คะแนนสูงต่ำโอเนต 2551

ลบ แก้ไข
คะแนน 0-NET ระดับ ม.6

เกือบทุกวิชา ยกเว้น วิชาภาษาไทย และ สุขศึกษา-พลศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยไม่เกินครึ่ง หรือ 50 คะแนนเช่นกัน ดังนี้ วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 328,561 คน คะแนนสูงสุด 96.25 ต่ำสุด 1.25 คะแนนเฉลี่ย 50.70, วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าสอบทั้งหมด 329,805 คน คะแนนสูงสุด 88.75 ต่ำสุด 0 เฉลี่ย 37.76, วิชาอังกฤษ เข้าสอบทั้งหมด 339,665 คน สูงสุด 99 ต่ำสุด 8 เฉลี่ย 30.93, วิชาคณิตศาสตร์ เข้าสอบทั้งหมด 329,824 คน สูงสุดเต็ม 100 ต่ำสุด 2 เฉลี่ย 32.49, วิทยาศาสตร์ เข้าสอบทั้งหมด 328,550 สูงสุด 98.75 ต่ำสุด 8.75 เฉลี่ย 34.62, สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าสอบทั้งหมด 327,780 คน สูงสุด 84 ต่ำสุด 0 เฉลี่ย 52.71, วิชาศิลปะ เข้าสอบทั้งหมด 327,780 สูงสุด 84 ต่ำสุด 0 เฉลี่ย 41.61 และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบทั้งหมด 327,780 สูงสุด 84 ต่ำสุด 0 เฉลี่ย 49.53

เมื่อเปรียบเทียบคะแนน 0-NET ม.6 ของปี 2550 กับเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คะแนนอยู่ในระดับเดิมและลดลงเล็กน้อยใน 3 วิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา คะแนนเฉลี่ยปีนี้อยู่ที่ 37.76 แต่คะแนนเฉลี่ยปี 2549 อยู่ที่ 37.94 และคะแนนเฉลี่ยปี 2548 อยู่ที่ 42.64 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยปีนี้อยู่ที่ 30.93 ขณะที่คะแนนเฉลี่ยปี 2549 อยู่ที่ 32.37 คะแนนเฉลี่ยปี 2548 อยู่ที่ 29.81 และวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยปีนี้อยู่ที่ 34.62 คะแนนเฉลี่ยปี 2549 อยู่ที่ 34.88 และคะแนนเฉลี่ยปี 2548 อยู่ที่ 34.01


ถ้าหากจำแนกคะแนนของผู้เข้าสอบโอเน็ต ม.6 ตามช่วงคะแนน 0-100 คะแนน ของทั้ง 6 วิชาจำแนกได้ดังนี้

วิชาภาษาไทย ไม่มีผู้ใดได้คะแนนช่วง 0 คะแนน ช่วงคะแนน 0.01-10 มีจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.002 ช่วงคะแนน 10.01-20 มีจำนวน 1,423 คนคิดเป็นร้อยละ 0.433 ช่วงคะแนน 20.01-30 มีจำนวน 21,757 คน คิดเป็นร้อยละ 6.622 ช่วงคะแนน 30.01-40 มีจำนวน 61,467 คน คิดเป็นร้อยละ 18.708 ช่วงคะแนน 40.01-50 มีจำนวน 85,823 คนคิดเป็นร้อยละ 26.121 ช่วงคะแนน 50.01-60 มีจำนวน76,278 คนคิดเป็นร้อยละ 23.216 ช่วงคะแนน 60.01-70 มีจำนวน 51,440 คน คิดเป็นร้อยละ 15.656 ช่วงคะแนน 70.01-80 มีจำนวน 24,830 คน คิดเป็นร้อยละ 7.557 ช่วงคะแนน 80.01-90 มีจำนวน 5,402 คน คิดเป็นร้อยละ 1.644 และช่วงคะแนน 90.01-100 มีจำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 0.040

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงคะแนน 0 มีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.002 ช่วงคะแนน 0.01-10 มีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.002 ช่วงคะแนน 10.01-20 มีจำนวน 4,010 คน คิดเป็นร้อยละ 1.216 ช่วงคะแนน 20.01-30 มีจำนวน 70,221 คน คิดเป็นร้อยละ 21.292 ช่วงคะแนน 30.01-40 มีจำนวน 147,506 คน คิดเป็นร้อยละ 44.725 ช่วงคะแนน 40.01-50 มีจำนวน 76,832 คน คิดเป็นร้อยละ 23.296 ช่วงคะแนน 50.01-60 มีจำนวน 23,394 คน คิดเป็นร้อยละ 7.093 ช่วงคะแนน 60.01-70 มีจำนวน 6,603 คน คิดเป็นร้อยละ 2.002 ช่วงคะแนน 70.01-80 มีจำนวน 1,170 คน คิดเป็นร้อยละ 0.355 ช่วงคะแนน 80.01-90 มีจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 0.017 และช่วงคะแนน 90.01-100 ไม่มีผู้สอบได้ในช่วงคะแนนนี้

วิชาภาษาอังกฤษ ไม่มีผู้ใดได้คะแนน 0 คะแนน ช่วงคะแนน 0.01-10 มีจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 0.005 ช่วงคะแนน 10.01-20 มีจำนวน 20,835 คนคิดเป็นร้อยละ 6.320 ช่วงคะแนน 20.01-30 มีจำนวน 185,998 คน คิดเป็นร้อยละ 56.420 ช่วงคะแนน 30.01-40 มีจำนวน 83,653 คน คิดเป็นร้อยละ 25.375 ช่วงคะแนน 40.01-50 มีจำนวน 19,395 คน คิดเป็นร้อยละ 5.883 ช่วงคะแนน 50.01-60 มีจำนวน 9,083 คนคิดเป็นร้อยละ 2.755 ช่วงคะแนน 60.01-70 มีจำนวน 5,424 คน คิดเป็นร้อยละ 1.645 ช่วงคะแนน 70.01-80 มีจำนวน 3,574 คน คิดเป็นร้อยละ 1.084 ช่วงคะแนน 80.01-90 มีจำนวน 1,554คนคิดเป็นร้อยละ 0.471 และช่วงคะแนน 90.01-100 มีจำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 0.040

วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ผู้ใดได้คะแนน 0 คะแนน ช่วงคะแนน 0.01-10 มีจำนวน 752 คน คิดเป็นร้อยละ 0.228 ช่วงคะแนน 10.01-20 มีจำนวน 34,365 คน คิดเป็นร้อยละ 10.419 ช่วงคะแนน 20.01-30 มีจำนวน 132,353 คน คิดเป็นร้อยละ 40.128 ช่วงคะแนน 30.01-40 มีจำนวน 104,920 คน คิดเป็นร้อยละ 31.811 ช่วงคะแนน 40.01-50 มีจำนวน 32,898 คน คิดเป็นร้อยละ 9.974 ช่วงคะแนน 50.01-60 มีจำนวน 12,073 คน คิดเป็นร้อยละ 3.660 ช่วงคะแนน 60.01-70 มีจำนวน 6,338 คน คิดเป็นร้อยละ 1.922 ช่วงคะแนน 70.01-80 มีจำนวน 3,580 คน คิดเป็นร้อยละ 1.085 ช่วงคะแนน 80.01-90 มีจำนวน 1,691 คน คิดเป็นร้อยละ 0.513 และช่วงคะแนน 90.01-100 มีจำนวน 854 คน คิดเป็นร้อยละ 0.259

วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่มีผู้ใดสอบได้คะแนน 0 คะแนน ช่วงคะแนน 0.01-10 มีจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.002 ช่วงคะแนน 10.01-20 มีจำนวน 11,151 คน คิดเป็นร้อยละ 3.394 ช่วงคะแนน 20.01-30 มีจำนวน 141,501 คน คิดเป็นร้อยละ 43.068 ช่วงคะแนน 30.01-40 มีจำนวน 111,380 คน คิดเป็นร้อยละ 33.900 ช่วงคะแนน 40.01-50 มีจำนวน 30,679 คน คิดเป็นร้อยละ 9.338 ช่วงคะแนน 50.01-60 มีจำนวน 14,852 คน คิดเป็นร้อยละ 4.520 ช่วงคะแนน 60.01-70 มีจำนวน 9,612 คน คิดเป็นร้อยละ 2.926 ช่วงคะแนน 70.01-80 มีจำนวน 6,135 คน คิดเป็นร้อยละ 1.867 ช่วงคะแนน 80.01-90 มีจำนวน 2,842 คน คิดเป็นร้อยละ 0.865 และช่วงคะแนน 90.01-100 มีจำนวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 0.119

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงคะแนน 0 มีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ช่วงคะแนน 0.01-10 มีจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.002 ช่วงคะแนน 10.01-20 มีจำนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 0.094 ช่วงคะแนน 20.01-30 มีจำนวน 2,168 คน คิดเป็นร้อยละ 0.661 ช่วงคะแนน 30.01-40 มีจำนวน 17,352 คน คิดเป็นร้อยละ 5.294 ช่วงคะแนน 40.01-50 มีจำนวน 108,125 คน คิดเป็นร้อยละ 32.987 ช่วงคะแนน 50.01-60 มีจำนวน 158,582 คน คิดเป็นร้อยละ 48.381 ช่วงคะแนน 60.01-70 มีจำนวน 39.657 คน คิดเป็นร้อยละ 12.099 ช่วงคะแนน 70.01-80 มีจำนวน 1,576 คน คิดเป็นร้อยละ 0.481 ช่วงคะแนน 80.01-90 มีจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.002 และช่วงคะแนน 90.01-100 ไม่มีผู้ใดสอบได้ในช่วงคะแนนนี้

วิชาศิลปะ ช่วงคะแนน 0 มีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ช่วงคะแนน 0.01-10 มีจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 0.006 ช่วงคะแนน 10.01-20 มีจำนวน 2,182 คน คิดเป็นร้อยละ 0.666 ช่วงคะแนน 20.01-30 มีจำนวน 33,658 คน คิดเป็นร้อยละ 10.268 ช่วงคะแนน 30.01-40 มีจำนวน 120,559 คน คิดเป็นร้อยละ 36.780 ช่วงคะแนน 40.01-50 มีจำนวน 125,200 คน คิดเป็นร้อยละ 38.196 ช่วงคะแนน 50.01-60 มีจำนวน 41,492 คน คิดเป็นร้อยละ 12.658 ช่วงคะแนน 60.01-70 มีจำนวน 4,546 คน คิดเป็นร้อยละ 1.387 ช่วงคะแนน 70.01-80 มีจำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 0.036 ช่วงคะแนน 80.01-90 มีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.001 และช่วงคะแนน 90.01-100 ไม่มีผู้ใดสอบได้ในช่วงคะแนนนี้

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงคะแนน 0 คะแนน มีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.002 ช่วงคะแนน 0.01-10 มีจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 0.005 ช่วงคะแนน 10.01-20 มีจำนวน 1,155 คนคิดเป็นร้อยละ 0.352 ช่วงคะแนน 20.01-30 มีจำนวน 9,827 คนคิดเป็นร้อยละ 2.998 ช่วงคะแนน 30.01-40 มีจำนวน 42,733 คนคิดเป็นร้อยละ 13.037 ช่วงคะแนน 40.01-50 มีจำนวน 121,422 คนคิดเป็นร้อยละ 37.044 ช่วงคะแนน 50.01-60 มีจำนวน 124,451 คนคิดเป็นร้อยละ 37.968 ช่วงคะแนน 60.01-70 มีจำนวน 27,243 คนคิดเป็นร้อยละ 8.311 ช่วงคะแนน 70.01-80 มีจำนวน 922 คนคิดเป็นร้อยละ 0.281 ช่วงคะแนน 80.01-90 มีจำนวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 0.001 และช่วงคะแนน 90.01-100 ไม่มีผู้ใดสอบได้ในช่วงคะแนนนี้

 

 

******************ข้อมูลจาก

โดย ผู้จัดการออนไลน์

8 เมษายน 2551 17:29 น.

**************************

คะแนนถึงค่าเฉลี่ยของประเทศกันหรือเปล่าครับ

 loading...