เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo บัวสุทธา
บัวสุทธา
  • ประเภท : Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 3 เรื่อง
  • ผู้ชม : 92,528 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 3 คน
  • ระดับ : ทอง

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนเกมและการละเล่นเด็กไทย

ลบ แก้ไข

                   ชื่อกิจกรรม   การจัดกิจกรรมการเดินไปข้าง – ถอยหลัง

 

จุดประสงค์ทั่วไป

1.       เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.       เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อขาให้แข็งแรง

2.       เพื่อให้เด็กมีความสนุกสนาน

 

จำนวนผู้เล่น

                กลุ่มละประมาณ  5  คน

 

สื่อการเรียน

                รูปภาพเท้า

 

วิธีจัดกิจกรรม

1.       ครูสาธิตการเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังให้เด็กดูโดยให้เดินตามรูปภาพเท้า                   ที่ครูติดไว้

2.       ให้เด็กเดินไปข้างหน้า – ถอยไปข้างหลังโดยครูช่วยจับมือเด็กให้เดินเคียงคู่กับครู

3.       ให้เด็กเดินไปข้างหน้า – ถอยไปข้างหลังเอง

4.       เมื่อเด็กเดินได้คล่อง  ครูอาจฝึกให้เด็กวิ่งไปข้างหน้าถอยไปข้างหลัง

5.       ครูชมเชยทันทีที่เด็กทำได้

 

การประเมินผล

                สังเกตความสามารถในการเดินหน้า – ถอยหลัง

 

ข้อเสนอแนะ

                ในการฝึกครั้งแรกเด็กอาจทำไม่ได้ครูต้องพยายามให้เด็กทำตามครูจนกว่าเด็กพอจะ                       ทำได้เอง  จึงปล่อยให้เด็กทำเอง  และมีรางวัลเมื่อ  ประสบความสำเร็จ

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.       เด็กได้ทรงตัวในการเดินและเดินได้คล่อง

2.       เด็กได้รับความสนุกสนานได้เล่นร่วมกับเพื่อน ๆ 

 

                    ชื่อกิจกรรม  การจัดกิจกรรมการเล่นเกมลูกเป็ดหัดเดิน

 

จุดประสงค์ทั่วไป

1.       เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.  เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

 

จำนวนผู้เล่น

                ไม่จำกัดจำนวน

 

สื่อการเรียน

                เพลงลูกเป็ด

 

เพลงลูกเป็ด

ยามเมื่อเป็ดมันเดินไป มองแล้วไม่น่าดูเลย

                                คุณหนู ๆ เอ๋ย                        เจ้าอย่าเดินให้เหมือนเป็ด

 

วิธีจัดกิจกรรม

1.       เด็กและครูร้องเพลงลูกเป็ด  แล้วทำท่าเป็ดให้เด็กดูโดยการนั่งยองๆ  เขย่งปลายเท้า             ยืดหลังให้ตรง  เอามือไขว้หลังขยับไปขยับมา  เหมือนเป็ด

2.       เด็กทำท่าเป็ด  แล้วเดินตามครูเหมือนลูกเป็ด

3.       ครูร้องเพลง 2 – 3 เที่ยว  ประกอบการเดินเป็ด

4.       แบ่งเด็กเป็น  2  กลุ่ม  แล้วแข่งกันเดินลูกเป็ด

 

การประเมินผล

                สังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อขา

 

ข้อเสนอแนะ

1.       ครูอาจใช้กิจกรรมนี้กับเด็กที่มีปัญหาทางกล้ามเนื้อโดยทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย

2.       ครูอาจเปลี่ยนเป็นเพลงอื่นที่เกี่ยวกับการเดิน  เพลงมาร์ช  เพลงที่มีจังหวะหนักแน่นอื่นๆ ก็ได้

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.   เด็กได้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

2.   เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรงขึ้น

3.       เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

  

                           ชื่อกิจกรรม  การจัดกิจกรรมการเล่นเกมเพลิดเพลินเดินด้วยกัน

 

จุดประสงค์ทั่วไป

                1.  เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.       เพื่อฝึกการทรงตัว

2.       เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

 

จำนวนผู้เล่น

                กลุ่มละ  3 – 4 คน

 

สื่อการเรียน

                แถบกระดาษหรือแผ่นไม้กระดาน  กว้างประมาณ  20  เซนติเมตร  ยาวประมาณ                   1 – 2  เมตร

 

วิธีจัดกิจกรรม

1.       วางแผ่นไม้กระดานหรือแถบกระดาษบนพื้น

2.       ครูสาธิตการเดินบนกระดานโดยไม่ออกนอกแผ่นกระดาน

3.       เด็กและครูยืนบนแผ่นไม้กระดาน  ครูยืนหันหน้าเข้าหาเด็ก  จับมือเด็กให้เดินบนแผ่นกระดานโดยครู  เดินถอยหลัง

4.       ครูค่อยๆ  ผ่อนการช่วยเหลือ  เพื่อให้เด็กฝึกเดินทรงตัวได้เอง  ครูให้การเสริมแรงเมื่อเด็กทำได้

5.       ให้เด็กเดินบนแผ่นกระดานเองจนคล่อง

6.       แบ่งเด็กเป็น  2  กลุ่มแข่งขันการเดินบนแผ่นไม้กลุ่มใครถึงก่อนชนะ 

 

การประเมิน

                สังเกตการเดินทรงตัวของเด็ก

 

ข้อเสนอแนะ

1.       ก่อนให้เด็กฝึกกิจกรรมการทรงตัวต้องสามารถเดินด้วยขาทั้ง  2  ข้าง  ได้อย่างคล่องแคล่วมั่นคงก่อน

2.       แถบกระดาษหรือแผ่นไม้กระดานที่มีสีสวยงามอาจจะเป็นสิ่งล่อใจให้เด็กอยากฝึกเดินหรือเปิดเพลงคลอเบาๆ

3.       การให้แรงเสริมจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กมีความมั่นใจที่จะทำกิจกรรมต่อไป

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.       เด็กได้ทรงตัวและเดินได้คล่อง

2.       เด็กได้รับความแข็งแรงกล้ามเนื้อใหญ่

  

                    ชื่อกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเล่นเกมโยนรับกันเถอะ

 

จุดประสงค์ทั่วไป

1.  เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย         

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.  เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

                2.  เพื่อฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

 

จำนวนผู้เล่น

                กลุ่มละประมาณ  5  คน

 

สื่อการเรียน

                ลูกบอล

 

วิธีจัดกิจกรรม

1.       เด็กและครูเข้าแถวเดินลงสนาม

2.       เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงในการเล่น

3.       เด็กยืนเป็นวงกลมห่างกัน 1 – 2 ก้าวแล้วให้เด็กโยนลูกบอลส่งต่อ ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง จนคล่อง

4.       เด็กปฏิบัติซ้ำๆ กันหลาย ๆ ครั้งจนคล่อง

5.       เด็กแบ่งเป็นกลุ่มแข่งกันโยนรับลูกบอลกลุ่มใดหมดก่อนถือว่าชนะ

 

การประเมิน

1.       สังเกตการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

2.       สังเกตการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

  

ข้อเสนอแนะ

1.       ครูสามารถนำกิจกรรมอื่นที่พัฒนากล้ามเนื้อแขนมาฝึกแทนได้

2.       อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาจเปลี่ยนจากลูกบอลเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นได้  เช่น  ถุงใส่ทราย  ตุ๊กตา  เป็นต้น

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.   เด็กได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อเล็กและใหญ่ทำให้แข็งแรง

3.       เด็กได้รับความสนุกสนานได้เล่นร่วมกับเพื่อน  

 

                   ชื่อกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเล่นเกมโยนบอลลงตะกร้า

 

จุดประสงค์ทั่วไป

1.       เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.      เพื่อให้สนุกสนานเพลิดเพลิน

2.      เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็กและประสาทสัมผัส

3.      เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

 

จำนวนผู้เล่น

                ไม่จำกัดจำนวน  กลุ่มละ  5 – 6  คน

 

สื่อการเรียน

1.       ลูกบอล

2.       ตะกร้า

 

วิธีจัดกิจกรรม

1.       แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ  กลุ่มละ 5 – 6 คนแจกลูกบอลให้เด็กคนละ  1  ลูก

2.       วางตะกร้าเรียงแถวไว้  จำนวนเท่าจำนวนกลุ่มของเด็กให้ระยะห่างกันพอสมควร           ขีดเส้นสำหรับยืนโดยลูกบอลลงตะกร้าให้ห่างจากตะกร้าประมาณเมตรครึ่ง

3.       ให้เด็กแต่ละกลุ่ม  ยืนเข้าแถวเป็นกลุ่มๆ  หันหน้าเข้าหาตะกร้าถือลูกบอลไว้               คนละ  1  ลูก

4.       ครูอธิบายให้เด็กฟังให้เข้าใจว่าให้แต่ละกลุ่มโยนลูกบอลของตนเองลงตะกร้าให้ได้กลุ่มใดโยนลงตะกร้าได้มากกลุ่มนั้นชนะ  การโยนให้ยืนโยนตรงเส้นที่ขีดไว้ครั้งละ  1  คน  คนใดโยนเสร็จให้ไปต่อท้ายแถวคนใหม่ขยับเข้ามาแทน

5.       ให้เด็กเริ่มลงมือเล่นเกม  เมื่อเด็กโยนลูกบอลลงตะกร้าครบทุกคนให้แต่ละกลุ่มออกมานับลูกบอลในตะกร้าของตนกลุ่มใดมีลูกบอลมากกลุ่มนั้นชนะ

  

การประเมิน

1.       สังเกตความพึงพอใจขณะเล่น

2.       สังเกตการออกกำลังกายของเด็ก

3.       สังเกตความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ

 

ข้อเสนอแนะ

1.       การเล่นของเด็กปฐมวัย  ควรเล่นเพื่อความสนุกสนานมากกว่าที่จะแข่งขันแพ้ – ชนะ

2.       ครูต้องคอยดูแลความปลอดภัยในการเล่นของเด็ก

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.       เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

2.       เด็กได้ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

 โดย บัวสุทธา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ต.ค. 51 11:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 89,871 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 89,871 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ปริญญ์
IP : 125.27.196.***
ดีมากเลยครับผม
ลบ แจ้งลบ
โดย สุจิตรา
IP : 202.143.154.***

สุขภาพแข็งแรงจากเกมการละเล่นของเด็กไทย  หันมาเล่นเพื่อสุขภาพของตนเอง  อย่าหลงมัวเมาเกมคอมพิวเตอร์เลยค่ะเด็กๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย แอมค่ะ
IP : 203.172.36.***

เจ๊งดีค่ะหางานเจอแล้ว

ลบ แจ้งลบ
โดย ฟ้า
IP : 202.129.0.***
อ่านมาแล้วค่ะสนุกมากที่สุดเลยค่ะเพื่อนชื่อก้องเข้าอ่านให้ฟังฟังแล้วน้องฟ้าอยากเล่นจังเลยค่ะสนุกมากเลยนะค่ะทุกคนความสนุกเพิ่มขึ้นทุกทีๆเลยค่ะ    บะบายน้องฟ้าไปก่อนนะค่ะบาย
ลบ แจ้งลบ
โดย ก้อง
IP : 202.129.0.***

ดีมากเลยครับผม คะเเนนเต็ม1000 เลยครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์