โครงการที่เปิดรับในรอบที่ 1 ระบบ TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร 2561

ลบ แก้ไข
รวมโครงการที่เปิดรับในรอบที่ 1 ระบบ TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร 2561 
Clearing House รอบที่ 1 (ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2560 ประกาศผลการสอบคัดเลือก เดือนธันวาคม 2560)

โครงการที่เปิดรับในรอบที
 
1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. 
        
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
           1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา อยู่ในตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ (Percentile) ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
           2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.30 ของชั้น ม.4-5
           3. สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก 
               3.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการ 
              - ระดับนานาชาติ 26-30 คะแนน
              - ระดับชาติ 21-25 คะแนน
              - ระดับจังหวัด 16-20 คะแนน
              - ระดับโรงเรียน 10-15 คะแนน
               3.2 สัมภาษณ์ (สัมภาษณ์ทางวิชาการ) มีผลคะแนน 70 คะแนน
               3.3 พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโดยใช้ผลรวมคะแนนจากข้อ 3.1 และ 3.2 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
           1. สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา อยู่ในตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ (Percentile) ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน และสำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา อยู่ในตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ (Percentile) ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป ของสายวิทยาศาสตร์หรือสายศิลป์ของโรงเรียน 
           2. สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.30 ของชั้น ม.4-5 และสำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.30 ของชั้น ม.4-5
           3. สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก 
               3.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครพิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการ 
              - ระดับนานาชาติ 26-30 คะแนน
              - ระดับชาติ 21-25 คะแนน
              - ระดับจังหวัด 16-20 คะแนน
              - ระดับโรงเรียน 10-15 คะแนน
               3.2 สัมภาษณ์ (สัมภาษณ์ทางวิชาการ) มีผลคะแนน 70 คะแนน
               3.3 พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโดยใช้ผลรวมคะแนนจากข้อ 3.1 และ 3.2 

  (Download : แบบแสดงผลงานประกอบการสมัครโครงการ)

2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
        
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
           1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4-5
           2. คัดกรองจากภาควิชา โดยพิจารณาจากหลักฐานการสมัคร เพื่อพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้ แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร หรือความเรียงวิชาการ (เรื่องจุดมุ่งหมายในการศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา) หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
               2.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร พิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการโดยมีคะแนนดังนี้
              - ระดับนานาชาติ 36-40 คะแนน
              - ระดับชาติ 31-35 คะแนน
              - ระดับจังหวัด 26-30 คะแนน
              - ระดับโรงเรียน 21-25 คะแนน 
               หรือความเรียงวิชาการ (เรื่องจุดมุ่งหมายในการศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา) กรรมการในแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนโดยมีช่วงระดับคะแนน 0-30 คะแนน 
               2.2 แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยมีคะแนนดังนี้ 
              - ระดับนานาชาติ 30 คะแนน
              - ระดับนานาชาติ 25 คะแนน
              - ระดับจังหวัด 20 คะแนน
              - ระดับโรงเรียน 15 คะแนน
               2.3 พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากผลรวมคะแนนในข้อ 2.1 และ2.2
           3. สอบสัมภาษณ์วิชาการ 100 คะแนน (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
               3.1 พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

           1. สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4-5 และสำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4-5

           2. คัดกรองจากภาควิชา โดยพิจารณาจากหลักฐานการสมัคร เพื่อพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้ แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร หรือความเรียงวิชาการ (เรื่องจุดมุ่งหมายในการศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา) หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
               2.1 แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร พิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการโดยมีคะแนนดังนี้
              - ระดับนานาชาติ 36-40 คะแนน
              - ระดับชาติ 31-35 คะแนน
              - ระดับจังหวัด 26-30 คะแนน
              - ระดับโรงเรียน 21-25 คะแนน 
               หรือความเรียงวิชาการ (เรื่องจุดมุ่งหมายในการศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา) กรรมการในแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนโดยมีช่วงระดับคะแนน 0-30 คะแนน 
               2.2 แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยมีคะแนนดังนี้ 
              - ระดับนานาชาติ 30 คะแนน
              - ระดับนานาชาติ 25 คะแนน
              - ระดับจังหวัด 20 คะแนน
              - ระดับโรงเรียน 15 คะแนน
               2.3 พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากผลรวมคะแนนในข้อ 2.1 และ2.2
           3. สอบสัมภาษณ์วิชาการ 100 คะแนน (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น)
               3.1 พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 

