รู้จัก Chartered Financial Analyst (CFA)

ลบ แก้ไข

CFA คืออะไร ทำไมจึงมีคนเข้าสอบมากขนาดนั้น ... เรามาทำความรู้จักกันครับ
รู้จัก Chartered Financi


 

Chartered Financial Analyst (CFA) เป็นคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนระดับสากล ผู้ที่ผ่านการทดสอบและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดจะมีสิทธิได้รับ CFA Charter และได้รับการยกย่องให้เป็น CFA Charterholder มีผู้ที่ได้รับคุณวุฒิ CFA คนแรกในปี ค.ศ. 1963 นับถึงวันนี้ เป็นเวลาครบ 50 ปีพอดีซึ่งคนรุ่นหลังอาจจะไม่ทราบว่า ผู้ที่จุดประกายและผลักดันให้มีการสอบ CFA ก็คือ Benjamin Graham บิดาแห่งหุ้นคุณค่านั่นเอง


จนถึงวันนี้ มีผู้ที่ได้รับคุณวุฒิ CFA จำนวนกว่า 100,000 คนใน 138 ประเทศทั่วโลก สถาบันที่จัดการสอบและมอบคุณวุฒินี้มีชื่อว่า CFA Institute ในหลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย CFA เป็นหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้วิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analyst) และผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการกองทุนนั้น จำเป็นต้องสอบผ่าน CFA ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้


ในด้านเนื้อหา หลักสูตร CFA เป็นการปูพื้นฐานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกองทุนที่ใช้ได้จริงในธุรกิจการจัดการกองทุน มีระดับความยากเทียบเท่ากับหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรี (graduate level curriculum) ประกอบด้วยวิชาหลัก ได้แก่ จรรยาบรรณวิชาชีพ สถิติ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ต่างๆ ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และการลงทุนทางเลือก การกำหนดสัดส่วนการลงทุนและการบริหารพอร์ตการลงทุน เป็นต้น

จะสังเกตได้ว่า ไม่ได้เน้นเพียงความรู้ด้านการเงินเท่านั้น แต่ยังเน้นการยึดถือปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

เป้าหมายของการสอบ CFA ก็เพื่อเป็นการปูทางไปสู่วิชาชีพด้านการบริหารกองทุน (investment profession) เนื่องจาก CFA เป็นคุณวุฒิที่มีมาตรฐานสูง ได้รับการยอมรับระดับสากล จึงได้รับการยกย่องจาก The Economist ว่าเป็น Gold Standard จุดเริ่มต้นที่ของการเข้าสู่หลักสูตรนี้คือการลงทะเบียนและสมัครสอบ CFA โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ 
 - เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับ ป.ตรี ในวันที่สมัครสอบ หรือ
- มีประสบการณ์ทำงาน (ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการลงทุน) 4 ปี หรือ
- นับเวลาทำงาน (full time) กับเวลาเรียนระดับป.ตรี รวมกันเป็นเวลา 4 ปี
2. ยอมรับและถือปฏิบัติมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. พร้อมที่จะสอบเป็นภาษาอังกฤษ

****หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.cfainstitute.org

เมื่อสมัครเข้าโครงการ ผู้สมัครจะถูกเรียกว่า CFA Candidate จะเข้าสู่กระบวนการการศึกษาเนื้อหาต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ทั้งหมด 3 ระดับ โดยต้องสอบทีละระดับ คือ เมื่อผ่านระดับ 1 จึงมีสิทธิสอบระดับ 2 และสอบผ่านระดับ 2 จึงมีสิทธิสอบระดับ 3 ไม่สามารถกระโดดข้ามได้

หลักสูตร CFA มุ่งเน้นการศึกษาเนื้อหาต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ด้วยตนเอง และต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ทั้งหมด 3 ระดับ ทุกๆ ปีจะมีการสอบ CFA ทั้ง 3 ระดับปีละ 1 ครั้งพร้อมกันทั่วโลกในราวต้นเดือนมิถุนายน ยกเว้นการสอบระดับ 1 ซึ่งจะมีการสอบปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือนมิถุนายน และ ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม


ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1.5 ปี จึงจะจบหลักสูตร แต่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ย 4 ปี ผลการสอบไม่มีวันหมดอายุ และผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถสมัครสอบซ้ำได้อีกไม่จำกัดจำนวนครั้งเมื่อสอบผ่านทั้ง 3 ระดับแล้ว จึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรที่เรียกว่าCFA Charter

 loading...


โดย Daniel Delfino ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 มิ.ย. 60 15:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 306 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 306 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง