รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดรับในระบบ TCAS 61

ลบ แก้ไข
รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดรับในระบบ TCAS 61

รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์ ท

 
รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ม.เชียงใหม่


ม.มหิดล


มศว


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ม.ขอนแก่น
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (mdx) รับ 44 คน
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) รับ 46 คน

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษ


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษ

 
รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.เชียงใหม่

ม.มหิดล


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ม.ขอนแก่น
1.โครงการรับตรงโดย ม.ขอนแก่น
2.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)
3.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษ


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษ

ม.นเรศว