รับตรง เพื่อรับทุน 2 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

ลบ แก้ไข

รับตรง เพื่อรับทุน 2 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560 


รับตรง เพื่อรับทุน 2 โคร
 

กำหนดการรับสมัคร
รับตรง รับทุนจำนวน 2 โคร


จำนวนที่เปิดรับ

โครงการ โอลิมปิกวิชาการ 
- สาขาวิชาละ 5 คน ใน 10 สาขาวิชาไดแก คณิตศาสตร คณิตศาสตรประยุกต สถิติ เคมีชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาการคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการเพชรสนามจันทร์ รอบ 2


คุณสมบัติ
โครงการ โอลิมปิกวิชาการ 
1. จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
2. เปนนักเรียนที่ผานการอบรมโอลิมปกวิชาการของศูนย สอวน. หรือ โครงการวิทยาศาสตรโลกและ อวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ
3. ไมเปนโรครายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา
4. มีความประพฤติเรียบรอยและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

โครงการเพชรสนามจันทร์ รอบ 2
1. กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร
2. เปนผูมีคุณสมบัติตามเกณฑ ดังตอไปนี้
2.1 ถากําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จะตองไดคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส และ
คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 รวมกันไมต่ํากวา 3.00 แตถาสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จะตองไดคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส และคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมกันไมต่ํา
กวา 3.00 หรือ
2.2 ผานการสอบคัดเลือกและไดรับวุฒิบัตรจากคายอบรมโอลิมปกวิชาการของศูนยโอลิมปกวิชาการ
สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ จากศูนยโรงเรียนที่อยูภายใตการกํากับดูแลของศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หรือ โครงการวิทยาศาสตรและอวกาศโอลิมปกระหวางประเทศ หรือ
2.3 ไดรับรางวัลที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมปลายในงาน
สัปดาหวิทยาศาสตร ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
2.4 ไดรับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือ
2.5 กําลังศึกษาอยูในหองเรียนวิทยาศาสตร หรือ สําเร็จการศึกษาจากหองเรียนวิทยาศาสตร ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร หรือ โรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (สสวท. สพฐ. และ วมว.) และมีคุณสมบัติตามขอ 2.1
3. ใชคะแนนสอบของ สทศ. (คะแนนวิชาสามัญ) ตามรายวิชาที่กําหนดและยังไมหมดอายุภายในวันสุดทายของการ
รับสมัคร


เกณฑ์คัดเลือก
โครงการ โอลิมปิกวิชาการ 
รับตรง รับทุนจำนวน 2 โคร

โครงการเพชรสนามจันทร์ รอบ 2
รับตรง รับทุนจำนวน 2 โคร


ค่าสมัคร 

500 บาท 


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ คลิก
ระเบียบการ  โครงการ โอลิมปิกวิชาการ  คลิก
ระเบียบการ  
โครงการเพชรสนามจันทร์ รอบ 2  คลิก-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 มี.ค. 60 14:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,273 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,273 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Vannarej Neeraman
IP : 49.228.186.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง