ทปอ.เคาะแล้ว!! ค่าสมัครรอบ3 รอบ4 ในระบบ TCAS

ทปอ.เคาะแล้ว!! ค่าสมัครรอบ3 รอบ4 ในระบบ TCAS

ทปอ.เคาะแล้ว!! ค่าสมัครร
 


วันนี้(20 ส.ค. 2560) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่4/2560 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญทั้งหมด 2 วาระด้วยกัน ได้แก่ 

1.การสร้างความร่วมมือด้าน "อารยสถาปัตย์" หนึ่งในการเป็น Inclusive Society

นายกฤษนะ  ละไล ประธานมูลนิธิอารยาสถาปัตย์ เข้าพบประธาน ทปอ. เพื่อขอสัมภาษณ์ และนำเสนอ
เรื่อง "อารยสถาปัตย์" และขอให้สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. 
ทั้ง 27 แห่งเพื่อจะได้เป็นผู้ชี้นำทางสังคมเพื่อให้เกิดความตื่นตัวโดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Friendly Design in Higher Education Institutions) ระหว่างที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
ที่ประชุม ทปอ. จึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนบริการสาธารณะต่างๆ ให้เป็นมิตรกับคนทุกคน” โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ “เพื่อให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียมในมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ทั้ง 27 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการ และ
การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้พิการ เช่น การออกแบบเว็บไซต์ที่มีรูปภาพประกอบมากกว่าข้อความ กราฟิก  และวิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย และแก้ไขปัญหาเรื่องการจ้างงานผู้พิการ 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์
ในสถาบันอุดมศึกษา (Friendly Design in Higher Education Institutions) ระหว่างที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อร่วมกันดำเนินงานให้ลุล่วงตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560ทปอ.เคาะแล้ว!! ค่าสมัครร


2.การจัดงานพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities,the driver of Thailand 4.0) เนืองในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.)

ทปอ.เคาะแล้ว!! ค่าสมัครร
         
ทปอ.จะร่วมกันจัดงานอุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities, the driver of Thailand 4.0)เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยโดยงานจะประกอบด้วยการนำเสนอผลงานของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่รองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ตลาดนัดหลักสูตร การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ การเป็นที่พึ่งของสังคม การสานพลังประชารัฐ ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อน่าสนใจจากคณะทำงานประชารัฐ และการบรรยายพิเศษของฯพณฯนายกรัฐมนตรีอีกด้วยระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน
 

 ส่วนเรื่องการอัปเดต ในเรื่องของระบบ TCAS นั้น ล่าสุดที่ประชุมได้มีข้อสรุปของค่าสมัครล่าสุดออกมาจากการที่พี่แฮนด์ได้สอบถาม  ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการ ทปอ. โดย
- ค่าสมัครรอบที่ 3 ในระบบ #TCAS สาขาวิชาละ 200 บาท โดยจะมีค่าบริหารจัดการการเคลียริ่งเฮ้าส์อีก 100 บาท
- รอบที่ 4 แอดมิชชัน อันดับแรก 150 บาท อันดับต่อไปวิชาละ 50 บาท
- รอบที่ 1/2/5 ค่าสมัครแล้วแต่ทางมหาวิทยาลัย แต่ต้องบวกค่าบริหารการจัดการเคลียริ่งเฮ้าส์แต่ละการสมัครอีก 50 บาท(ยกเว้นรอบที่ 5 ) #dek61

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 20 สิงหาคม 2560
พิมพ์หน้านี้