การสอบ SMART 1 คืออะไร? สอบไปทำไม?

ลบ แก้ไข

UploadImage

SMART for Undergraduate Level สำหรับระดับปริญญาตรี

SMART for Undergraduate Level (SMART 1)คืออะไร
ข้อ สอบ SMART for Undergraduate Level เป็นชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าศึกษาในระดับปริญญา ตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

SMART for Undergraduate Level ใช้กับใคร
ผู้ เข้าทดสอบ SMART for Undergraduate Level โดยส่วนใหญ่ คือ ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจทั้งหลัก สูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) ผ่านโครงการรับตรง (Direct Entrance) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะฯได้มอบหมายภารกิจในการจัดสอบให้แก่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนั้นศูนย์ฯ จึงได้พัฒนาแบบทดสอบชุดนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจของคณะฯ

SMART for Undergraduate Level วัดอะไร
การ ทดสอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level นั้นจุดมุ่งหมายประการสำคัญ คือ การวัดระดับความสามารถทางวิชาการที่จำเป็นและเหมาะสมในการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจของนักศึกษา โดยผลการทดสอบนั้นจะสะท้อนความสำเร็จของการเรียนในระดับปริญญาตรี ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level เป็นมาตรวัดที่มีทั้งความเที่ยง(Reliability) และความตรง (Validity) ของกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะเข้าทดสอบด้วยแบบทดสอบที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน ทำให้ผลสอบที่ออกมาสามารถนำไปเปรียบเทียบระหว่างผู้สมัครได้อย่างเป็น รูปธรรม

SMART for Undergraduate Level มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ข้อ สอบ SMART for Undergraduate Level เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความพร้อมของผู้เข้าสอบในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทาง การบัญชีและบริหารธุรกิจ (ข้อสอบเป็นภาษาไทย) โดยประกอบด้วย

วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (60 นาที)
วัดความสามารถด้านการอ่าน (60 นาที)
วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60 นาที)
วัดความรู้รอบตัว (15 นาที)
      ข้อสอบส่วนที่ 1 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาใน ระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ โดยเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต จำนวนจริง เซต ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับและอนุกรม วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ ความน่าจะเป็น และสถิติ
      ข้อสอบส่วนที่ 2 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของข้อความหรือบทความ ซึ่งความสามารถด้านการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาในระดับปริญญา ตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ
      ข้อสอบส่วนที่ 3 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
      ข้อสอบส่วนที่ 4 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรอบรู้ในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบัน ความรอบรู้ในด้านต่างๆ เหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญซึ่งบ่งบอกถึงความเหมาะสมในการศึกษาด้านการ บัญชีและบริหารธุรกิจ
ข้อสอบทั้ง 4 ส่วนเป็นข้อสอบแบบปรนัย ทั้งหมด

SMART for Undergraduate Level ใช้อย่างไร
การ สอบข้อเขียนถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี เพราะการสอบข้อเขียนจะแสดงระดับความสามารถทางวิชาการที่ผลักดันให้นักศึกษา ประสบความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาตรี ลักษณะของแบบทดสอบข้อเขียนสามารถประเมินความพร้อมและทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ในการศึกษาได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านการอ่าน ความรอบรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ อันเป็นทักษะและความสามารถที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนระดับปริญญาตรีทาง การบัญชีและบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ผลสอบ SMART for Undergraduate Levelจะนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจผ่านโครงการรับตรงของคณะพาณิช ยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) โดยผลคะแนนที่นำมายื่นประกอบนั้นจะถูกพิจารณาความสำคัญในลำดับแรกๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น การใช้ผลสอบ SMART for Undergraduate Level ในการคัดเลือกนักศึกษาช่วยให้คณะฯ สามารถกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดยข้อสอบ SMART for Undergraduate Level ประเมินความสามารถ 4 ด้าน ซึ่งการกำหนดสัดส่วนหรือน้ำหนักสำหรับผลสอบในแต่ละส่วนอาจมีความแตกต่างกัน ในแต่ละหลักสูตร จึงทำให้คณะฯ สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรได้ นอกจากนี้การประเมินความสามารถทั้ง 4 ด้านนั้นถูกออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทยและระบบการศึกษาของ ไทยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น SMART for Undergraduate Level จึงเป็นแบบทดสอบข้อเขียนที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for Undergraduate Level 450 บาท/ครั้ง
ที่มา http://smart.bus.tu.ac.th/

คำถามคำตอบ Smiley
การสอบ Smart 1 คืออะไร ?
การสอบ Smart 1 คือ การสอบตรงเพื่อเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใครสามารถสอบได้บ้าง ?

ตอบ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถสอบได้หมดแต่ผลคะแนนที่สอบได้สามารถเก็บไว้ยื่นได้เพียง 2 ปี
ม.5 ม.6 สอบได้ทุกสาย  และ ม.4 ก็สอบได้ แต่ใช้ยื่นคะแนนไม่ได้เพราะ กว่าจะจบ ม. 6 เกิน 2 ปี ข้อสอบหมดอายุก่อน

สอบวิชาอะไรบ้าง ?

ตอบ การสอบ Smart1 ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่

1. วิชาคณิตศาสตร์ ใช้คะแนน 30 % ของคะแนนรวม

2. วิชาภาษาอังกฤษ ใช้คะแนน 30 % ของคะแนนรวม

3. วิชาการอ่าน ใช้คะแนน 25 % ของคะแนนรวม

4. วิชาความรู้รอบตัว ใช้คะแนน 10 % ของคะแนนรวม

อีก 5 % คือคะแนนจากการสัมภาษณ์ ( ใช้ภายหลังจากการติดข้อเขียนไปแล้ว)

คะแนนขั้นต่ำ ของทุกวิชาต้องมากกว่า 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ไม่อย่างนั้นจะไม่

สามารถยื่นคะแนนได้และคะแนนรวมเมื่อแปลงออกมาแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 47.5 คะแนน จาก 95 คะแนน


วิเคราห์ข้อสอบ Smart 1 ?

ข้อสอบ Smart 1 นั้น มี 4 วิชา โดยการวิเคราห์จะแบ่งเป็นแต่ละวิชา ดังนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ - มีเวลาทำ 60 นาที เป็นข้อสอบช้อยจำนวน 30 ข้อ แนวข้อสอบนั้นเป็นการนำ โจทย์เลข ม.ต้น มาประยุกต์ให้ยากและยาวขึ้น ประกอบด้วยหลายๆเรื่อง เช่น ร้อยละกำไรขาดทุน อัตราส่วน พื้นที่ปริมาตร ความเร็ว-การเคลื่อนที ความน่าจะเป็น สถิติ อนุกรม ของผสม การคิดดอกเบี้ย การทำงาน ฯลฯ วิชาเลขนี้ แนะนำให้น้องๆซ้อมทำโจทย์บ่อยๆ ไม่ต้องหลากหลายแนว แต่ขอให้ถ้าเจอแนวนี้ จะต้องทำได้เร็ว คล่อง ประยุกต์ได้ก็พอค่ะ เพราะข้อสอบมักจะนำข้อสอบเก่าในปีก่อนๆหรือครั้งก่อนๆ มาเปลี่ยนตัวเลข เพราะฉะนั้น น้องๆจึงควรฝึกทำข้อสอบเก่าๆให้คล่อง "ไม่ต้องหลากหลายแต่ให้ครอบคลุม"

2. วิชาการอ่าน - มีเวลาทำ 60 นาที เป็นข้อสอบช้อย จำนวน 30 ข้อ ให้อ่านและตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง มีทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ รู้สึกว่ามันจะถูกไปหมดทุกข้อ หรือ เหมือนมีคำตอบที่ถูกมากกว่า1 ข้อ ซึ่งวิธีแก้คือ "ห้ามคิดว่าตนเองเก่งหรือเป็นปรมาจารย์ในเรื่องนั้นๆ" เช่น ถ้าในบทความบอกว่า 2+3 = 6 เวลาตอบเราก็ต้องตอบว่า 2+3เท่ากับ 6 แม้ว่าเราจะรู้ว่ามันเท่ากับ 5 ก็ตาม เวลาทำข้อสอบให้ทำเหมือนว่าเราไม่มีความรู้ใดใดในเรื่องนั้นๆ บทความว่าไงเราก็ตอบตามนั้นจ้า


การเรียนหลักสูตร 4 ปี กับ หลักสูตร 5 ปี ต่างกันอย่างไร ?

แตกต่างกันหลายประการ ดังนี้

-หลักสูตร 4 ปี

1. จบปริญญาตรี (แต่จริงๆแล้วเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จบกันตอน3 ปีครึ่ง)

2. เรียนวิชาพื้นฐานทั้งหมดแต่จะเจาะจงเฉพาะด้านหรือสาขาเอกมากกว่า โดยเลือกวิชาเอกตอนขึ้นปี 2

3. เรียนที่ศูนย์รังสิต สถานที่ใหม่ แต่กว้างขวาง เป็นเมืองมหาวิทยาลัย (อยู่หอพักกันเป็นแฟชั่น)

4. หลักสูตร 4 ปี มีสาขาวิชาเอกให้เลือก ดังนี้

4.1 สาขาวิชาการบัญชี 4.2 การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ 4.3 สาขาวิชาการตลาด
4.4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4.5 สาขาวิชาการเงิน

4.6 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ 4.7 สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

4.8 สาขาวิชาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ

-หลักสูตร 5 ปี

1. จบปริญญาโท ( รับปริญญา 2 ใบ โดยได้รับปริญญาตรีตอน 3 ปี ครึ่ง )

2. เรียนแบบบูรณาการ (งานหนักหน่อย) จะเน้นการมองรอบด้านมากกว่าหลักสูตร 4 ปี เห็นได้จาก

ในปี 1 จนถึง ปี 3 เทอม 1 จะมีการบังคับเรียน วิชาพื้นฐานที่จำเป็นต่อธุรกิจ เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์,

วิชากฏหมายธุรกิจ , วิชาธุรกิจเบื้องต้น , วิชาภาษาที่สาม ฯลฯ เป็นต้น

และจะเลือกวิชาเอกในปี 3 เทอม 2

3. เรียนที่ท่าพระจันทร์ สถานที่เก่าแก่และดั้งเดิมของ ม.โดม

4. หลักสูตร 5 ปี มีสาขาวิชาเอก ดังนี้

4.1 การบัญชี

4.2 การจัดการการตลาด

4.3 การจัดการการเงิน

4.4 การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ

การย้ายข้ามหลักสูตร 4 ปี 5 ปี


สามารถย้ายหลักสูตร ได้หรือไม่ ?

ตอบ สามารถย้ายได้ ให้มองว่า 4 ปี 5 ปี นั้นเป็นเพียงแค่สาขาวิชาเอก วิชาหนึ่ง-ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ย้ายได้ตอนไหน?

ตอบ เราจะย้ายได้เต็มตัวตอนขึ้นปี2 แต่ต้องทำเรื่องตั้งแต่ ปี 1 เทอม1 เพื่อลงเรียนในวิชาบังคับของหลักสูตรนั้นๆ

จะย้ายหลักสูตรต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ตอบ การย้ายมีอยู่ 4 ลักษณะ มีเงื่อนไขดังนี้

1. จะย้ายไปหลักสูตร บริหาร 5 ปี เงื่อนไขในการย้ายคือ

1.1 มีคะแนนสอบเข้า(คะแนนsmart1หรือคะแนนแอดมิชก็ได้) มากกว่าคะแนนต่ำสุดของบริหาร 5 ปี ในปีที่เราเข้า

1.2 ลงทะเบียนเรียนวิชา bi 201 เป็นวิชาพื้นฐานธุรกิจและได้เกรดมากกว่า B ขึ้นไป

1.3 ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ( ต้องผ่านเงื่อนไขข้อ1และข้อ2จึงได้รับการพิจารณา )

2. จะย้ายไปหลักสูตร บัญชี 5 ปี เงื่อนไขในการย้ายคือ

2.1 มีคะแนนสอบเข้า(คะแนนsmart1หรือคะแนนแอดมิชก็ได้) มากกว่าคะแนนต่ำสุดของบัญชี 5 ปี ในปีที่เราสอบเข้า

2.2 ลงทะเบียนเรียนวิชา bi 201 เป็นวิชาพื้นฐานธุรกิจและได้เกรดมากกว่า B ขึ้นไป

2.3 ลงทะเบียนเรียนวิชา bi 212 เป็นวิชาพื้นฐานบัญชีและได้เกรดมากกว่า B ขึ้นไป

2.3 ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ( ต้องผ่านเงื่อนไข ข้อ1 ข้อ2 และข้อ3 จึงได้รับการพิจารณา )

3. จะย้ายไปหลักสูตร บริหาร 4 ปี

ยังไม่มีข้อมูล

4. จะย้ายไปหลักสูตร บัญชี 4 ปี

ยังไม่มีข้อมูล

ที่มาคำถามคำตอบ : eduzones 


ใครยังไม่รู้ว่า เราเหมาะกับคณะไหน
เข้าไปเล่น app สนุกๆ ขำๆ ใน Facebook ได้ที่นี่เลย
>>  เลือกคณะปีนี้ คณะไหนที่ใช่คุณ?  
 
 

loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 เม.ย. 55 10:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 64,095 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 64,095 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง