รับตรง รอบที่ 1 : Portfolio ในระบบ TCAS ม.มหิดล ปีการศึกษา 2561

ลบ แก้ไข
รับตรง รอบที่ 1 : Portfolio ในระบบ TCAS  ม.มหิดล ปีการศึกษา 2561
 
รับตรง รอบที่ 1 : Portfo
คณะที่เปิดรับ
1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขากายอุปกรณ์
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 
2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล –วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
 
3. คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาทันตแพทยศาสตร์
 
4. คณะวิทยาศาตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษทางวิชาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ โครงการทุน พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
 
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์
 
7. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (นานาชาติ)
 
9. สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) สาขาธรณีศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) สาขาการจัดการ
 
10. คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
 
11. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 
12. โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
13. คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)


เกณฑ์คัดเลือก
ผลงานและ portfolio


ค่าสมัคร 
แล้วแต่คณะ


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์  คลิก
ระเบียบการ คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ย. 60 13:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,411 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,411 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง