เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo P'Hand RAC ลาดพร้าว
P'Hand RAC ลาดพร้าว
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 3,096 เรื่อง
  • ผู้ชม : 36,446,034 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 404 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนเรียนฟรี 15 ปีมีคุณภาพ...ประชานิยมเกินไป

ลบ แก้ไข

นโยบาย การเรียนฟรี 15 ปี มีคุณภาพเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ที่ทุ่มเงินกว่า 18,258 ล้านบาท เพื่อให้นักเรียน 11.8 ล้านคนได้เรียนฟรีโดยรัฐบาลจ่ายให้ทั้งค่าเทอม หนังสือตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และกิจกรรมพิเศษ ในช่วงระยะเวลา 4 เดือนเศษกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ทุกภาคส่วน การประชาพิจารณ์ การประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง การเปิดสายด่วน และอื่นๆ สุดท้ายเมื่อมีการเปิดเทอมการศึกษานโยบายเรียนฟรี 15 ปีมีคุณภาพ มีเสียงทั้งการตอบรับ สนับสนุนเห็นด้วย ต้องการให้มีทุกปี ในขณะเดียวกันปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดต่างๆ ก็เกิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกัน ดังเช่น เรียนฟรีไม่จริง โรงเรียนยังเก็บเงินเพิ่มอีกมาก จำนวนคนสละสิทธิมีน้อย คุณภาพการศึกษามีแนวทางปฏิบัติอย่างไร เพื่อประมวลข้อดี จุดเด่น ข้อปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสานต่อนโยบายในปีต่อๆ ไป

ข้อดีเด่นนโยบายเรียนฟรี 15 ปีมีคุณภาพเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิประชานิยมอย่างทั่วถึง ทุกระดับชั้น คนยากดีมีจน หาเช้ากินค่ำ คนร่ำรวยมีฐานะทุกคนได้รับโอกาสนี้เท่าเทียมกัน กลุ่มคนรากหญ้า ในชนบทห่างไกล ชุมชนแออัด ผู้มีรายได้น้อย โรงเรียนขนาดเล็กด้อยคุณภาพจะพึงพอใจนโยบายนี้เป็นที่สุด เพราะจ่ายเป็นเงินสดถึงมือประชาชนโดยตรง ลดภาระค่าใช้จ่าย ความเดือดร้อนตอนเปิดเทอม การกู้หนี้ยืมสินได้ในระดับหนึ่ง เป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาได้เพิ่ม ขึ้น รัฐบาลได้ทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550 และการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้กับรัฐสภา ผลสำเร็จนี้ทำให้รัฐบาลได้คะแนนเสียงไม่น้อยจากภาพประชาสังคม รัฐมนตรีได้ผลงานประชานิยมชัดเจนประเมินการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนน่าจะสอบผ่านแบบไม่มีปัญหา ยิ่งกว่านั้นผลงานนี้ยังทำให้ภาพพจน์ของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นไดโนเสาร์ เต่าพันปีกระฉับกระเฉงขึ้นจากการทำงานแบบทุ่มเทในระยะเวลาที่ผ่านมา

ข้อ ด้อย จุดอ่อน ปัญหาที่เกิดขึ้นมีหลายด้านเช่นเดียวกันนับแต่ฟรีไม่จริง โรงเรียนยังเก็บเงินเพิ่มอีกมากมายหลายรายการนับแต่การสอนเสริมวิชาต่างๆ ค่าวิทยากรภายนอก ค่าสมาชิก กิจกรรมพิเศษต่างๆ ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มประมาณ 1,000-3,000 บาท เรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบการเรียกเก็บเงินแบบไม่มีใบเสร็จ การโหมประชาสัมพันธ์เชิงสิทธิ+ฟรี เพื่อประชานิยม+คะแนนเสียง จนละเลยหลักการ และความน่าจะเป็นหลายประการดังเช่น การสละสิทธิของผู้มีฐานะ ชนชั้นกลางขึ้นไปรวมถึงเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ช่วยตัวเองได้มี จำนวนต่ำมากคือ ประมาณ 70,000-100,000 คน คิดเป็น 5-6% จากยอดเด็ก 11.8 ล้านคน ยอดเงินสละสิทธิมีเพียง 40-50 ล้านบาท จากยอดทั้งหมด 18,258 ล้านบาท คิดเป็น 0.25% เท่านั้น ส่วนใหญ่ใช้สิทธิเรียนฟรีเกือบทั้งหมดทั้งที่รัฐบาลได้พยายามชักจูงให้ ประชาชนผู้มีรายได้ ฐานะดี สละสิทธิ เพื่อช่วยเหลือเด็กขัดสนยากจน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 600 แห่ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเลย กระบวนการสร้างจิตสาธารณะด้วยนโยบายประชานิยมนี้สอบไม่ผ่าน การสละสิทธิมีขั้นตอนยุ่งยากไม่เห็นการเชื่อมโยงของจำนวนเงินที่เสียสละลงไป สู่เด็กและโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมเกิดทัศนคติเป็นลบในการสละสิทธิ การยกย่องส่งเสริมบัตรเกียรติคุณ การเชิญชวนเพื่อทำให้เกิดคุณภาพแก่เด็กด้อยโอกาสมีน้อยมาก สุดท้ายคนที่ยอมเสียสิทธิปีนี้อาจรับสิทธิ์แทนถ้ายังไม่แก้ไขจุดอ่อนนี้ การกระจายงบประมาณลงไปสู่เด็กนักเรียนทุกคน ปูพรมไปทั่วแม้กระทั่งโรงเรียนเอกชนดี เด่น ดัง โรงเรียนในเมืองที่อยู่ได้ก็ได้รับอานิสงส์นโยบายนี้ไปด้วยถึงร้อยละ 70 ทั้งๆ ที่ไม่มีความจำเป็นถึงขนาดนี้ กล่าวได้ว่าการดำเนินการเรื่องสละสิทธิของคนมีฐานะเพื่อช่วยเหลือคนยากจน ด้อยกว่า จนนำไปสู่จิตสาธารณะเพื่อคุณภาพและโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เป็นจุดอ่อนสูงสุดของนโยบายนี้ที่ควรมี ผู้สละสิทธิ 15-20% ตามโครงสร้างรายได้ประชากร การกระจายเป็นประชานิยมการเมือง โดยไม่คิดหลักการต้องช่วยเหลือคนขัดสนยากจนก่อนอย่างเต็มที่แต่เฉลี่ยเท่า กันยิ่งทำให้ช่องว่างคนรวยคนจนยิ่งถ่างเพิ่มขึ้นไปอีก

นโยบายเรียน ฟรี 15 ปีมีคุณภาพในภาพร่วมถือว่าสอบผ่านได้ครึ่งหนึ่งแล้ว ในเรื่องเรียนฟรี 5 รายการ แต่ในเชิงคุณภาพยังคงต้องผลักดันและเป็นงานที่ยากกว่าการให้ฟรีซึ่งเป็นจุด ที่ด้อยที่สุดที่กระทรวงศึกษาธิการบริหารจัดการแทบไม่เป็น เป็นเรื่องของการปฏิรูประบบย่อย การเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน โครงงาน กิจกรรมต่างๆ ทักษะชีวิต คุณลักษณะ จริยธรรม ค่านิยมพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะเริ่มต้นอย่างไรมีนโยบายทิศทางที่ชัดเจนเพียงใด แนวทางปฏิบัติครู นักเรียน ชุมชน ผู้บริหารระดับล่างสุดมีปฏิสัมพันธ์เช่นไร จึงจะเกิดคุณภาพที่แท้จริงได้ การประชาพิจารณ์ ปรึกษาหารือหาทางเลือกและทางออกดูเป็นคำถามที่ท้าทายยิ่งต่อเรื่องนี้ อยากให้นโยบายเรียนฟรี 15 ปีมีคุณภาพไม่เลือกประชานิยมสุดโต่งแต่ให้เติมเต็มเรื่องหลักการ ความถูกต้องทางการศึกษามากกว่านี้ นโยบายนี้จึงจะเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างแน่นอน

โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มติชนรายวัน : หนังสือพิมพ์คุณภาพ
เพื่อคุณภาพของประเทศ
ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ www.urrac.com/rangsit
 
 โดย P'Hand RAC ลาดพร้าว ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 พ.ค. 52 09:27 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 28,367 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 28,367 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์