เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo บัวสุทธา
บัวสุทธา
  • ประเภท : Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 3 เรื่อง
  • ผู้ชม : 91,142 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 3 คน
  • ระดับ : ทอง

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนเกมและการละเล่นเด็กไทย

ลบ แก้ไข

                   ชื่อกิจกรรม   การจัดกิจกรรมการเดินไปข้าง – ถอยหลัง

 

จุดประสงค์ทั่วไป

1.       เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.       เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อขาให้แข็งแรง

2.       เพื่อให้เด็กมีความสนุกสนาน

 

จำนวนผู้เล่น

                กลุ่มละประมาณ  5  คน

 

สื่อการเรียน

                รูปภาพเท้า

 

วิธีจัดกิจกรรม

1.       ครูสาธิตการเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังให้เด็กดูโดยให้เดินตามรูปภาพเท้า                   ที่ครูติดไว้

2.       ให้เด็กเดินไปข้างหน้า – ถอยไปข้างหลังโดยครูช่วยจับมือเด็กให้เดินเคียงคู่กับครู

3.       ให้เด็กเดินไปข้างหน้า – ถอยไปข้างหลังเอง

4.       เมื่อเด็กเดินได้คล่อง  ครูอาจฝึกให้เด็กวิ่งไปข้างหน้าถอยไปข้างหลัง

5.       ครูชมเชยทันทีที่เด็กทำได้

 

การประเมินผล

                สังเกตความสามารถในการเดินหน้า – ถอยหลัง

 

ข้อเสนอแนะ

                ในการฝึกครั้งแรกเด็กอาจทำไม่ได้ครูต้องพยายามให้เด็กทำตามครูจนกว่าเด็กพอจะ                       ทำได้เอง  จึงปล่อยให้เด็กทำเอง  และมีรางวัลเมื่อ  ประสบความสำเร็จ

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.       เด็กได้ทรงตัวในการเดินและเดินได้คล่อง

2.       เด็กได้รับความสนุกสนานได้เล่นร่วมกับเพื่อน ๆ 

 

                    ชื่อกิจกรรม  การจัดกิจกรรมการเล่นเกมลูกเป็ดหัดเดิน

 

จุดประสงค์ทั่วไป

1.       เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.  เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

 

จำนวนผู้เล่น

                ไม่จำกัดจำนวน

 

สื่อการเรียน

                เพลงลูกเป็ด

 

เพลงลูกเป็ด

ยามเมื่อเป็ดมันเดินไป มองแล้วไม่น่าดูเลย

                                คุณหนู ๆ เอ๋ย                        เจ้าอย่าเดินให้เหมือนเป็ด

 

วิธีจัดกิจกรรม

1.       เด็กและครูร้องเพลงลูกเป็ด  แล้วทำท่าเป็ดให้เด็กดูโดยการนั่งยองๆ  เขย่งปลายเท้า             ยืดหลังให้ตรง  เอามือไขว้หลังขยับไปขยับมา  เหมือนเป็ด

2.       เด็กทำท่าเป็ด  แล้วเดินตามครูเหมือนลูกเป็ด

3.       ครูร้องเพลง 2 – 3 เที่ยว  ประกอบการเดินเป็ด

4.       แบ่งเด็กเป็น  2  กลุ่ม  แล้วแข่งกันเดินลูกเป็ด

 

การประเมินผล

                สังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อขา

 

ข้อเสนอแนะ

1.       ครูอาจใช้กิจกรรมนี้กับเด็กที่มีปัญหาทางกล้ามเนื้อโดยทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย

2.       ครูอาจเปลี่ยนเป็นเพลงอื่นที่เกี่ยวกับการเดิน  เพลงมาร์ช  เพลงที่มีจังหวะหนักแน่นอื่นๆ ก็ได้

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.   เด็กได้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

2.   เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรงขึ้น

3.       เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

  

                           ชื่อกิจกรรม  การจัดกิจกรรมการเล่นเกมเพลิดเพลินเดินด้วยกัน

 

จุดประสงค์ทั่วไป

                1.  เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.       เพื่อฝึกการทรงตัว

2.       เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

 

จำนวนผู้เล่น

                กลุ่มละ  3 – 4 คน

 

สื่อการเรียน

                แถบกระดาษหรือแผ่นไม้กระดาน  กว้างประมาณ  20  เซนติเมตร  ยาวประมาณ                   1 – 2  เมตร

 

วิธีจัดกิจกรรม

1.       วางแผ่นไม้กระดานหรือแถบกระดาษบนพื้น

2.       ครูสาธิตการเดินบนกระดานโดยไม่ออกนอกแผ่นกระดาน

3.       เด็กและครูยืนบนแผ่นไม้กระดาน  ครูยืนหันหน้าเข้าหาเด็ก  จับมือเด็กให้เดินบนแผ่นกระดานโดยครู  เดินถอยหลัง

4.       ครูค่อยๆ  ผ่อนการช่วยเหลือ  เพื่อให้เด็กฝึกเดินทรงตัวได้เอง  ครูให้การเสริมแรงเมื่อเด็กทำได้

5.       ให้เด็กเดินบนแผ่นกระดานเองจนคล่อง

6.       แบ่งเด็กเป็น  2  กลุ่มแข่งขันการเดินบนแผ่นไม้กลุ่มใครถึงก่อนชนะ 

 

การประเมิน

                สังเกตการเดินทรงตัวของเด็ก

 

ข้อเสนอแนะ

1.       ก่อนให้เด็กฝึกกิจกรรมการทรงตัวต้องสามารถเดินด้วยขาทั้ง  2  ข้าง  ได้อย่างคล่องแคล่วมั่นคงก่อน

2.       แถบกระดาษหรือแผ่นไม้กระดานที่มีสีสวยงามอาจจะเป็นสิ่งล่อใจให้เด็กอยากฝึกเดินหรือเปิดเพลงคลอเบาๆ

3.       การให้แรงเสริมจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กมีความมั่นใจที่จะทำกิจกรรมต่อไป

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.       เด็กได้ทรงตัวและเดินได้คล่อง

2.       เด็กได้รับความแข็งแรงกล้ามเนื้อใหญ่

  

                    ชื่อกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเล่นเกมโยนรับกันเถอะ

 

จุดประสงค์ทั่วไป

1.  เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย         

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.  เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

                2.  เพื่อฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

 

จำนวนผู้เล่น

                กลุ่มละประมาณ  5  คน

 

สื่อการเรียน

                ลูกบอล

 

วิธีจัดกิจกรรม

1.       เด็กและครูเข้าแถวเดินลงสนาม

2.       เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงในการเล่น

3.       เด็กยืนเป็นวงกลมห่างกัน 1 – 2 ก้าวแล้วให้เด็กโยนลูกบอลส่งต่อ ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง จนคล่อง

4.       เด็กปฏิบัติซ้ำๆ กันหลาย ๆ ครั้งจนคล่อง

5.       เด็กแบ่งเป็นกลุ่มแข่งกันโยนรับลูกบอลกลุ่มใดหมดก่อนถือว่าชนะ

 

การประเมิน

1.       สังเกตการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

2.       สังเกตการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

  

ข้อเสนอแนะ

1.       ครูสามารถนำกิจกรรมอื่นที่พัฒนากล้ามเนื้อแขนมาฝึกแทนได้

2.       อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาจเปลี่ยนจากลูกบอลเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นได้  เช่น  ถุงใส่ทราย  ตุ๊กตา  เป็นต้น

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.   เด็กได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อเล็กและใหญ่ทำให้แข็งแรง

3.       เด็กได้รับความสนุกสนานได้เล่นร่วมกับเพื่อน  

 

                   ชื่อกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเล่นเกมโยนบอลลงตะกร้า

 

จุดประสงค์ทั่วไป

1.       เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.      เพื่อให้สนุกสนานเพลิดเพลิน

2.      เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็กและประสาทสัมผัส

3.      เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

 

จำนวนผู้เล่น

                ไม่จำกัดจำนวน  กลุ่มละ  5 – 6  คน

 

สื่อการเรียน

1.       ลูกบอล

2.       ตะกร้า

 

วิธีจัดกิจกรรม

1.       แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ  กลุ่มละ 5 – 6 คนแจกลูกบอลให้เด็กคนละ  1  ลูก

2.       วางตะกร้าเรียงแถวไว้  จำนวนเท่าจำนวนกลุ่มของเด็กให้ระยะห่างกันพอสมควร           ขีดเส้นสำหรับยืนโดยลูกบอลลงตะกร้าให้ห่างจากตะกร้าประมาณเมตรครึ่ง

