การจัดอับดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำเดือนมกราคม 2009

ลบ แก้ไข

ด้านการเรียงลำดับของมหาลัยโลก มหาลัยของไทยติดอันดับใน 500 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้นเป็น 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามมาติดๆ ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลตกไปอยู่ที่อันดับ 548 ของโลก

      ผลการจัดอับดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ล่าสุด Webometrics ได้ประกาศผลการจัดอับ 4,000 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ครั้งล่าสุดประจำเดือน มกราคม 2009 มีรายละเอียดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยดังนี้

ตารางแสดงอันดับมหาวิทยาลัยของไทย จาก Webometrics

ไทย
เอเชีย
โลก
สถาบัน
1
25
295
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
2
31
369
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
38
418
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
56
548
มหาวิทยาลัยมหิดล
565633มหาวิทยาลัยเชียงใหม
6
69
675
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
72
680
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
74
709
AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
9-868มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
-
1049
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11
-
1171
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
-
1181
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
-
1220
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
14
-
1222
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15
-
1271
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
16
-
1278
มหาวิทยาลัยบูรพา
17
-
1392
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18
-
1393
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19
-
1554
มหาวิทยาลัยหอการค้า
20
-
1714
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21
-
1736
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
22
-
1756
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
23
-
1768
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
24
-
1866
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
25
-
1905
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
26
-
1968
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27
-
2095
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
28
-
2194
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29
-
2333
มหาวิทยาลัยรังสิต
30
-
2582
มหาวิทยาลัยพายัพ
31
-
2693
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
32-2781มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
33-2796มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
34
-
2841
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
35
-
2845
้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
36
-
2878
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
37
-
3021
มหาวิทยาลัยสยาม
38
-
3023
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39
-
3260
มหาวิทยาลัยทักษิณ
40
-
3411
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
41
-
3589
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
42
-
3657
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
43
-
3792
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
44
-
4048
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
45
-
4069
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
46-4147สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
47-4325มหาวิทยาลัยโยนก
48
-
4378

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

49
-
4397
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
50
-
4711
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 loading...


โดย Entrance ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ก.ย. 52 17:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,785 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,785 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement