รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

ลบ แก้ไข

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา 2560


รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ (ร
 

กำหนดการรับสมัคร
รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ (ร


จำนวนรับ
42 คน


คุณสมบัติ
โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ

โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม (การแยกจำนวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน)
- สำเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ
- เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง

- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการนี้ ต้องศึกษาในรายวิชา ที่คณะวิชากำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม

โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.5
- หากมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้น า ด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชุมชนสัมพันธ์ ฯลฯ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มจ านวนรับเป็นกรณีพิเศษ แต่ต้องสมัครสอบและเข้าสอบเช่นเดียวกัน


เกณฑ์คัดเลือกมหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคะแนนจากการสอบครบทุกวิชา ที่กำหนดเท่านั้น ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตามที่กำหนด เนื่องจากไม่ได้สอบหรือคะแนนสอบหมดอายุจะไม่สามารถ สมัครคัดเลือกได้ หากสมัครมหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่ พิจารณาคัดเลือกให้


ค่าสมัคร 

โครงการ 500 บาท

รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ คลิก
ระเบียบการ 
 คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 มิ.ย. 60 13:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,664 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,664 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง