอดีวิทยาลัย
ชื่อเล่น : ฟ้าค่ะ, 

ชื่อจริง : ดุลยา พิณเมืองงาม

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : ฟ้าค่ะ, ชื่อจริง : ดุลยา พิณเมืองงาม โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : กรุ๊ปค่ะ,

ชื่อจริง : ภัทราพรรณ โชติธรรมวัฒนา

โรงเรียน : หอวัง
ชื่อเล่น : กรุ๊ปค่ะ, ชื่อจริง : ภัทราพรรณ โชติธรรมวัฒนา โรงเรียน : หอวัง
ชื่อเล่น : จีนค่ะ,

ชื่อจริง : เกล้าเเก้ว สินเทพดล

โรงเรียน : มัธยมวัดนายโรง อินเตอร์
ชื่อเล่น : จีนค่ะ, ชื่อจริง : เกล้าเเก้ว สินเทพดล โรงเรียน : มัธยมวัดนายโรง อินเตอร์
ชื่อเล่น : จุ๊ค่ะ,

ชื่อจริง : จุฑามาศ ปลั่งสุชน

โรงเรียน : ฐานปัญญา
ชื่อเล่น : จุ๊ค่ะ, ชื่อจริง : จุฑามาศ ปลั่งสุชน โรงเรียน : ฐานปัญญา
ชื่อเล่น : มายด์ค่ะ,

ชื่อจริง : ณภศศิ สุรวรรณ 

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : มายด์ค่ะ, ชื่อจริง : ณภศศิ สุรวรรณ โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อเล่น : น้องมดค่ะ,

ชื่อจริง : คุณัชญา ชัยรัตน์

โรงเรียน : โยธินบูรณะ ( English Program )
ชื่อเล่น : น้องมดค่ะ, ชื่อจริง : คุณัชญา ชัยรัตน์ โรงเรียน : โยธินบูรณะ ( English Program )
ชื่อเล่น : น้ำค่ะ,

ชื่อจริง : ชลนที อักษรสิงห์ชัย

โรงเรียน : พระหฤทัยคอนเวนต์
ชื่อเล่น : น้ำค่ะ, ชื่อจริง : ชลนที อักษรสิงห์ชัย โรงเรียน : พระหฤทัยคอนเวนต์
ชื่อเล่น : นนค่ะ,

ชื่อจริง : เเพรอร สุดเเสวง

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : นนค่ะ, ชื่อจริง : เเพรอร สุดเเสวง โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : เเพทตี้ค่ะ,

ชื่อจริง : อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา

โรงเรียน : Convent of the Infant Jesus
ชื่อเล่น : เเพทตี้ค่ะ, ชื่อจริง : อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา โรงเรียน : Convent of the Infant Jesus
ชื่อเล่น : น้องพลายจ๋าค่ะ,

ชื่อจริง : สิรีธร อมรรัตน์กุล

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้องพลายจ๋าค่ะ, ชื่อจริง : สิรีธร อมรรัตน์กุล โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : เเท๊ปค่ะ,

ชื่อจริง : สุทิชา ภาษีผล

โรงเรียน : ประภามนตรี 2
ชื่อเล่น : เเท๊ปค่ะ, ชื่อจริง : สุทิชา ภาษีผล โรงเรียน : ประภามนตรี 2
ชื่อเล่น : น้องฟางค่ะ,

ชื่อจริง : ธันนต์ธรญ์ นีระสิงห์

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้องฟางค่ะ, ชื่อจริง : ธันนต์ธรญ์ นีระสิงห์ โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้องเฟย์ค่ะ,

ชื่อจริง : พรปวัณ์  นีระสิงห์

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้องเฟย์ค่ะ, ชื่อจริง : พรปวัณ์ นีระสิงห์ โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : กัส ค่ะ,

ชื่อจริง : โฟกัส จีระกุล

โรงเรียน : เบญจมราชาลัยฯ
ชื่อเล่น : กัส ค่ะ, ชื่อจริง : โฟกัส จีระกุล โรงเรียน : เบญจมราชาลัยฯ
ชื่อเล่น : น้องอิ๊งค์ค่ะ,

ชื่อจริง : วรันธร เปานิล

โรงเรียน : สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชื่อเล่น : น้องอิ๊งค์ค่ะ, ชื่อจริง : วรันธร เปานิล โรงเรียน : สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชื่อเล่น : น้องเเจมค่ะ,

ชื่อจริง : ชลธร ปรัชญารุ่งโรจน์

โรงเรียน : เขมะสิริอนุสสรณ์
ชื่อเล่น : น้องเเจมค่ะ, ชื่อจริง : ชลธร ปรัชญารุ่งโรจน์ โรงเรียน : เขมะสิริอนุสสรณ์
ชื่อเล่น : เเก้วค่ะ,

ชื่อจริง : จริญญา ศิริมงคลสกุล

โรงเรียน : Trinity International School
ชื่อเล่น : เเก้วค่ะ, ชื่อจริง : จริญญา ศิริมงคลสกุล โรงเรียน : Trinity International School
ชื่อเล่น : น้องมีนค่ะ,

ชื่อจริง : มีนาพร วงศ์โฆษวรรณ

โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศศึกษา
ชื่อเล่น : น้องมีนค่ะ, ชื่อจริง : มีนาพร วงศ์โฆษวรรณ โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศศึกษา
ชื่อเล่น : น้องมิ้นต์ค่ะ,

ชื่อจริง : ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง

โรงเรียน : เเม่พระฟาติมา
ชื่อเล่น : น้องมิ้นต์ค่ะ, ชื่อจริง : ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง โรงเรียน : เเม่พระฟาติมา
ชื่อเล่น : น้องเเนนค่ะ,

ชื่อจริง : ภิญญาดา จันทร์เเจ่มจรูญ

โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศบางบอน
ชื่อเล่น : น้องเเนนค่ะ, ชื่อจริง : ภิญญาดา จันทร์เเจ่มจรูญ โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศบางบอน
ชื่อเล่น : น้องนิ้งค่ะ,

ชื่อจริง : กัญญาวีร์ ศรศักดากร

โรงเรียน : สตรีวิทยา
ชื่อเล่น : น้องนิ้งค่ะ, ชื่อจริง : กัญญาวีร์ ศรศักดากร โรงเรียน : สตรีวิทยา
ชื่อเล่น : น้องหนูนาค่ะ,

ชื่อจริง : หนึ่งธิดา โสภณ

โรงเรียน : สตรีวิทยา
ชื่อเล่น : น้องหนูนาค่ะ, ชื่อจริง : หนึ่งธิดา โสภณ โรงเรียน : สตรีวิทยา
ชื่อเล่น : น้องเเป๋มค่ะ,

ชื่อจริง : นพิน พุทธารี

โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้องเเป๋มค่ะ, ชื่อจริง : นพิน พุทธารี โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้อง Party ค่ะ,

ชื่อจริง : ลัคนาพร เดชะพหุล

โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา
ชื่อเล่น : น้อง Party ค่ะ, ชื่อจริง : ลัคนาพร เดชะพหุล โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา
ชื่อเล่น : น้องเเพร์ค่ะ,

ชื่อจริง : พิมพิศา จิราธิวัฒน์

โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้องเเพร์ค่ะ, ชื่อจริง : พิมพิศา จิราธิวัฒน์ โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : พลอย ค่ะ,

ชื่อจริง : อรพินท์ นาคสมบูรณ์

โรงเรียน : สายน้ำผึ้ง
ชื่อเล่น : พลอย ค่ะ, ชื่อจริง : อรพินท์ นาคสมบูรณ์ โรงเรียน : สายน้ำผึ้ง
ชื่อเล่น : น้องเเพรวค่ะ,

ชื่อจริง : ธันยทิพย์ วัลยะเสวี

โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : น้องเเพรวค่ะ, ชื่อจริง : ธันยทิพย์ วัลยะเสวี โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเล่น : หวาย !! ค่ะ,

ชื่อจริง : ปัญญริสา เทียรประสิทธิ์

โรงเรียน : ISR (International School of the Regents)
ชื่อเล่น : หวาย !! ค่ะ, ชื่อจริง : ปัญญริสา เทียรประสิทธิ์ โรงเรียน : ISR (International School of the Regents)
ชื่อเล่น : ยูริค่ะ,

ชื่อจริง : อารียา สุนพิชัย

โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา
ชื่อเล่น : ยูริค่ะ, ชื่อจริง : อารียา สุนพิชัย โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา
ชื่อเล่น : นัต

ชื่อจริง : อรจิรา แตงทอง

โรงเรียน : มาแตร์เดอีวิทยาลัย
ชื่อเล่น : นัต ชื่อจริง : อรจิรา แตงทอง โรงเรียน : มาแตร์เดอีวิทยาลัย
ชื่อเล่น : นิ้ง

ชื่อจริง : พัทธิดา ตุรงคกุล

โรงเรียน : เซนโยเซฟคอนเวนต์
ชื่อเล่น : นิ้ง ชื่อจริง : พัทธิดา ตุรงคกุล โรงเรียน : เซนโยเซฟคอนเวนต์ดูเสร็จแล้วอย่างลืมเม้นท์ด้วยนะว่าสำหรับเพื่อนๆใครน่ารักที่ซู้ดดดดดดดดดดด
ขอขอบคุณ : u-nee.com เป็นอย่างสูง

ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ www.urrac.com/rangsit

 

 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ม.ค. 52 10:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 343,214 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 343,214 ครั้ง ตอบ 45 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ayeweb
IP : 202.12.97.***
แวะมาเยี่ยมบลอคนะครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย อัญธิชา
IP : 223.204.85.***
น่ารักทุกคนเลยคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ตดหอม
IP : 182.53.119.***
ชอบพี่ฟ้าค่ะ น่ารักมากๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย pojjanicha
IP : 119.31.111.***
น่ารัก ทุกคนเลยค่ะน่าร๊ากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย กวน
IP : 203.114.107.***
ไม่เหนสวยเลยอ่ะ แบบว่าขี้เหร่มากมายอ่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย สุวนันท์
IP : 180.180.96.***
ชอบพรี๊หวาย อ่
ลบ แจ้งลบ
โดย sorrasak
IP : 117.47.20.***

ถาม เจงๆ  น้องแบมนี่  ขุดมาจากไหนเนี่ย

 

อย่าด่า มากนะ

 

สงสารน้องเขา_{น้องเอาเมลตัวเองมาชม

 

ตัวเอง คิดได้ไง} ( คนด่าก็ด่าเจ็บจิงๆ )

 

ลบ แจ้งลบ
โดย Thanatchaporn
IP : 58.10.27.***

แบมไม่เหนจะสวยเรย

ทำไมไม่มองตัวเองบ้างอะ

กล้ามากเนอะ ชมตัวเองแบบนิ๊อ้ะ

เทอนิ่แบบว่าเกินคำบรรยาย 

ลบ แจ้งลบ
โดย วรวัฒน์
IP : 115.67.249.***
น่ารักจริงๆเลยนะครับ...อยากจะพูดว่า...รักนะ...ทุกๆคน...
ลบ แจ้งลบ
โดย พิราภรณ์
IP : 183.89.107.***

 เป็นดาวโรงเรียน ใช่ หรือ ป่าวก็ไม่ รู้ โปรโหมดตัวเองจัง เลยยยยยยยยยยยย นะ ... แบม

ลบ แจ้งลบ
โดย พิราภรณ์
IP : 183.89.107.***

น่าร๊ากกกกกกกกกกกกทุกคนเลย เว้นแต่ พี่ จู๊ กัส ฟางต้องใช้คำว่า สวยสู๊ดดดดดดดดดยอด ( พี่ กัสเนี่ย !!!! รุ่นพี่ที่ โรงเรียน ) +++ เข้าข้าง ร.ร. เดียวกัน

ลบ แจ้งลบ
โดย วีระสุร
IP : 110.164.182.***

หืมมม

กล้าเนอะ

ทำอะไรอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะค้ะ น้องแบม

โปรโมทตัวเองแบบนี้ คิดว่าจะมีคนเค้าชอบน้องมากขึ้นหรือเปล่าค้ะ?

คนเกือบจะทั้ง รร เค้าจะตั้งชมรมคนเกลียดแบมอยู่แล้ว

รู้ตัวไหมค้ะ

สวยแต่น่าตานะค้ะ ทำไมนิสัยไม่สวยตามหน้าล่ะ?

:)

ลบ แจ้งลบ
โดย napatchai
IP : 58.8.58.***

ชอบพี่หวายมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

อิจฉามากรู้ป่ะแต่ก็ขอเชียน่ะค่ะ

สู้สู้ค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ชลิตา
IP : 61.19.22.***
ไม่รู้เปงไรน่ารักทุกคนเลยอ่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย โมนา
IP : 58.9.222.***

น้องแบมสวยมากๆๆๆๆๆๆๆ

มาแรงแซงโค้งทีเดียวว

ลบ แจ้งลบ
โดย โมนา
IP : 58.9.222.***

น้องคนนนี้ก๊น่ารักดีนะครับ

ชื่อ ด.ญ.สาธกา  กิจสิรเวช ชื่อเล่น แบม

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

สวยจริงๆๆนะ

ลบ แจ้งลบ
โดย สถาพร
IP : 113.53.150.***

เรารักสนุกแต่ไม่ผุกพันธ์  จากฐ.บ.ทีม จุ๊บุ จุ๊บุ

ลบ แจ้งลบ
โดย สถาพร
IP : 113.53.150.***
น่ารักที่สุด อิ้งค์  จากฐ.บ.ทีม