รวมสถิต Admissions 60

ลบ แก้ไข
สถิต Admissions 60

ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ สมาคม ทปอ. ขอแจ้งการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบ ผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (http://a.cupt.net) และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลจานวน 11 แห่ง กาหนดการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2560 ยกเว้น 4 แห่ง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 22 มิถุนายน 2560 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กาหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ส่วนคณะ/สาขาวิชาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กาหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ทุกคณะ/สาขาวิชา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกาหนด
ในปีนี้มีสถาบันบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกในระบบกลางจานวน 78 สถาบัน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 81,232 คน จานวน 3,719 สาขาวิชา มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จานวน 70,689 คน จาแนกตามประเภทสถาบันได้ ดังนี้
สถิต Admissions 60

รายละเอียดคณะ/สาขาวิชา 20 อันดับแรก ที่มีผู้สมัครมากที่สุด ประจำปีการศึกษา 2560
สถิต Admissions 60
สถิต Admissions 60


รายละเอียดคณะ/สาขา 20 อันดับแรกที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด ประจาปีการศึกษา 2560
สถิต Admissions 60
สถิต Admissions 60


ผู้ที่ได้คะแนนสุงสุดพของคณะ/สาขาวิชา 

1 นาย ครองพิภพ  วิรัตินันท์  คะแนน  89.03  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โรงเรียน เบญจมาราชูทิศ จังหวัด นครศรีธรรมราช 
2.นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ คะแนน 88.07 คณะทันตแพทยศาสตร์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
3.นายจิรายุส  ทองประสม  คะแนน 87.86 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 
4.นายธีรภัทร อรุณรัตน์ คะแนน 86.75 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา 
5.นางสาวณนิฐดา ธานินทร์ปฐมรับฐ คะแนน 86.51 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 
6.นางสาวสุชัญญา ยิ้มอยู่  คะแนน 84.38  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
7.นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ คะแนน 82.03 คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียน สตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 มิ.ย. 60 12:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,164 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,164 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง