เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo ห้องสมุด
ห้องสมุด
  • ประเภท : Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 8 เรื่อง
  • ผู้ชม : 170,710 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 6 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนรับสมัครน.รเตรียมทหารส่วน ทอ

ลบ แก้ไข

รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนทหารอากาศ นะจ๊ะ ระเบียบต่างในการสมัครสามารถดูในลิื่งด้านล่างเลยนะค่ะ ไงก็โหวต ๆ ให้หน่อยน่า อิอิ http://www.rtafa.ac.th/th_formal/Admission.html ๑. กล่าวนำ โรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นสถาบันการศึกษาที่เตรียมนักเรียนสำหรับ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ปรับระดับการศึกษาของนักเรียนทุกคน ให้มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการอันมั่นคง ตลอดจน ให้มีแนวความคิดและความ คุ้นเคยซึ่งกันและกันตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อผลแห่งการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ มีภารกิจที่จะให้การศึกษาแก่นักเรียนเตรียมทหารในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเบื้องต้น และปลูกฝังคุณสมบัติการเป็นผู้นำ อุปนิสัย อัธยาศัย กำลังใจ ให้เข้มแข็งมั่นคง ตลอดจนเสริมสร้างพลานามัยเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน มีพื้นฐานความรู้ คุณสมบัติ และสมรรถภาพอันเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ๒.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๖) ๒.๓ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือ นายทหาร นายตำรวจชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะ มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ ๒.๔ มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงตามความในกฎหมายว่า ด้วยการรับราชการทหาร และกฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุด กำหนด รายละเอียดไว้ในผนวกท้ายระเบียบ ๒.๕ เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา ๒.๖ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ ๒.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตาม คำพิพากษาคดีถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนเพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒.๑๑ บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรม หรือเป็นผู้ที่มีหลักฐานเชื่อถือได้ ๒.๑๒ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว ๒.๑๓ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณี ตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุด กำหนด ๒.๑๔ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ๓. หลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร ๓.๑ ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ให้ยื่นหลักฐานดังนี้ ๓.๑.๑ ใบสมัคร ๑ ชุด (ใช้ใบสมัครสีเหลืองเท่านั้น) พร้อมเงินธนาณัติค่าสมัครแบบ ธรรมดา จำนวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ๓.๑.๒ รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป และ ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน (ติดรูปถ่ายบนใบสมัครในช่องที่กำหนดให้) ๓.๑.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) ๓.๑.๔ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ ใบรับรองผล การเรียน จำนวน ๑ ฉบับ กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา (ตามผนวก ค แบบที่ ๑) ๓.๑.๕ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด คนละ ๑ ฉบับ หาก ผู้สมัครสอบมีบิดาและมารดาที่มีชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกัน ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน (โดยแก้ไขที่อำเภอ) และให้นำหลักฐานการแก้ไขแล้วมาแสดงประกอบด้วย (หลักฐานของผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์ให้ส่งเฉพาะฉบับสำเนา พร้อมรับรองสำเนาลงวันที่กำกับ) ๓.๑.๖ หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษของ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) รายละเอียด (ตามผนวก ง,จ และ ฉ) ๓.๒ ผู้สมัครด้วยตนเอง ให้ยื่นหลักฐานดังนี้ ๓.๒.๑ ใบสมัคร (ใช้ใบสมัครสีชมพู) พร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน ๒๕๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ๓.๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือใบรับรองผล การเรียน จำนวน ๑ ฉบับ (ตามผนวก ค แบบที่ ๒) ๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) ๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด คนละ ๑ ฉบับ หาก ผู้สมัครสอบมีบิดาและมารดาที่มีชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกัน ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน (โดยแก้ไขที่อำเภอ) และให้นำหลักฐานการแก้ไขแล้วมาแสดงประกอบด้วย (หลักฐานของผู้สมัครสอบด้วย ตนเองให้นำฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย) ๓.๒.๕ หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษของ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) รายละเอียด (ตามผนวก ง,จ และ ฉ) ๓.๓ หลักฐานที่ผู้สอบผ่านภาควิชาการ จะต้องนำมาให้กับเจ้าหน้าที่ในวันรับหลักฐาน รอบสอง ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ ดังนี้ ๓.๓.๑ สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร หรือใบรับรองการเกิด (พร้อมฉบับตัวจริงนำมาแสดง) ๓.๓.๒ สำเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองบุตร (กรณีที่บิดาและมารดา ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส) หมายเหตุ เอกสาร ข้อ ๓.๓.๑ และข้อ ๓.๓.๒ ผู้สมัครต้องนำมาแสดงทุกคน ๓.๓.๓ สำเนาทะเบียนการหย่า (ถ้ามี) ๓.๓.๔ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัครสอบ, บิดาและมารดา (ถ้ามี) ๓.๓.๕ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือ หนังสือรับรองจากนายทะเบียนเพื่อแสดงสัญชาติของบิดาและมารดามาแสดงประกอบด้วย (ฉบับตัวจริงพร้อมสำเนา) ๓.๓.๖ ในกรณีที่ ปู่ ย่า หรือ ตา ยาย ของผู้สมัครสอบไม่ใช่สัญชาติไทย ให้นำหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งของบิดาหรือมารดามาแสดง (ฉบับตัวจริงพร้อมสำเนา) ดังนี้ ๓.๓.๖.๑ สูติบัตรของ บิดา มารดา ของผู้สมัคร ๓.๓.๖.๒ หนังสือรับรองสัญชาติไทยของบิดาและมารดาที่ออกให้โดยนายทะเบียนท้องถิ่น หมายเหตุ เอกสาร ข้อ ๓.๓.๓ – ๓.๓.๖ นำมาแสดงเฉพาะกรณีที่ ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่ใช่ สัญชาติไทย ๔. การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการทั่วไป และวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ตลอดจนคำชี้แจงต่าง ๆ ให้เข้าใจชัดเจน พร้อมทั้งต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ว่ามีครบถ้วนถูกต้องเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความสะดวกของผู้สมัครสอบเอง ในการสมัครและการสอบคัดเลือก ตลอดจนการติดต่อต่าง ๆ ให้แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ และห้ามสวมใส่รองเท้าแตะ ผู้ที่เป็นนักเรียนทหาร หรือนักเรียนตำรวจ ต้องแต่งเครื่องแบบ ๕. สถานที่รับสมัคร โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ ถนนพหลโยธิน (ก.ม.๒๔) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 1900 333 500 แผนผังที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ (ตามผนวก ช) ๖. การจำหน่ายระเบียบการ มี ๒ วิธี ๖.๑ จำหน่ายระเบียบการสำหรับสมัครสอบทางไปรษณีย์ (สีเหลือง) ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าจัดส่ง) เริ่มจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง ๓๑ ม.ค.๕๐ ผู้ต้องการสมัครสอบทางไปรษณีย์จะต้องสั่งซื้อระเบียบการ โดยส่งธนาณัติชุดละ ๑๐๐ บาท พร้อมระบุจำนวนสั่งซื้อและที่อยู่ส่งกลับให้ชัดเจน สั่งจ่าย ปณฝ.กองทัพอากาศ ๑๐๒๑๓ โดยระบุชื่อผู้รับเงิน หัวหน้ากองสถิติและทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๒๐ (ต้องการสมัครทางไปรษณีย์ต้องซื้อระเบียบการสำหรับใช้สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น) ๖.๒ จำหน่ายระเบียบการสำหรับผู้สมัครสอบด้วยตนเอง (สีชมพู) ราคาชุดละ ๖๐ บาท (ไม่มีจำหน่ายทางไปรษณีย์) ระเบียบการมีจำหน่าย ณ แผนกพิพิธภัณฑ์ กองสถิติและทะเบียน โรงเรียน นายเรืออากาศ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ๗. วิธีปฏิบัติในการสมัครสอบ การสมัครสอบกระทำได้ ๒ วิธี คือ ๗.๑ การสมัครสอบทางไปรษณีย์ (เริ่มตั้งแต่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐) ๗.๑.๑ ดูตัวอย่างการเขียนใบสมัคร (ตามผนวก ข) เพื่อป้องกันการเขียนผิดพลาด ซึ่งจะทำ ให้การจัดส่งบัตรประจำตัวสอบล่าช้า ไม่ทันเวลาที่กำหนด ๗.๑.๒ เขียนใบสมัคร ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับหลักฐานและความจริง ทั้งนี้ต้องเขียนด้วยลายมือตนเองทั้งหมด ๗.๑.๓ ติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป บนใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ ๗.๑.๔ เขียนที่อยู่ของผู้สมัครสอบบนซองจดหมายให้ชัดเจนด้วยตัวบรรจง ส่งมาพร้อมกับ เอกสารการสมัคร (ซองจดหมายที่ทางโรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ จัดให้) ๗.๑.๕ ธนาณัติค่าสมัคร,ค่าบริการไปรษณีย์ และค่าบริการจัดทำรูปถ่าย จำนวนเงินคนละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ) สั่งจ่าย ปณฝ. กองทัพอากาศ ๑๐๒๑๓ โดยระบุชื่อผู้รับเงิน หัวหน้ากองสถิติและทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๒๐ วิธีเขียนธนาณัติดูที่ขั้นตอนการสั่งซื้อระเบียบการ (เงินค่าสมัคร,ค่าบริการไปรษณีย์ และค่าบริการจัดทำรูปถ่ายไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) ๗.๑.๖ ส่งใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ตามข้อ ๓.๑ ซองจดหมาย สีเหลือง (ที่จ่าหน้าซองถึงผู้สมัครสอบแล้ว) และธนาณัติแบบธรรมดา ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ใส่ซองใหญ่สีเหลือง ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ฯ จัดทำให้ แล้วส่งกลับมาที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๒๐ (ถือการประทับตรา ลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) หมายเหตุ ๑. ค่าสมัครทางไปรษณีย์ทั้งหมด ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ให้ผู้สมัครส่งธนาณัติ แบบธรรมดา มาให้ครบตามจำนวน หากส่งไม่ครบจะไม่ได้รับการสมัคร ฯ ดูตามตัวอย่างการเขียนธนาณัติค่าสมัครสอบ ๒. สำเนาเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการรับสมัคร ให้เจ้าของเอกสาร ลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องทุกฉบับด้วยหมึกสีน้ำเงิน พร้อมลงวันที่กำกับ ๓. เอกสารที่ส่งมาเพิ่ม ให้ลงชื่อ นามสกุล ตัวบรรจง พร้อมหมายเลขประจำตัวสอบของ ผู้สมัครกำกับไว้ ที่มุมบนขวา ของเอกสารทุกฉบับ ๔. กรอกเอกสารไม่ชัดเจนการจัดส่งบัตรประจำตัวสอบกลับคืนให้ผู้สมัครจะล่าช้า อันนี้เป้นตัวอย่างคราวๆๆน่า
 โดย ห้องสมุด ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ธ.ค. 51 13:06 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,292 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,292 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย น.ส เยาวพา เอกฉันท์
IP : 125.27.193.***
อย่ากรู้ว่า อายุ20 ไปสอบเข้าทหารอากาสได้ใหนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย แห้ง
IP : 124.121.173.***

รับผู้หญิงด้วยรึป่าวคะ ??

ถ้ารับ รบกวนส่งรายละเอียดทาง e-mail ด้วยค่ะ

 ขอบคุณค่ะ.. 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์