สกรศ. เปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาทักษะ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนค้นหาตัวเอง

ลบ แก้ไข
สกรศ. เปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาทักษะ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนค้นหาตัวเอง เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ EECภายใต้แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor: EEC) ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง ซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย เกิดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนในทุกมิติ มีการเชื่อมโยงกันทุกด้าน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ยังต้องการจ้างแรงงานในพื้นที่ที่มีทักษะความรู้และความชำนาญมารองรับ อันจะช่วยสร้างความมั่นคงให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

 
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) จึงได้จัดทำ “โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการสำคัญภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC” เพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้มีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและภาคการบริการในพื้นที่ โดยมอบหมายให้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโครงการ จัดทำหลักสูตรแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ EEC โดยเน้นไปที่เยาวชนระดับมัธยมศึกษา 
 
จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่” หรือ “EEC Innovation Youth Camp”  ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงทรา เมื่อวันที่ 25-26  พฤศจิกายน 2560 จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) เทคโนโลยีเกมและแอนิเมชัน (Games & Animation) อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (Internet of Things หรือ IoT) และเทคโนโลยีการบินและอวกาศ (Drone) ถือเป็นโอกาสของเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่จะได้เลือกเข้ามาเรียนรู้ในกิจกรรมที่สนใจ เพื่อยกระดับศักยภาพและเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ต่อไป ตลอดจนสามารถต่อยอดการเรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อ เพื่อเลือกเป็นสาขาวิชาชีพที่เข้าสู่ตลาดแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต
 
          นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญ