รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ GAT PAT ปีการศึกษา 2561
รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ GAT PAT ปีการศึกษา 2561

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส
GAT/PAT
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้กำหนดการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1. การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 2. การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการกำหนดการสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ยึดหลักการสำคัญ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) 

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส


รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส


รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส


รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส


รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) >> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส


รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส


รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส


รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT >> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาข้อส


รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT >> ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก

ระบบ GAT PAT คลิก
Website สทศ. คลิก


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 5 กันยายน 2560
พิมพ์หน้านี้