รับตรงรอบที่ 1 รับตรง Portfolio คณะ ICT ม.มหิดล 2561

ลบ แก้ไข
รับตรงรอบที่ 1 รับตรง Portfolio คณะ ICT ม.มหิดล 2561

รับตรงรอบที่ 1 รับตรง Po
 

รอบ 1 ICT - รับตรง Portfolioแผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ

คุณสมบัติทางการศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาต้นของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31  พฤษภาคม  2561
มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์
หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่น ด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

Portfolio
ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ 
เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
จัดทำ Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที

ทุนการศึกษา
ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
ทุน ICTs STAR
ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

• เงื่อนไขของการรับทุนเรียนดีมีดังนี้
1. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่หลักสูตรกําหนด
2. ระหวางศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งป ดังนี้
• ทุน Dean’s Scholarship List มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งปไมต่ํากวา 4.00
• ทุนเรียนดีเลิศ Academic Excellence มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งปไมต่ํากวา 3.50
• ทุนประเภท 1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งปไมต่ํากวา 3.25
• ทุนประเภท 2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งปไมต่ํากวา 3.00
หากผูไดรับทุน Dean’s Scholarship List หรือทุนเรียนดีเลิศ Academic Excellence มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดทั้งปต่ํากวาที่กําหนด ผูไดรับทุนยังคงมีสิทธิ์ไดรับพิจารณาทุนประเภทอื่น
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของประเภททุนนั้น
3. ไมลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือลงทะเบียนรายวิชาอื่นแทน หรือสอบแกตัว หรือปฏิบัติงานแกตัว
ในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร
4. ไมลาพักการศึกษา หรือถูกใหลาพักการศึกษา หรือทุจริตในการสอบ หรือถูกลงโทษทางวินัย
5. ชวยเหลืองานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ
6. เขารวมโครงการ Internship ที่คณะฯ จัดขึ้นสําหรับนักศึกษาฝกงาน
7. มีความประพฤติเรียบรอย อยูในระเบียบวินัย
8. ผูไดรับทุนไมตองชดใชทุนหลังสําเร็จการศึกษา ยกเวน หากผูไดรับทุนลาออกจากการเปน
นักศึกษาของคณะฯ กอนสําเร็จการศึกษา จะตองชดใชทุนใหกับคณะฯ ตามจํานวนเงินที่ไดรับการ
ลดหยอนหรือยกเวน
9. คณะฯ มีสิทธิบอกยกเลิกการใหทุนแกนักศึกษาที่ไดรับทุน ดวยกรณีดังตอไปนี้
- ผูไดรับทุนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งปต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในทุนแตละประเภท
- มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไมอยูในระเบียบวินัย ทุจริตในการสอบ หรือถูกลงโทษทางวินัย
- คณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรยกเลิกหรือระงับการใหทุน
- มติของคณะกรรมการคัดเลือกผูไดรับทุนถือเปนอันสิ้นสุด
ใหคณบดีเปนผูรักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
ฉบับนี้ ใหคณบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือคําวินิจฉัยเปนที่สิ้นสุด
• มูลคาทุนการศึกษาที่ไดรับ
- ทุน Dean’s Scholarship Listคิดเปนเงินประมาณ 430,000 บาท ตลอดหลักสูตร
- ทุนเรียนดีเลิศ Academic Excellenceคิดเปนเงินประมาณ 380,000 บาท ตลอดหลักสูตร
- ทุนประเภท 1 มูลคาทุนการศึกษาที่ไดรับ คิดเปนเงินประมาณ 310,000 บาท ตลอดหลักสูตร
- ทุนประเภท 2 มูลคาทุนการศึกษาที่ไดรับ คิดเปนเงินประมาณ 160,000 บาท ตลอดหลักสูตร
• จํานวนทุนที่จัดสรรในแตละป
ประมาณ 10 % ของจํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ในปการศึกษานั้น ๆ 

รายละเอียด คลิก
website คลิก


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 ส.ค. 60 15:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,172 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,172 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง