ทปอ. เปิด 16 หลักสูตร "บัณทิตพันธุ์ใหม่" รับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมเปิดรับสมัครรอบ 3 นี้

ลบ แก้ไข
ทปอ. เปิด 16 หลักสูตร บั
 
ทปอ. เผย 16 หลักสูตรพันธ์ใหม่มาแรง รับยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ หลักสูตรบัณทิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0 เนื่องด้วยนโยบายเร่งด่วนของชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์และมีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   ซึ่งมีสถาบันที่เปิดรับ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 1 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  (หลักสูตรสหวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน 1 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 2หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 2 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการความปลอดภัย ด้านอาหาร (นานาชาติ)   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 หลักสูตร   เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 
ทปอ. เผย 16 หลักสูตรพันธ
 
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรบัณทิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0  ของ คณะฯ  เปิดรับในรอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select  จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร โดยทั้งหมดได้รับการการออกแบบวิธีการและรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ โดยผู้เรียนจะต้องมีสัดส่วนการเรียนรู้ในสถานประกอบการภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาถึง 1 ปีการศึกษาครึ่ง รวมถึงสามารถเลือกเรียนอื่นนอกคณะตามความสนใจของตนเอง โดยไม่มีการจำกัดหรือบังคับการเลือกวิชาเรียน และยังมีวิชาศึกษาทั่วไปนอกห้องเรียน ที่นักศึกษาสามารถเรียนและเก็บหน่วยกิตวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ผ่านการเรียนแบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในห้องเรียน   เพื่อพัฒนาทักษะและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
 
ทปอ. เผย 16 หลักสูตรพันธ

ทปอ. เผย 16 หลักสูตรพันธ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-5150-2 หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/cuptthailand/
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 พ.ค. 61 15:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,979 ครั้ง