เปิดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ "สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร " ธรรมศาสตร์ ผลิตนักนวัตกรรมอาหาร ตอบโจทย์ thailand 4.0

ลบ แก้ไข
เปิดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ "สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร " ธรรมศาสตร์  ผลิตนักนวัตกรรมอาหาร ตอบโจทย์ thailand 4.0







หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นแรกของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐ ประจำปีการศึกษา 2561

📌วท. บ. สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 
         หลักสูตรที่มุ่งผลิตนักนวัตกรรมอาหาร ที่มีความรู้ความชำนาญทางวิชาชีพ ผ่านการฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ควบคู่ไปกับการฝึกฝนทักษะที่นอกเหนือจากวิชาชีพ (Soft Skill) เพื่อสร้างกำลังคนให้พร้อมตอบโจทย์ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร    
        โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
         1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ ให้มีทักษะความรู้และความชานาญของวิชาชีพ (Technical skills) ตามมาตรฐานสากล (The Institute of Food Technologists; IFT) และข้อกำหนดของสภาวิชาการ อุตสาหกรรมเกษตร
        2) เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ ให้มีทักษะที่นอกเหนือจากวิชาชีพ (Soft skills) ท่ีช่วย
ส่งเสริมให้ท่ีมีความพร้อมทำงานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         3) เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ ที่มีสมรรถนะสูงทางด้านกระบวนการคิด การสร้างนวัตกรรมอาหาร ควบคู่กับพื้นฐานทางธุรกิจ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

          จากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (นิด้า)
          นักศึกษาของหลักสูตรนี้สามารถเลือกเรียน ได้ 2 รูปแบบคือ

 ก. เรียนเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี(ระยะเวลาศึกษา 3.5ปี) โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร    

หรือ 

ข. เรียนควบหลักสูตรปริญญาโท(ระยะเวลาศึกษา 5 ปี) โดยขณะที่ศึกษาในชั้นปีที่ 4 เทอม 2 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญาโท เลือกได้ 3 สาขาวิชา 
      ข 1. สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร.  คณะวิทยาศาสตร์ฯ มธ.
      ข 2. สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.  นิด้า
      ข 3.  สาขา ภาวะผู้นำการจัดการ และนวัตกรรม   คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  นิด้า
โดยได้รับ 2 วุฒิฯคือ ตรี + โท

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรนี้ เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงจากภาคอุตสาหกรรมอาหารที่ร่วมการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถเลือกนำโจทย์ปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรมนั้น มาเป็นโครงการวิจัยในวิชาปัญหาพิเศษ ร่วมกับ วิชาทักษะการผลิตนวัตกรรมอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อไปศึกษาตลอดภาคการศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีร่วมจัดการเรียนการสอน   นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน จริง ภายใต้การควบคุม ดูแล และประเมินผลการเรียนรู้ จากอาจารย์ มธ.และครูพี่เลี้ยงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนั้น

ระยะเวลาศึกษา 3.5 ปี
จำนวนรับสมัคร : 40  คน
ระยะเวลารับสมัคร : ระบบคัดเลือก TCAS รอบ 3 รอบ 4 และรอบ 5 ประจำปีพ.ศ. 2561
เกณฑ์การรับสมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก
GPAX                 20%           
O-NET               30%
GAT (รหัส 85)        10%           
PAT1 (รหัส 71)       10%
PAT2 (รหัส 72)       30%           
สอบสัมภาษณ์ ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือ ผลการทดสอบสุขภาพจิต
 ทุนการศึกษา : นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาการได้รับทุนการศึกษา (ทุนสนับสนุนจากศิษย์เก่าเป็นค่าลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัว จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท)
 
จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
1. ลด ชั่วโมงเรียนในห้องเรียน  เพิ่มการฝึกฝนและปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2. ลดทอนหน่วยกิตในหมวดศึกษาทั่วไป โดยนำทักษะSoft Skill  การเรียนรู้ด้านมนุษย์และสังคม ผสมผสานสอดแทรกการเข้ากับวิชาชีพเฉพาะทาง 
3. เนื้อหาและองค์ความรู้ทางวิชาการ ยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร  และ 
ตามมาตรฐานสากล International Food Science and Technology (IFT)
4. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านการออกแบบร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในสาขาฯ และภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร   ซึ่งนอกเหนือจากความชำนาญในสาขาวิชาชีพแล้ว  ยังมุ่งเน้นการฝึกฝนด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และการพัฒนาภาวะผู้นำ
5. เพิ่มเติมการศึกษาภาษาที่สาม ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ความรู้ทางด้านกฎหมายอาหาร และทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร
6. ใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร เพียง 3.5 ปี  โดยได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนความชำนาญ ผ่านประสบการณ์ จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็มภายใต้คำชี้แนะของครูพี่เลี้ยงในโรงงาน   โดยแบ่ง ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของโรงงานได้แก่   ฝ่ายผลิต (2เดือน)  ฝ่ายควบคุมคุณภาพอาหาร (2เดือน)    ฝ่ายประกันคุณภาพอาหาร (2เดือน)   และ   ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร** (4 เดือน)
 
** ในเทอมสุดท้ายของการศึกษาในหลักสูตร  นักศึกษาจะร่วมกับ อาจารย์ และบุคลากร(ครูพี่เลี้ยง) ของโรงงานในฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ที่พร้อมขยายผลสู่การผลิตและจำหน่ายจริงให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดหลักสูตร

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร  อ.แนะ 084-0751355    เว็ปไซต์
http://www.fin.sci.tu.ac.th

เปิดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์
@LINE หลักสูตรFIN มีพี่ฟิน ใจดี คอยตอบคำถามทุกข้อสงสัย 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 



loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 พ.ค. 61 15:59 น.