  (Download : แบบแสดงผลงานประกอบการสมัครโครงการ)


3. โครงการรับผ่านค่ายอัจริยภาพวิศวศิลปากร 
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
           คุณสมบัติทั่วไป
           เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2) และที่สาขาวิชากำหนด
           คุณสมบัติเฉพาะ
           ได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ตามที่สาขาวิชากำหนด ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น


 โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ

   1. โควต้ารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รอบแรก) 
         (Download : แบบแสดงผลงานประกอบการสมัครโครงการ) 

         - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4-5
           2. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร พิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 20 คะแนน
           3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเท่ากับ 20 คะแนน
           4. การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 60 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงาน ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์)
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4-5
           2. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร พิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 10 คะแนน
           3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเท่ากับ 10 คะแนน
           4. การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 80 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์)
           - สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(เฉพาะภาษาอังกฤษ) รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4-5
           2. ลำดับที่ 1-35 ของสายวิทย์
           3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร พิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 20 คะแนน
           4. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเท่ากับ 20 คะแนน
           5. การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 60 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์)
           - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4-5
           2. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร พิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 40 คะแนน
           3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเท่ากับ 40 คะแนน
           4. การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 20 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์)
           - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4-5
           2. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร พิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 40 คะแนน
           3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเท่ากับ 30 คะแนน (พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากผลรวมคะแนนในข้อ 2 และ 3)
           4. การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์)
           - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4-5
           2. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร พิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 10 คะแนน
           3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเท่ากับ 10 คะแนน 
           4. การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 20 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์)
           - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4-5
           2. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร พิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 30 คะแนน
           3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเท่ากับ 20 คะแนน 
           4. การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 50 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์)
           - สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4-5
           2. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร พิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 40 คะแนน
           3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเท่ากับ 40 คะแนน 
           4. การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 20 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์)
           - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4-5
           2. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร พิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 20 คะแนน
           3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเท่ากับ 20 คะแนน
           4. การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 60 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์)
           - สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4-5
           2. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร พิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 10 คะแนน
           3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเท่ากับ 10 คะแนน
           4. การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 80 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์)
           - สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4-5
           2. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร พิจารณาจากการมีส่วนร่วมหรือการได้รับรางวัลในกิจกรรมทางวิชาการเท่ากับ 40 คะแนน
           3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเท่ากับ 30 คะแนน (พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากผลรวมคะแนนในข้อ 2 และ 3)
           4. การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 100 คะแนน (พิจารณารายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จากแฟ้มผลงานก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์)

   2. โครงการพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) 
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ
           2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4-5
           3. ได้รับประกาศนียบัตรจากค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
           - สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ
           2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(เฉพาะภาษาอังกฤษ) รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของชั้น ม.4-5
           3. ลำดับที่ 1-35 ของสายวิทย์
           4. ได้รับประกาศนียบัตรจากค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
           - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ
           2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4-5
           3. ได้รับประกาศนียบัตรจากค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
           - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ
           2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4-5
           3. ได้รับประกาศนียบัตรจากค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
           - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ
           2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4-5
           3. ได้รับประกาศนียบัตรจากค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
           - สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ
           2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4-5
           3. ได้รับประกาศนียบัตรจากค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป
           - สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
           คุณสมบัติเฉพาะ
           1. รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ
           2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4-5
           3. ได้รับประกาศนียบัตรจากค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรในระดับประกาศนียบัตรดีมากขึ้นไป

หมายเหตุ : ข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือก ในแต่ละปีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ยึดประกาศโครงการเป็นหลัก

Website คลิก

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 


 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ส.ค. 60 13:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 968 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 968 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง