โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง (สำหรับผู้ตกงานหรือว่างงาน)

ลบ แก้ไข

สถานที่รับสมัครและเปิดสอนฝึกอบรม
1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)
ตั้งอยู่ที่ ซอยประชาสงเคราะห์ 17 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กทม. โทร. 0 2246 1592

2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
ตั้งอยู่ที่ หลังสถานีตำรวจยานนาวา ถนนศรีเวียง เขตบางรัก กทม. โทร. 0 2236 6929

3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)
ตั้งอยู่ที่ ซอยประชาสงเคราะห์ 17 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. โทร. 0 2246 5769

4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)
ตั้งอยู่ที่ ซอยปลูกจิต 3 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. โทร. 0 2251 7950

5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 208 ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กทม. โทร. 0 2426 3653

6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)
ตั้งอยู่ที่ ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ ฝั่งใต้ เขตหนองแขม กทม. โทร. 0 2429 3573

7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
ตั้งอยู่ที่ ซอยล็อค 4-6 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กทม. โทร. 0 2240 0009

8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)
ตั้งอยู่ที่ ซอยนาคนิวาส ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. โทร. 0 2514 1840

9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)
ตั้งอยู่ที่ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กทม. โทร. 0 2543 2903

10. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนลิงหาสน์ฯ)
ตั้งอยู่ที่ 686 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตตลิ่งชัน กทม. โทร. 0 2410 1012


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
โรงเรียน ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ขาดโอกาสทางการศึกษา เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่มีโอกาสที่จะเรียนต่อ ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ นำไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
ปัจจุบัน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีสาขาวิชาช่างเปิดสอน ดังนี้
1. หลักสูตร 600 ชั่วโมง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
- ช่างเครื่องยนต์
- ช่างเครื่องยนต์ชั้นสูง
- ช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. หลักสูตร 402 ชั่วโมง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
- ช่างเครื่องยนต์เบนซินและไฟฟ้ารถยนต์
- ช่างเครื่องยนต์ดีเซลและช่วงล่างรถยนต์
- ช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์*
- ช่างเชื่อมโลหะ
- ช่างวิทยุและเครื่องเสียง
- ช่างโทรทัศน์และวิดีโอ
- ช่างเจียระไนพลอย
- ช่างทำตัวเรือนเครื่องประดับ
- ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
- ช่างเดินสายไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้า
- ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
- ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง
- ช่างเสริมสวยเบื้องต้น
- ช่างเสริมสวยชั้นสูง
- ช่างตัดผมชาย
- ช่างเสื้อผ้าชาย
- ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
- ช่างสร้างแบบเสื้อผ้า
- ช่างออกแบบเสื้อผ้า
- อาหารและโภชนาการ*
- พิมพ์ดีด*
- ศิลปประดิษฐ์
- ศิลปประยุกต์
- ดนตรีสากล
- เครื่องหอมและของชำร่วย
- ช่างตัดผมชายชั้นสูง
หมายเหตุ วิชาที่มีเครื่องหมาย * เป็นหลักสูตร 201 ช.ม. เปิดสอนเป็น 2 รอบ เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

3. หลักสูตร 201 ชั่วโมง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
- ช่างเครื่องยนต์เบนซิน
- ช่างเครื่องยนต์ดีเซล
- ช่างไฟฟ้ารถยนต์
- ช่างเครื่องล่างรถยนต์
- ช่างเครื่องยนต์เบนซิลหัวฉีด
- ช่างจักรยานยนต์
- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์
- ช่างเชื่อมไฟฟ้า
- ช่างเชื่อมแก๊ส
- ช่างวิทยุ
- ช่างเครื่องเสียง
- ช่างโทรทัศน์
- ช่างวีดีโอ
- ช่างเครื่องทำความเย็น
- ช่างเดินสายไฟฟ้า
- ช่างเครื่องกลไฟฟ้า
- ช่างเจียระไนพลอย
- ช่างทำตัวเรือนเครื่องประดับ
- ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
- ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง
- ช่างเสื้อผ้าชาย
- ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
- ช่างสร้างแบบเสื้อผ้า
- ช่างออกแบบเสื้อผ้า
- อาหารและโภชนาการ
- ช่างตัดผมชาย
- ช่างเสริมสวย
- ช่างเสริมสวยชั้นสูง
- พิมพ์ดีด
- ศิลปประดิษฐ์
- ดนตรีสากล
- เครื่องหอมและของชำร่วย
- ช่างตัดผมชายชั้นสูง

4. หลักสูตร 48 ชม. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. สาขาวิชาเช่นเดียวกับภาคปกติ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพทั่วไป
1. ชาย – หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้โดยอ่านออกเขียนได้
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอุปสรรคต่อการเรียน
4. ความประพฤติเรียบร้อย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์
1. มีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพทั่วไป
2. มีความรู้ด้านพิมพ์ดีดได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
1. ชาย – หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาสายสามัญตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. ผ่านการเรียนรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์มาแล้ว (การใช้โปรแกรม DOS)
4. มีความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน
2. ใบสุทธิ หรือเอกสารแสดงความรู้
3. รูปถ่ายขนาด 2” จำนวน 2 รูป
4. เงินค่าสมัคร 5 บาท
- เงินบำรุงการศึกษา 100 บาท (อาชีพทั่วไป)
- เงินบำรุงการศึกษา 500 บาท (คอมพิวเตอร์)

การรับสมัครและการเปิดเรียน
หลักสูตร 402 และ 201 ชั่วโมง (ภาคปกติ และภาคค่ำ)
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม ของทุกปี
เปิดเรียน 16 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม ของทุกปี
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม ของทุกปี
เปิดเรียน 1 กันยายน - 15 ธันวาคม ของทุกปี
รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม ของทุกปี
เปิดเรียน 20 ธันวาคม - 31 มีนาคม ของทุกปี
หลักสูตร 600 ชั่วโมง (ภาคปกติ)
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 15 เมษายน - 15 พฤษภาคม ของทุกปี
เปิดเรียน 16 พฤษภาคม -15 ตุลาคม ของทุกปี
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 16 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน ของทุกปี
เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน - 31 มีนาคม ของทุกปี


------------------------------------------------------
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1
ที่ตั้ง ซอยประชาสงเคราะห์ 17 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2246 1592

วิชาที่เปิดสอน

ภาคปกติ 2 รุ่น หลักสูตร 600 ชั่วโมง
ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องยนต์ชั้นสูง

ภาคปกติ 3 รุ่น หลักสูตร 402 , 201 ชั่วโมง
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

ภาคค่ำ 3 รุ่น หลักสูตร 201 ชั่วโมง
ช่าง เครื่องยนต์ดีเซล ช่างเครื่องยนต์เบนซิน ช่างจักรยานยนต์ ช่างเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีด ช่างไฟฟ้ารถยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรทัศน์ ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ช่างเครื่องล่างรถยนต์ คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนหลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง
ช่าง ปรับอากาศรถยนต์ ช่างตั้งศูนย์-ถ่วงล้อรถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างบริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างเดินสาาย ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างบริการระบบไฟฟ้ารถยนต์ ช่างกลึงโลหะ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องรับวิทยุและเทปบันทึกเสียง1 ช่างซ่อมเครื่องเล่มคอมแพ็กดิสต์ 1 ช่างเครื่องยนต์เล็ก (ดีเซล) ช่างบริการตรวจซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ช่างซ่อมพัดลมและพันมอเตอร์ ช่างเครื่องล่างรถยนต์ วิชาอินเตอร์เน็ต

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางรัก
ที่ตั้ง เลขที่ 99 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2239 6929

วิชาที่เปิดสอน

ภาคปกติ 3 รุ่น หลักสุตร 402 ชั่วโมง
ช่าง เจียระไนพลอย คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดไทย อาหารและโภชนาการ ช่างเดินสายไฟฟ้า ช่างทำความสะอาดและปรับอากาศ ช่างวิทยุและเครื่องเสียง ช่างโทรทัศน์สีและวีดีโอ ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าชั้นสูง ช่างเสริมสวยเบื้องต้น ช่างตัดผมชาย

ภาคค่ำ 3 รุ่น หลักสูตร 201 ชั่วโมง
ช่าง เจียระไนพลอย คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดไทย อาหารและโภชนาการ ศิลปะประดิษฐ์ ช่างเครื่องกลไฟฟ้า ช่างทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างวิทยุ ช่างเครื่องเสียง ช่างโทรทัศน์สี และวีดีโอ ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื่อผ้าชั้นสูง ช่างเสริมสวยเบื้องต้น ช่างตัดผมชาย

วิทยาลัยชุมชนหลักสูตรวิชาชีพ 48 ชั่วโมง
ประ ดิษฐืดอกไม้จากดินไทย คอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ การดูพลอย ร้อยลูกปัด ผ้าบาติกและการมัดย้อม นวดแผนไทย นวดแผนไทยประยุกต์และกดจุดรักษาโรค ภาษาจีน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ช่างเดินสายไฟฟ้า ช่างซ่อมพัดลม ช่างเสื้อผ้าสตรี 1,2,3 ช่างช่อมคอมแพ็กดิสก์ ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องโทรทัศน์ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก พายและพัฟ ช่างตัดผมชาย ช่างเสริมสวย

 


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2
ที่ตั้ง ซอยประชาสงเคราะห์ 17 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2246 5769

วิชาที่เปิดสอน

ภาคปกติ 3 รุ่น หลักสูตร 402 ชั่วโมง
ช่าง เสริมสวยเบื้องต้น ช่างเสริมสวยชั้นสูง ช่างตัดผมชาย อาหารและโภชนาการ ศิลปะประดิษฐ์ ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างสร้างแบบเสื้อผ้า ช่างออกแบบเสื้อผ้า ศิลปะประยุกต์ พิมพ์ดีด นวดแผนไทย

ภาคค่ำ 3 รุ่น หลักสูตร 201 ชั่วโมง
วิชาการ ลีลาศ ช่างเสริมสวยเบื้องต้น ช่างเสริมสวยชั้นสูง ช่างตัดผมชาย อาหารและโภชนาการ ศิลปะประดิษฐ์ ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างสร้างแบบเสื้อผ้า ช่างออกแบบเสื้อผ้า ศิลปะประยุกต์ พิมพ์ดีด

วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง
คุกกี้ ขนมปัง เค้ก และการแต่งหน้าเค้ก อาหารไทยและขนมไทย ช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม ช่างตัดเสื้อสตรี 1 ช่างตัดเสื้อสตรี 2 ช่างเสื้อผ้าสตรี 3 ช่างออกแบบเสื้อผ้า ช่างเสริมสวย (สระ ไดร์) ช่างเสริมสวย (ซอย) ช่างตัดผมชาย สนทนาภาษาอังกฤษ ลีลาศและเต้นรำ นวดฝ่าเท้า

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่
ที่ตั้ง ซอยปลูกจิต 3 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2251 7950

วิชาที่เปิดสอน

ภาคค่ำ 3 รุ่น หลักสูตร 201 ชั่วโมง
ช่าง วิทยุและเครื่องเสียง ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสุง ช่างเสริมสวยเบื้องต้น พิมพ์ดีด อาหารและโภชนาการ ช่างสร้างแบบเสื้อผ้า ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างเครื่องยนต์เบนซินและไฟฟ้ารถยนต์ ช่างเครื่องดีเซลและเครื่องล่างรถยนต์ ช่างเครื่องยนต์เล็ก และจักรยานยนต์ นวดแผนไทยโบราณ ลีลาศ

วิทยาลัยชุมชนหลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง
ช่าง โทรทัศน์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น ช่างซ่อมพัดลม ช่างซ่อมระบบรองรับและระบบเบรก รถจักรยานยนต์ นวดแผนไทยโบราณ ลีลาศ

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ
ที่ตั้ง เลขที่ 208 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2426 3653

วิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ 3 รุ่น หลักสูตร 402 ชั่วโมง
ช่าง เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง ช่างเสื้อผ้าชาย ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างเสริมสวยเบื้องต้น ช่างเสริมสวยชั้นสูง ช่างตัดผมชาย อาหารและโภชนาการ พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องยนต์เบนซินและไฟฟ้ารถยนต์ ช่างเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องล่างรถยนต์ ช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้า ช่างเครื่องกลไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างวิทยุและเครื่องเสียง ช่างโทรทัศน์และวีดีโอ

ภาคค่ำ 3 รุ่น หลักสูตร 201 ชั่วโมง
ช่าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องยนต์เบนซิน ช่างเครื่องยนต์ดีเซล ช่างจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้าช่างเครื่องกลไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างวิทยุ ช่างโทรทัศน์และวีดีโอ ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าชาย ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างเสริมสวยเบื้องต้น ช่างตัดผมชาย

วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง
ช่าง เครื่องล่างรถยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างซ่อมพัดลม ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ช่างว่อมคอมพิวเตอร์ ช่างเสื้อผ้าสตรี 1 ช่างเสื้อผ้าสตรี 2 ช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม ช่างซ่อมโทรทัศน์ ช่างซ่อมวิทยุและเทป ช่างซ่อมคอมแพ็กดิสก์ คุกกี้ ขนมปัง พายและพัฟโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุปถัมภ์
ที่ตั้ง เลขที่ 38 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2429 3573

วิชาที่เปิดสอน

ภาคปกติ 3 รุ่น หลักสูตร 402 ชั่วโมง
ช่าง เจียระไนพลอยและออกแบบเครื่องประดับ ช่างทำตัวเรื่องเครื่องประดับ ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง เสริมสวยเบื้องต้น เสริมสวยชั้นสูง ช่างตัดผมชาย อาหารและโภชนาการ ช่างเดินสายไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้า ช่างวิทยุและเครื่องเสียง ช่างโทรทัศน์สีและวีดีโอ ช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ลีลาศ นวดแผนไทย

ภาคปกติ 3รุ่น หลักสูตร 201 ชั่วโมง
ช่าง วิทยุ ช่างโทรทัศน์ ช่างเดินสายไฟฟ้า ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง เสริมสวยเบื้องต้น เสริมสวยชั้นสูง ช่างตัดผมชาย อาหารและโภชนาการ ช่างงเจียระไนพลอยและออกแบบเครื่องประดับ ช่างทำตัวเรื่อนเครื่องประดดับ ช่างจักรยานยนต์ ช่างเครื่องทำความเย็น พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ลีลาศ นวดแผนไทย

วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง
ช่างเสื้อ ผ้าสตรี 1 ช่างเสื้อผ้าสตรี 2 ช่างเสื้อผ้าสตรี 3 ช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม ช่างเสริมสวย 1 ช่างเสริมสวย 2 ช่างตัดผมชาย เค้กและการแต่งหน้าเค้ก ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างเครื่องรับวิทยุและเทป ช่างเครื่องรับโทรทัศน์ 2 ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างบริการตรวจซ่อมจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ 2 นวดแผนไทย ช่างซ่อมจักรเย็บผ้า

 


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร คลองเตย
ที่ตั้ง เลขที่ 6/199 ล็อก 6 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2240 0009

วิชาที่เปิดสอน

ภาคปกติ 3 รุ่น หลักสูตร 402 ชั่วโมง
ช่าง เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้า และเครื่องกลไฟฟ้า อาหารและโภชนาการ คอมพิวเตอร์ ช่างเสริมสวยเบื้องต้น ช่างเสริมสวยชั้นสูง ช่างตัดผมชายเบื้องต้น ช่างตัดผมชายชั้นสูง ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง ออกแบบเสื้อผ้า สร้างแบบเสื้อผ้า ช่างเสื้อผ้าชาย ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างวิทยุและเครื่องเสียง ช่างโทรทัศน์และวีดีโอ

ภาคค่ำ 3 รุ่น หลักสูตร 201 ชั่วโมง
ช่าง เสริมสวยเบื้องต้น ช่างเสริมสวยชั้นสูง ช่างตัดผมชาย ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง ออกแบบเสื้อผ้า สร้างแบบเสื้อผ้าช่างเสื้อผ้าชาย ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างวิทยุ ช่างโทรทัศน์ ช่างจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้า อาหารและโภชนาการ คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง
คุกกี้ ขนมปัง พายและพัฟ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก เสริมสวย ตัดผมชาย นวดแผนไทย ช่างโทรทัศน์ 1,2 ช่างซ่อมคอมแพ็กดิสก์1,2 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ช่างเดินสายไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างควบคุมมอเตอร์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ สอนขับรถยนต์ เสื้อผ้า1,2,3 ศิลปปะประดิษฐ์โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ม้วนบำรุงศิลป์
ที่ตั้ง เลขที่ 71 ถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2514 1840

วิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ 3 รุ่น หลักสูตร 402 ชั่วโมง
ช่าง เสริมสวยสตรีเบื้องต้น ช่างเสริมสวยสตรีชั้นสูง ช่างตัดผมชาย ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม อาหารและโภชนาการ ศิลปะประยุกต์ พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ-เครื่องเสียง ช่างโทรทัศน์-วีดีโอ ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างจักรยานยนต์ ช่างเครื่องยนต์เบนซิน นวดแผนไทย

ภาคค่ำ 3 รุ่น หลักสูตร 201 ชั่วโมง
ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสริมสวย พิมพ์ดีด ตัดผมชาย ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างจักรยานยนต์ ศิลปะประยุกต์

วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง
ซ่อม เครื่องทำความเย็น ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ศิลปะประยุกต์ เสื้อผ้าสตรี 1 เสื้อผ้าสตรี 2 โทรทัศน์ 1 ซ่อมคอมพิวเตอร์ เค้กและการแต่งหน้า ซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตัดผมชาย เสริมสวย 1 เสริมสวย 2โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก

ที่ตั้ง ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตำบลดคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0 2543 2903

วิชาที่เปิดสอน

ภาคปกติ 3 รุ่น หลักสูตร 402 ชั่วโมง
ช่าง เสริมสวยเบื้องต้น ช่างเสริมสวยชั้นสูง ช่างตัดผมชาย ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง ช่างเสื้อผ้าชาย ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างเครื่องทำความเย็น ช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ช่างเครื่องยนต์ดีเซล - เครื่องล่างรถยนต์ ช่างเครื่องยนต์เบนซิน-ไฟฟ้ารถยนต์ ช่างวิทยุและเครื่องเสียง อาหารและโภชนาการ พิมพ์ดีดไทย นวดแผนโบราณ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาคต่ำ 3 รุ่น หลักสูตร 201 ชั่วโมง
ช่าง จักรยานยนต์ ช่างเครื่องยนต์เบนซิน ช่างวิทยุและเครื่องเสียง พิมพ์ดีดไทย ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง ช่างเสื้อผ้าชาย ช่างเสริมสวยเบื้องต้น ช่างเสริมสวยชั้นสูง ช่างตัดผมชาย ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า - ทำความเย็น

วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง
ช่าง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ช่างเครื่องล่างรถยนต์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้ารถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างคอมแพ็กดิสก์ 1 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดไทย ช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม ช่างเสื้อผ้าสตรี1 (ตัดกระโปรง) ช่างเสื้อผ้าสตรี 2 (ตัดเสื้อสตรี) ช่างเสื้อผ้าสตรี 3 (ตัดเสื้อสูท) เค้กและการแต่งหน้าเค้ก คุกกี้ พายและพัฟ ช่างเสริมสวย1(การซอยผม) ช่างเสริมสวย(การแต่งหน้า) ช่างออกแบบเสื้อผ้า ช่างสร้างแบบเสื้อผ้า การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น นวดแผนไทย (นวดฝ่าเท้า)


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร กาญจนสิงหาสน์
ที่ตั้ง เลขที่ 686 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2410 1012

วิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ 3 รุ่น หลักสุตร 402 ชั่วโมง
นวด แผนไทยโบราณ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างวิทยุและเครื่องเสียง ช่างโทรทัศน์และวีดีโอ ช่างเสริมสวยเบื้องต้น ช่างเสริมสวยชั้นสูง ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม พิมพ์ดีดไทย ศิลปะประดิษฐ์ อาหารและโภชนาการ ดนตรีสากล ช่างสร้างแบบเสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ภาคค่ำ 3 รุ่น หลักสูตร 201 ชั่วโมง
ศิลปะ ประดิษฐ์ อาหารและโภชนาการ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างวิทยุและเครื่องเสียง ช่างโทรทัศน์และวีดีโอ ช่างเสริมสวยเบื้องต้น ช่างเสริมสวยชั้นสูง ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม พิมพ์ดีดไทย ดนตรีสากล ช่างสร้างแบบเสื้อผ้า นวดแผนไทยโบราณ คอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ลีลาศ

วิทยาลัยชุมชนหลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง
ช่าง เดินสายไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็น ช่างวิทยุ ช่างโทรทัศน์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม ช่างเสื้อผ้าสตรี 1,2,3 ช่างออกแบบเสื้อผ้า ช่างเสริมสวย 1,2 ช่างตัดผมชาย คุกกี้ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ดนตรีสากล ศิลปะประยุกต์ นวดแผนไทย
 


การฝึกอาชีพเกษตรหลักสูตรระยะสั้น

1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2
ที่ตั้ง ซอยประชาสงเคราะห์ 17 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ
ที่ตั้ง เลขที่ 208 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0 2613 7247 , 0 2613 7190-1

วิชาที่เปิดสอน

การ เพาะเห็ด ไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การจัดสวนในภาชนะ การปลูกผักและการขยายพันธุ์พืช การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ปลาสวยงาม ไม้น้ำและการจัดตู้ปลา
 
ขอบคุณ http://web.thai2learn.com/bkk_portal/index.php?option=com_content&task=view&id=103

ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ www.urrac.com/rangsit

 

 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ธ.ค. 52 09:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 143,496 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 143,496 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Duangkamol Jangpradit
IP : 110.77.228.***
โรงงานผลิตหมอน ที่นอน ยางพารา ลำลูกกา คลอง 8 กำลังขยายกิจการต้องการรับพนักงานเย็บจำนวนมาก อายุ 20-40 ปี  สนใจติดต่อแผนกบุคคล โทร.02-1054422
ลบ แจ้งลบ
โดย Duangkamol Jangpradit
IP : 110.77.228.***
โรงงานผลิตที่นอน หมอน กำลังขยายกิจการ เปิดรับพนักงานเย็บจำนวนมาก ประจำโรงงาน ลำลูกกาคลอง 8 สนใจติดต่อ แผนกบุคคล โทร.02-1054422
ลบ แจ้งลบ
โดย kanyakorn tovichai
IP : 118.172.203.***
เปิดสอนทำกรอบรูปเป็นอาชีพ ที่ kl frame service เรียนเพียง 1 วันก็ทำได้
สนใจสอบถามได้ที่ คุณ ภูวเดช 081-7164414
หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์
http://สอนทํากรอบรูป.blogspot.com/
http://kl-frame.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-KL-Frame-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/146432075477687
ลบ แจ้งลบ
โดย Preeyavadee Kannasoot
IP : 115.67.128.***
รับสมัครช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 10 อัตรา ผู้ที่เรียนจบแล้ว สนใจติดต่อท่ี คุณตุ๊ก 081 585 6556 ห้องเสื้อ Always ดิโอสยามและท่าพระ
ลบ แจ้งลบ
โดย พงศ์รพี
IP : 58.8.186.***
เยี่ยม มาก สุดยอดขอบอก เป็นการแก้ไขปัญหาของประเทศระดับรากหญ้าที่ดีมากครับ คนที่ว่างงานจะได้มีที่ยืนในสังคม ไม่ไปทำมาหากินในทางทุจริต แก้ไขปัญหาสังคมที่ถูกจุดดีมากครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง