รับตรง โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ศิลปากร 2560

ลบ แก้ไข

รับตรง โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ศิลปากร 2560

รับตรง โครงการรับนักเรีย


 


กำหนดการรับสมัครจำนวนรับ
คณะศึกษาศาสตร รับนักศึกษาจํานวน 26 คน
คณะวิทยาศาสตร รับนักศึกษาจํานวน 10 คน
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวนรับ 4 คน 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร รับนักศึกษาจํานวน 8 คน 
คณะวิทยาการจัดการ รับนักศึกษาจํานวน 6 คน


คุณสมบัติ
1. เปนนักกีฬาทีมชาติหรือทีมเยาวชนระดับชาติมาแลวไมเกิน 2 ป
2. เปนนักกีฬาที่เคยไดรับรางวัลในการแขงขันกีฬานักเรียนหรือกีฬาประชาชนระดับ
จังหวัดขึ้นไป มาแลวไมเกิน ๒ ป
3. เปนนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนและกีฬาแหงชาติมาแลวไมเกิน 2 ป


ชนิดกีฬาที่พิจารณารับสมัคร
เปนชนิดกีฬาที่จัดใหมีการแขงขันในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย การแขงขันกีฬา ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เชน กรีฑา วายน้ํา บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลยบอล กอลฟ เซปกตะกรอ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ยิงปน ยูโด รักบี้ฟุตบอล วอลเลยบอลชายหาด เปตอง คาราเต-โด ฟุตซอล มวยสากลสมัครเลน ครอสเวิรด และหมากกระดาน เปนตน

*คุณสมบัติแต่ละสาขาให้ศึกษาอีกครั้งในระเบียบการ
 

 เกณฑ์การคัดเลือก
สอบปฎิบัติและสอบสัมภาษณ์
 


ค่าสมัคร 

400 บาท


รายละเอียดการสมัคร 
Website คลิก 
ระเบียบการ คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 มี.ค. 60 16:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,352 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,352 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง