รายละเอียดการรับ TCAS รอบ2 การรับแบบโควตาฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

ลบ แก้ไข


 รับสมัคร
4-28 กุมภาพันธ์ 2562

เปิดรับทั้งหมด
17 โครงการ 189 สาขาวิชา 1,132 คน

คะแนนที่ใช้ยื่น
GAT / PAT / วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น (ตามที่โครงการและสาขาวิชากำหนด)


ระเบียบการรับสมัคร

• โครงการเด็กดีมีที่เรียน
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_11/68001_181.pdf

• โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_12/10007_178.pdf

• โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_13/30001_184.pdf

• โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา
http://admission.swu.ac.th/…/regu…/2562_1_1_14/04101_189.pdf

•โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์