รับตรง TCAS ครั้งที่2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1 ม.บูรพา ปีการศึกษา 2561
รับตรง TCAS ครั้งที่2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1 ม.บูรพา ปีการศึกษา 2561

รับตรง TCAS ครั้งที่2 โค
 
กำหนดการรับสมัครจำนวนที่เปิดรับ
ภาคปกติและพิเศษ รวมจำนวน 1,902 คน


คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า)
2. ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกประเภทรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 61
3. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX, GAT และ/หรือ PAT
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด


เกณฑ์คัดเลือกค่าสมัคร
500 บาท


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์  คลิก
ระเบียบการ คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 11 ธันวาคม 2560
พิมพ์หน้านี้