Campus Tour มฟล. เจาะ 5 สำนักวิชาดังแม่ฟ้าหลวง เรียนไปตอบโจทย์อนาคต

ลบ แก้ไข
"มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)" ถือว่ามหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในแง่ของคุณภาพหลักสูตร ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆ ซึ่งล่าสุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยในสถาบันอุมดมศึกษาในกำกับของรัฐสถาบันแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน "การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล" จาก The International Center of Excellence in Tourism and Hospitallity Education หรือที่รู้จักกันในนาม THE-ICE 
Campus Tour มฟล. เจาะ 5
 
และในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ของ มฟล.พี่แฮนด์ได้มีโอกาสไป campus tour เยีี่ยมชมการเรียนการสอนของสำนักวิชาต่างๆ เพื่อนำข้อมูลการเรียนของแต่ละสาขาวิชามาฝากน้องๆที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกัน จะมีสำนักวิชาอะไร สาขาใดบ้าง ไปอ่านกันเลยครับ

เริ่มจาก สำนักวิชาการจัดการซึ่งประกอบด้วยสาขา การจัดการธุรกิจการบิน,การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งการรับรองมาตรฐานจาก THE-ICE ที่พี่แฮนด์ได้กล่าวไปข้างต้นก็มาจากการจัดการการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมของสาขานี้นี่เอง เพราะ THE-ICE คือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพการศึกษาและรับรองมาตรฐานในระดับสากล มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการพัฒนาคุณภาพและการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนในสายการท่องเที่ยว การบริการ การจัดงานและศิลปะการประกอบอาหาร ระดับโลก มีเครือข่าย 35 สมาชิก จาก 17 ประเทศ

โดยสำนักวิชาการจัดการ มฟล. ได้รับการเสนอชื่อเพื่อผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 3 สาขาดังนี้
1.Bacherlor of Business Admintstration Programme in Tourism Management 
2.Bacherlor of Business Admintstration Programme in Aviation Business Management 
3.Bacherlor of Business Admintstration Programme in Hospitality Industry Management 

สำหรับการเรียนการสอนสำนักวิชาการจัดการนั้น เริ่มจากการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งน้องๆหลายคนพอได้เห็นชื่อสาขาก็คงนึกว่าคงเป็นการเน้นเรียนทางด้านท่องเที่ยว เน้นออกฟื้นที่ชิลๆแน่เลย แต่ไม่ใช่นะครับ อาจารย์ประจำสาขาได้เน้นมาเลยว่าสาขานี้ มีการเรียนเลข เรียนบัญชี นะครับ และที่โหดกว่าคือต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะ โดยสาขานี้จะเรียนคล้ายๆการโรงแรม จะเน้นทุกส่วนของงานโรงแรม ตั้งแต่ออฟฟิศยันในครัว โดยจะแตกไลน์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลายอย่างๆไม่ว่าจะเป็นงานอฟฟิศ เสริฟ์ งานแม่บ้าน งานในครัว ซึ่งในสาขานี้จะมีการฝึกงานตั้งแต่ปี 2 เหตุผลหลักที่มีการให้นักศึกษาฝึกงานตั้งแต่ปีที่2 เพื่อจะช่วยให้นักศึกษาหาสื่งที่ตัวเองถนัดหรือสายงานที่ชอบได้เร็วขึ้น แทนที่จะฝึกในชั้นปีที่4 เพียงครั้งเดียว
 
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม
 
สำหรับสาขาการจัดการธุรกิจการบินนั้นเปิดสอนมาครบ 10 ปีแล้ว โดยสาขานี้จะแบ่งออกเป็น 3 วิชาเอกได้แก่ งานบริการทางการบิน,ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศและการปฏิบัติทางการบิน ซึ่งทั้ง3วิชาเอกก็จะมุ่งเน้นงานทางการบินไปในแต่ละด้าน  โดบงานบริการทางการบินก็จะมุ่งเน้นงานบริการทั้งทางด้านภาคฟื้นและการบริการบนเที่ยวบินตลอดจนการบริการในธุกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินจะมุ่งเน้นเกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าทางอากาศ คลังสินค้าเป็นต้น ส่วนารปฏิบัติทางการบินจะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทางการบิน ทั้งนักบินหรือโหลด คอนโทรลเป็นต้น
 
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม
 

 
มาต่อด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์กันนะครับ สำหรับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขาเคมีประยุกต์เป็นสาขาวิชาที่เน้นการศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาด้านการแพทย์ เภสัชกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติ จึงควรนำความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ใช้กับทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นหลักสูตรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่อย่างหลากหลายและการนำทรัพยากรชีวภาพมาใช้ในทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตได้ใช้องค์ความรู้และทักษะที่กว้างขวางในทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร และจุลชีววิทยาประยุกต์ เพื่อสามารถประมวลความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมและการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ โดยคำนึงถึงสมดุลทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
 
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม
 
หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีลักษณะเด่น คือ เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่นำเอาจุดแข็งของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุมารวมเข้าด้วยกัน นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้ จะมีทั้งความสามารถในการทดสอบและวิจัยแบบนักวัสดุศาสตร์ และสามารถออกแบบ วางแผนดำเนินการผลิตได้แบบวิศวกรวัสดุ ซึ่งจะตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
 
ซึ่งล่าสุดทีมของสาขาวิศวกรรมวัสดุ เพิ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ Research to Market (R2M) Thailand 2018 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 20 ทีม จาก 13 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
 
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม
 
นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันภายใต้ชื่อทีม “Bee Green” ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ "Triple Bee กล่องเลี้ยงผึ้งจากวัสดุนาโนคอมโพสิต" จากงานวิจัยของกลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Materials for Energy and Environment Research Group - MEE) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว และคณะ 
 
มาต่อด้วยอีกหนึ่งสาขายอดฮิตตามเทรนด์ยุคนี้อีกสาขาหนึ่ง นั่นก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักๆการเรียนของสาขานี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบสหสาขาวิชาที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ นอกจากนี้สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับน้องๆที่จบในสาขานี้สามารถไปประกอบอาชีพได้หลายอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็น นักส่งเสริมสุขภาพ นักบริหารจัดการกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา หรือ อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม
 

 
อีกสาขาหนึ่งที่น่าสนใจในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นั่นก็คือสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่จะเน้นเกี่ยวกับพื้นฐานของงานด้านการสาธารณสุขที่มีความสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยง การปฏิบัติภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต้องใช้องค์ความรู้ในศาสตร์พื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและศาสตร์ด้านการสาธารณสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพ 

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม
 

มาต่อกันอีกสำนักวิชาหนึ่งหนึ่งที่พี่แฮนด์ภูมิใจนำเสนอนะครับ เพราะว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งที่น้องๆชอบมองข้าม ทั้งๆที่สาขานี้เป็นสาขาที่เป็นอีกหนึ่งในสาขาแห่งอนาคต ไม่ใช่แค่ของไทย แต่เป็นกระแสโลก ก็คือกระแสสีเขียวนั่นเองครับ สำนักวิชาที่ว่านี้คือ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 2สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
 
โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมเข้าสู่การทำงานในโลกศตวรรษที่  21 โดยพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดเป็นทำเป็นและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนำมาบูรณาการกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป การประกันคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ การบริหารจัดการและการตลาด และมีศักยภาพที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ อาชีพที่เป็นที่รองรับของสาขานี้ก็ได้แก่  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุม ประกันคุณภาพ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร นักโภชนาการ เป็นต้น
 
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม

ส่วนสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จะมุ่งพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติทีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการบรรจุ และเทคโนโลยีการแปรรูป  เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มมูลค่าของผลิตผลเกษตรทั้งโซ่อุปทาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการเกษตรเป็นพื้นฐาน อาชีพที่เป็นที่รองรับของสาขานี้ก็ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตในแปลงและการเก็บเกี่ยว เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงคัดบรรจุ โรงงานแปรรูปอาหาร หรือโรงผลิตบรรจุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายโลจิสติกส์ในธุรกิจเกี่ยวกับผลิตผลเกษตร นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันวิจัย หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 

 
มาถึงสาขายอดฮิตผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอของทาง มฟล. นั่นก็คือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประกอบด้วย 2สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่จะเรียนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางรูปแบบต่างๆ มีความรู้ด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อย่างเหมาะสม 
 


ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม


ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ม.แม
 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ที่จะเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีความงามบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีความงาม มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีความ 
 

 
นี่ก็คือข้อมูลสาขาวิชาต่างๆ ของ มฟล. ที่พี่นำมาน้องๆกันนะครับ 20ปีที่ผ่านมา มฟล. แสดงให้เห็นชัดเลยนะครับ ว่าสิ่งที่ทำนั้นมุ่งเน้นที่จะสร้างคุณภาพของคนเป็นที่ตั้ง พี่แฮนด์ไม่ขอใช้คำว่าบัณฑิตนะครับ เพราะจากหลักสูตร จากที่พี่แฮนด์ได้ไปเห็นการปรับหลักสูตรของหลายๆสาขา ที่ทำโดยไม่ต้องรอใครมาสั่งหรือบังคับ ด้วยความเต็มใจของอาจารย์ผู้สอน นี่คือสถาบันที่คำนึงถึงคุณภาพของคนที่จะจบออกไปเป็นหลักอย่างแท้จริง ว่าคนๆนั้นจะมีชีวิตต่อไปอย่างไร เค้าต้องการทักษะอะไรในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ไม่ใช่แค่ยัดกระดาษหนึ่งใบใส่คำว่าบัณฑิต แล้วปล่อยให้เค้าไปเผชิญกับสิ่งที่เค้าไม่ได้ถูกสอนมา..อย่างลำพัง 
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 พ.ค. 61 12:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 515 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 515 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง