ระเบียบการรับตรง

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัย
คณะ - สาขา
ระยะเวลา
รายละเอียด
แม่โจ้9 สาขา (ปวส./ปวท.)ถึง 3 ธ.ค. 52
แม่โจ้สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรถึง 26 ก.พ. 53
แม่โจ้สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมถึง 30 ก.ย. 52
แม่โจ้คณะสารสนเทศและการสื่อสารถึง 18 ก.พ. 53
ธรรมศาสตร์(โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง)15 - 29 ก.ย. 52
ธรรมศาสตร์(โครงการรับตรง)15 - 29 ก.ย. 52
ลาดกระบังฯสถาปัตยกรรมศาสตร์1 ก.ย. - 9 ต.ค. 52
ลาดกระบังฯเทคโนโลยีการเกษตร20 ส.ค. - 9 ต.ค. 52
ขอนแก่นการรับเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์-
เกษตรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์16 พ.ย. -15 ธ.ค. 52
ธรรมศาสตร์(โครงการเรียนดีในชนบทและเขตเมือง)1 - 11 ก.ย. 52
ศิลปากร(โครงการเพชรสนามจันทร์)17 ส.ค. - 30 ก.ย. 52
ศิลปากร(โครงการ พสวท.)17 ส.ค. - 30 ก.ย. 52
มหิดลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3 ส.ค. - 2 ต.ค. 52
ศิลปากรเภสัชศาสตร์17 ส.ค. - 15 ก.ย. 52
ราชมงคลสุวรรณภูมิ(โควตา)3 ส.ค. - 30 พ.ย. 52
ราชมงคลล้านนา(รับตรง)1 ธ.ค. 52 - 5 ก.พ. 53
ราชมงคลล้านนา(โควตาภายใน)4 พ.ย. 52
ราชมงคล้านนา(17จังหวัด ภาคเหนือ)1 - 30 ก.ย. 52
ราชมงคลธัญบุรีทุกคณะ3 - 20 ส.ค. 52
ธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์15 - 19 ก.ย. 52
ศิลปากรทุกคณะ(28 จังหวัด)17 ส.ค. - 15 ก.ย. 52
อุบลราชธานีทุกคณะ10 .. - 25 .. 52
แม่ฟ้าหลวงทุกคณะถึง 7 .. 52
นราธิวาสราชนครินทร์แพทยศาสตร์ 3 จังหวัดถึง 31 .. 52
สงขลานครินทร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมถึง 1 .. 52
ศิลปากรจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์-
พระนครเหนือเทคโนโลยีและการจัดการ/อุตสาหกรรมเกษตร27 ก.ค. - 11 ก.ย. 52
มหิดลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์3 ส.ค. - 29 ส.ค. 52
3 ส.ค. - 21 พ.ย. 52
3 ส.ค. - 20 ก.พ. 53
ศิลปากรมัณฑนศิลป์10 ส.ค. - 20 ก.. 52
มหาสารคามทุกคณะ3 - 28 ส.ค. 52
เชียงใหม่โครงการพิเศษต่างๆ1 ส.ค. - 15 ก.ย. 52
กสพท.แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์1 - 31 ส.ค. 52
เทคโนโลยีสุรนารีแพทยศาสตร์ (กระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน)3 ก.ค. - 20 ส.ค. 52
เทคโนโลยีสุรนารีพยาบาลศาสตร์3 ก.ค. - 20 ส.ค. 52
สงขลานครินทร์ปฏิทินรับสมัครฯนักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้2 -  8 ก.ย. 52
สงขลานครินทร์โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีถึง 21 ส.ค. 52
ศิลปากรวิศวกรรมอุสาหการ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์13 ก.ค. - 9 ต.ค. 52
ขอนแก่นช่องทางการรับแพทยศาสตร์-
ขอนแก่นแพทยศาสตร์,ทันตแพทศาสตร์ (3 โครงการ)29 มิ.ย. - 20 ก.ค. 52
ขอนแก่นแพทยศาสตร์ (15 จังหวัดภาคอีสาน)3 ส.ค. - 24 ส.ค. 52
เทคโนโลยีฯสิริธร (มธ.)(ผลการเรียนดีเลิศ)3 ส.ค. - 15 ก.ย. 52
เทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น3 คณะ (โควตาโรงเรียน)25 มิ.ย. - 5 ต.ค. 52
เทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น3 คณะ (ทุนการศึกษา)1 ส.ค. - 22 พ.ย. 52
บูรพาปฏิทินรับสมัครฯ (รับตรงทั่วประเทศ)17 ส.ค. - 13 ก.ย. 52
16 พ.ย. - 16 ธ.ค. 52
บูรพาปฏิทินรับสมัครฯ (12 จังหวัด ภาคตะวันออก)17 ส.ค. - 13 ก.ย. 52
16 พ.ย. - 16 ธ.ค. 52
แม่ฟ้าหลวงโควต้า 17 จังหวัด ภาคเหนือถึง 4 ก.ย. 52
ศิลปากรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์6 ก.ค. - 28 ส.ค. 52
มหิดลโควต้า3 ส.ค. - 30 ก.ย. 52
วลัยลักษณ์แพทย์ชนบท1 ก.ค. - 1 ก.ย. 52
แม่โจ้(แพร่)
4 ปี (เทียบเข้าเรียน)
โควต้า
ถึง 30 พ.ย. 52
ถึง 30 พ.ย. 52
พระจอมเกล้าธนบุรี
คัดเลือกตรง + ทุนเพชรพระจอมเกล้า
โควต้า
-
1 ก.ค. - 28 ส.ค. 52
สงขลานครินทร์คณะพาณิชยศาสตร์ (โควตา ม.อ. ตรัง)1 ก.ค. - 28 ส.ค. 52
สงขลานครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุนมงคลสุข)ถึง 31 ก.ค. 52
สงขลานครินทร์ณะวิศวกรรมศาสตร์ (โควตา ม.อ.)ถึง 31 ก.ค. 52
ศรีนครินทรวิโรฒ3 โครงการ22 มิ.ย. - 23 ส.ค. 52
เทคโนโลยีสุรนารีโควตา และ สอวน.1 - 20 ส.ค. 52
วลัยลักษณ์5 โควตา1 ก.ค. - 16 ธ.ค. 52
ขอนแก่น
ปฏิทินดำเนินการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง
สาขาต่างๆที่เปิดรับ
-

สงขลานครินทร์

ปฏิทินดำเนินการ โดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้-
ธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
27 เม.ย. - 10 พ.ค. 52
25 พ.ค. - 8 มิ.ย. 52

20 ก.ค. - 26 ก.ค. 52
17 ส.ค. - 23 ส.ค. 52
จุฬาลงกรณ์
(แบบปกติ)
16 - 30 พ.ย. 52
จุฬาลงกรณ์
(แบบพิเศษ)
- สหเวชศาสตร์
- อักษรศาสตร์
- ทันตแพทยศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์( 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
- วิศวกรรมศาสตร์ (อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ฯ)
- วิศวกรรมศาสตร์ (โอลิมปิกวิชาการ)
- วิทยาศาสตร์
- สถาปัตยกรรมศาสตร์
- สัตวแพทยศาสตร์
- ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
- ผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
- นักเรียนจากชนบท
- นักเรียนจากชนบท (เพิ่มเติม)
1 - 15 ส.ค. 52
16 - 31 พ.ค. 52
1 - 15 ส.ค. 52
1 - 15 ส.ค. 52
1 - 15 ส.ค. 52
1 - 15 ส.ค. 52
1 - 15 ส.ค. 52
16 - 31 พ.ค. 52
1 - 15 ส.ค. 52
1 - 15 ส.ค. 52
16 - 31 พ.ค. 52
ถึง 15 ส.ค. 52
ถึง 15 ส.ค. 52
ศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
- สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
(รอบแรก)
18 พ.ค. - 10 ก.ค. 52
ศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
- สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
(รอบสอง)
15 มิ.ย. - 28 ส.ค. 52
ศิลปากร
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
25 พ.ค. - 3 ก.ค. 52
ศิลปากร
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.
25 พ.ค. - 14 ส.ค. 52
ศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- โอลิมปิวิชาการ
25 พ.ค. - 14 ส.ค. 52
ศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 โดย หนมปัง ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ส.ค. 52 08:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,919 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,919 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์