รายชื่อ 15 โครงการ ที่เปิดรับใน TCAS รอบที่1 PORTFOLIO ม.บูรพา 2562

ลบ แก้ไข

รายชื่อ 15 โครงการ ที่เป

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศรายชื่อโครงการ คณะ และสาขาที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1 Portfolio ออกมาแล้วนะครับ โดยมีทั้งหมด 15 โครงการ รวมที่นั่งมากกว่า 4,465 ที่นั่ง จะมีโครงการอะไรบ้างไปดูกันครับ 

- โครงการเพชรตะวันออก 
- โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 
- โครงการ MOU 
- โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
- โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (เด็กดีศรีระยอง) 
- โครงการเด็กดีมีที่เรียน
- โครงการสอวน. 
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี ครั้งที่ 1 
- โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 1 
- โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
- โครงการทับทิมยาม คณะศึกษาศาสตร์ 
- โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ 
- โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ ครั้งที่ 1 
- โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์
 

รายละเอียดสาขาที่เปิดรับรอบที่1 >> http://regservice.buu.ac.th/text/019tcas1.pdf
รายละเอียดสาขาที่เปิดรับรอบที่2 >> http://regservice.buu.ac.th/text/019tcas2.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