ทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ สานฝันเยาวชน

ลบ แก้ไข


ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีความต้องการกำลังคนอาชีวะที่มีทักษะฝีมือเพื่อก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีแนวโน้มว่าต้องการกำลังคนอาชีวะเพิ่มขึ้นทุกปี

สอศ.จึงร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจี ดำเนินโครงการ SCG Sharing the Dream โดยมีความเชื่อมั่นว่าสังคมที่มีคุณภาพ และประเทศชาติจะเข้มแข็งได้ต้องประกอบไปด้วย “คนเก่งและดี” จึงมุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพของคน โดยปลูกฝังจิตสำนึก ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการมอบทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสเยาวชน ได้เข้ามาเรียนในเส้นทางสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา นั่นคือ ทุนการศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาของมูลนิธิเอสซีจีที่มอบให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่เข้าเรียนต่ออาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับปวช. ที่เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า โครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี ได้มอบทุนการศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ปีการศึกษา 2561 ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ รวมทั้งโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทชั้นนำ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษาแรกเข้า 20,000 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษาแรกเข้า 25,000 บาท เป็นทุนต่อเนื่องจากระดับปวช. โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) และจะพิจารณาให้ทุนตามผลการเรียน ระดับ ปวช. เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป ได้รับทุน 20,000 บาทต่อปี เกรดเฉลี่ย 2.50-2.69 ได้รับทุน 15,000 บาทต่อปี ระดับปวส. เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป ได้รับทุน 25,000 บาทต่อปี และเกรดเฉลี่ย 2.50-2.69 ได้รับทุน 20,000 บาทต่อปี

สำหรับสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 4.0 ที่มูลนิธิพิจารณาให้ทุน ได้แก่ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างพิมพ์ ช่างยนต์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างต่อเรือ โยธา ช่างเชื่อมโลหะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ช่างเขียนแบบเครื่องกล เทคนิคแว่นและเลนส์ โทรคมนาคม และสาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง ส่วนสาขาวิชาบริการ ที่มูลนิธิพิจารณาให้ทุน ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว งานโรงแรม/การท่องเที่ยว สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ งานคหกรรมเพื่อโรงแรม  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ งานอาหารและโภชนาการ งานแปรรูปอาหาร และงานธุรกิจอาหาร
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของผู้รับทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ตั้งแต่ระดับ ปวช.1 - ปวส.2 จะมีการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้รับทุน โดยมีกิจกรรมเสริมเติมเต็มให้ อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนนักเรียนทุนต่างสถาบันทั่วประเทศ การร่วมกิจกรรมอาชีวะฝีมือชน คนทำดี กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงานค้นหาความถนัดในอาชีพและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการชั้นนำ การทดสอบวัดระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริง เพื่อให้ผู้รับทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติทุกคนเป็น “ฝีมือชนที่เก่งและดี” พร้อมเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1 – ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.70 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปวช.ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มิถุนายน 2561 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org  และ Facebook ทุนมูลนิธิเอสซีจี หรือมูลนิธิเอสซีจี อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. โทร. 0 2586 1475
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 เม.ย. 61 18:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,737 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,737 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง