รายละเอียดการรับ TCAS รอบ2 การรับแบบโควตาฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

ลบ แก้ไข


 รับสมัคร
4-28 กุมภาพันธ์ 2562

เปิดรับทั้งหมด
17 โครงการ 189 สาขาวิชา 1,132 คน

คะแนนที่ใช้ยื่น
GAT / PAT / วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น (ตามที่โครงการและสาขาวิชากำหนด)


ระเบียบการรับสมัคร

• โครงการเด็กดีมีที่เรียน
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_11/68001_181.pdf

• โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_12/10007_178.pdf

• โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_13/30001_184.pdf

• โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_14/04101_189.pdf

•โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_15/69002_212.pdf

• โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_16/02004_180.pdf

• โครงการนักกีฬา
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_17/01001_099.pdf

• โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย"
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_18/03108_163.pdf

• โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษฯ เขต 7
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_19/02002_164.pdf

• โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_20/02107_057.pdf

• โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_21/09011_171.pdf

• โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_22/05109_183.pdf

• โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_23/06001_036.pdf

• โครงการ"โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล"
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_24/71002_194.pdf

• โครงการเพชรในตม
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_25/05005_177.pdf

• โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร - คณะศึกษาศาสตร์ 
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_26/05005_195.pdf

• หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ)