รับตรง TCAS รอบ 1 Portfolio ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

ลบ แก้ไข
รับตรง TCAS รอบ 1 Portfolio ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561
รับตรง TCAS รอบ 1 Portfo


 
การรับตรงรอบที่ 1

ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.)  โครงการโควตาเรียนดี

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิ๊ก

- คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก

- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก (ยังไม่มา)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก (ยังไม่มา)

- คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิ๊ก

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร อ่านระเบียบการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก

- คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ่านระเบียบการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิ๊ก

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านระเบียบการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิ๊ก

- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม อ่านระเบียบการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิ๊ก

- คณะบริหารธุรกิจ อ่านระเบียบการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิ๊ก

ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิ๊ก

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการคลิ๊ก

 - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ่านระเบียบการดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิ๊ก

** ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลการสมัครจากประกาศรับสมัครของคณะ พร้อมตรวจสอบคุณวุฒิ/คุณสมบัติให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------