3.       ให้เด็กแต่ละกลุ่ม  ยืนเข้าแถวเป็นกลุ่มๆ  หันหน้าเข้าหาตะกร้าถือลูกบอลไว้               คนละ  1  ลูก

4.       ครูอธิบายให้เด็กฟังให้เข้าใจว่าให้แต่ละกลุ่มโยนลูกบอลของตนเองลงตะกร้าให้ได้กลุ่มใดโยนลงตะกร้าได้มากกลุ่มนั้นชนะ  การโยนให้ยืนโยนตรงเส้นที่ขีดไว้ครั้งละ  1  คน  คนใดโยนเสร็จให้ไปต่อท้ายแถวคนใหม่ขยับเข้ามาแทน

5.       ให้เด็กเริ่มลงมือเล่นเกม  เมื่อเด็กโยนลูกบอลลงตะกร้าครบทุกคนให้แต่ละกลุ่มออกมานับลูกบอลในตะกร้าของตนกลุ่มใดมีลูกบอลมากกลุ่มนั้นชนะ

  

การประเมิน

1.       สังเกตความพึงพอใจขณะเล่น

2.       สังเกตการออกกำลังกายของเด็ก

3.       สังเกตความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ

 

ข้อเสนอแนะ

1.       การเล่นของเด็กปฐมวัย  ควรเล่นเพื่อความสนุกสนานมากกว่าที่จะแข่งขันแพ้ – ชนะ

2.       ครูต้องคอยดูแลความปลอดภัยในการเล่นของเด็ก

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.       เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

2.       เด็กได้ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

3.       เด็กได้รับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก

 

                     ชื่อกิจกรรม   การจัดกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย  อีตัก

 

จุดประสงค์ทั่วไป

                1.  เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.       เพื่อฝึกการใช้มือให้สัมพันธ์กับตา

2.       ฝึกให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

 

อุปกรณ์การเล่น

1.       เมล็ดน้อยหน่า หรือเม็ดมะขาม  หรือเมล็ดละมุด

2.       กรวยกระดาษ (ทำเอง)คนละ 1 อัน

 

จำนวนผู้เล่น

เด็กหญิงหรือเด็กชายจำนวนไม่เกิน  6  คน

 

วิธีจัดกิจกรรม

1.       แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ  กลุ่มละประมาณ  6  คน

2.       บอกกติกาการเล่น  ต่อไปนี้ถือว่าตายต้องให้คนเล่นลำดับถัดไปเล่นต่อ

2.1    เวลาตักกรวยไปถูกเมล็ดผลไม้เมล็ดอื่น

2.2    เมล็ดผลไม้ที่ตักขึ้นไปหล่นลงบนพื้น

2.3    ตักเมล็ดผลไม้ขึ้นไปครั้งหนึ่งเกินกว่า 1 เมล็ด

3.       เด็กทุกคนจะต้องนำเมล็ดผลไม้ชนิดเดียวกัน  จำนวนเท่าๆ กันมากองรวมกัน

4.       เด็กคนแรก หยิบเมล็ดผลไม้ที่นำมากองรวมกันไว้หว่านลงพื้น  แล้วใช้กรวยกระดาษของตนตักเมล็ดผลไม้ที่อยู่บนพื้นทีละเมล็ด  โดยจะเลือกเมล็ดไหนก่อนก็ได้เมื่อตักได้แล้วให้นำมาเทรวมกันไว้ในมืออีกข้างหนึ่ง

5.       ถ้าใครทำผิดกติกาการเล่นก็ให้คนลำดับถัดไปเล่นต่อ

 

การประเมินผล

1.       สังเกตการณ์ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

2.       สังเกตการณ์เล่นของเด็กถ้าเล่นผิดกติกาก็ยอมให้คนอื่นเล่นต่อไป

 

ข้อเสนอแนะ

                การเล่นอีกตักต้องคอยดูแลอย่าให้เด็กนำเมล็ดผลไม้ไปกินหรือไปใส่จมูก

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.       ฝึกการใช้มือให้สัมพันธ์กับตา

2.       ฝึกให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

3.       ฝึกให้มีสมาธิที่มั่นคง

 

                 ชื่อกิจกรรม การจัดกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย  งูกินหาง

 

จุดประสงค์ทั่วไป

1.  เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.       เพื่อฝึกให้เป็นคนแคล่วคล่องว่องไว  รู้จักหลบหลีกและไล่จับ

2.       เพื่อฝึกให้รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม

3.       เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

 

ผู้เล่น

                เด็กชายและหญิงประมาณ  8 – 12 คน

 

อุปกรณ์การเล่น

                หัวงูทำด้วยกระดาษ

 

บทร้องประกอบการเล่น

                อธิบายข้างต้นในวิธีเล่น

 

วิธีจัดกิจกรรม

1.       แบ่งเด็กออกเป็น  2  ฝ่าย  ให้เด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นพ่องู  เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่งู  เด็กที่เหลือนอกนั้นให้เป็นลูกงู

2.       บอกกติกาการเล่นให้เด็กรู้

3.       เริ่มเล่นโดยพ่องูถามแม่งู  ตอบและลูกงูร้องไปตามลำดับดังนี้

พ่องูถาม                                :               แม่งูเอ๋ย  กินน้ำบ่อไหน

แม่งูตอบ                                :               กินน้ำบ่อทราย

ลูกงู(ร้องรับพร้อมกัน)       :               ย้ายไปก็ย้ายมา(ทำท่าเดินย้ายไปย้ายมาประกอบด้วย)

พ่องูถาม                                :               แม่งูเอ๋ย  กินน้ำบ่อไหน

แม่งูตอบ                                :               กินน้ำบ่อโศก

ลูกงู(ร้องรับพร้อมกัน)       :               โยกไปก็โยกมา(พร้อมทำตัวโยกไปโยกมาประกอบด้วย)

พ่องูถาม                                :               แม่งูเอ๋ย  กินน้ำบ่อไหน

แม่งูตอบ                                :               กินน้ำบ่อหิน

ลูกงู(ร้องรับพร้อมกัน)       :               บินไปก็บินมา(พร้อมทำท่าเคลื่อนไหวเร็วๆประกอบ

ด้วย)เพราะมือต้องเกาะเอวกันอยู่บางสถานที่ให้กางแขนทำท่ากระพือปีกก็มี

พ่องูถาม                                :               แม่งูเอ๋ย  กินหัวกินหาง

แม่งูตอบ                                :               กินกลางตลอดตัว

                                                                กินหัวกินหาง                     เลือกตอบอย่างหนึ่ง

                                                                กินหางตลอดหัว

เมื่อพ่องูได้ฟังคำตอบของแม่งู  ให้กินอย่างไรแล้วพ่องูพยายามจับลูกงูให้ได้  เมื่อจับได้      ก็ถามลูกงูว่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่  แล้วให้ยืนรวมกันข้างหนึ่ง  แล้วแม่งูกับพ่องูร้องว่า  “ลอยแพไป”พร้อมกับเอามือผลักลูกงูไป  คล้ายใส่แพลอย

4.  เล่นซ้ำๆ  อีก  2 – 3 ครั้ง  จนพ่องูจับลูกงูได้หมดทุกตัว  ถือว่าพ่องูชนะและต้องยุติการเล่น

 

กาประเมินผล

1.       สังเกตการณ์ฝึกการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกาย

2.       สังเกตความคล่องแคล่วว่องไว

3.       สังเกตการณ์เล่นร่วมกับผู้อื่น

 

ข้อเสนอแนะ

                การจัดกิจกรรมควรใช้สถานที่กว้างพอสมควรหรือกลางแจ้งเพราะจะทำให้จัดกิจกรรมสนุกสนาน

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.  ฝึกการพูดโต้ตอบกัน

2.  ฝึกการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง

3.  ฝึกให้เป็นคนคล่องแคล่วว่องไว  รู้จักหลบหลีก  และไม่จับ

4.       ฝึกให้รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม

 

            ชื่อกิจกรรม  การจัดกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย  เสือข้ามห้วย

 

จุดประสงค์ทั่วไป

1.  เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.       เพื่อฝึกให้เป็นคนมีประสาทสัมผัสที่รวดเร็ว

2.       เพื่อฝึกความคล่องแคล่วในการใช้แขนและขา

3.       เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

 

ผู้เล่น

                เด็กชายอย่างน้อย  4  คน  หรือเด็กหญิงอย่างน้อย  4  คน (เพิ่มเป็นจำนวนคู่)

 

อุปกรณ์การเล่น

                ไม่มี

 

วิธีจัดกิจกรรม

1.    แบ่งผู้เล่นออกเป็น  2  ฝ่าย  ฝ่ายเสือกับฝ่ายห้วย  ฝ่ายเสือทุกคนมีหน้าที่ต้องกระโดดข้ามฝ่ายห้วยทุกคนเหมือนกันและขณะกระโดดข้ามนั้นฝ่ายเสือต้องไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือเสื้อผ้า  ไปถูกฝ่ายห้วย  ถ้าถูกถือว่าฝ่ายเสือ “ตาย”ต้องมาเป็นฝ่ายห้วย

2.       เล่นช้าๆ  อีกหลายๆ ครั้ง

 

การประเมินผล

1.       สังเกตเป็นคนมีประสาทสัมผัสที่รวดเร็ว

2.       สังเกตความคล่องแคล่วในการใช้แขนและขา

 

ข้อเสนอแนะ

                การเล่นของเด็กปฐมวัยควรเล่นเพื่อความสนุกสนานมากกว่าที่จะแข่งขันแพ้ชนะ

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.       ฝึกให้เป็นคนมีประสาทสัมผัสที่รวดเร็ว

2.       ฝึกความคล่องแคล่วในการใช้แขนและขา

3.       สามารถนำทักษะในการเคลื่อนไหวไปช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม  ในชีวิตประจำวัน

 

 ชื่อกิจกรรม การจัดกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยปลาหมอตกกระทะ (ปลา

หมอตกคัก)

 

จุดประสงค์ทั่วไป

1.  เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย   

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.       เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก

2.       เพื่อฝึกกระโดดสูง

3.       เพื่อฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา

4.       เพื่อฝึกการปรับตัวเมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อน

 

จำนวนผู้เล่น      

                ไม่จำกัดจำนวน (ไม่ควรต่ำกว่า  6  คน)

 

อุปกรณ์

                ไม่มี

 

วิธีจัดกิจกรรม

                1. แบ่งนักเรียนเป็น  2 ฝ่ายเท่ากัน  จับไม้สั้นไม้ยาวว่าใครจะเป็นปลาหมอ  ฝ่ายที่เป็นกระทะนั่งจับมือกันเป็นวงกลม  ฝ่ายที่เป็นปลาหมอกระโดดเข้าไปในวงตรงที่มือจับกันอยู่  ถ้ากระโดดเข้าได้  1  คน  พวกของตนก็มีสิทธิ์ได้เข้าไปหมดทุกคนแต่ละคนต้องพยายามช่วยเพื่อนของตนให้เข้าไปอยู่ในวงเมื่อเข้าได้ก็พยายามกระโดดออก

                2.  ฝ่ายเป็นกระทะต้องคอยยกมือตวัดขึ้น  ไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปได้

                3.  ฝ่ายที่เป็นปลาหมอต้องช่วยกันหลอกล่อ  ถ้าขณะที่กระโดดผู้นั้นตวัดมือถูกถือว่าตาย            ก็เปลี่ยนข้างให้ฝ่ายนั้นมาเป็นฝ่ายกระทะบ้าง  ผลัดกันแล้วแต่ความพอใจ

 

การประเมินผล

1.       สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

2.       สังเกตการณ์ฝึกกระโดดสูง

3.       สังเกตการณ์ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

 

ข้อเสนอแนะ

                ในระยะแรก ๆ เด็กอาจจะกลัวและไม่แน่ใจในการกระโดด  ครูต้องคอยพูดให้กำลังใจ   เมื่อเด็กมีความมั่นใจและทำได้ดีขึ้นจึงค่อยๆ ให้เด็กกระโดดสูงขึ้น

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.       ฝึกความคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงในการเคลื่อนไหวร่างกาย

2.       ฝึกกระโดดสูง  และฝึกการใช้ปฏิกิริยาโต้ตอบที่ว่องไวเมื่อตาเห็นมือต้องสั่งการ      เป็นการฝึกประสาทสัมผัสระหว่างตากับมือ

 

 ชื่อกิจกรรม           การจัดกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย  เดินกะลา

 

จุดประสงค์ทั่วไป

1.  เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย   ด้านการทรงตัว

 

จุดประสงค์เฉพาะ

1.       เพื่อฝึกการทรงตัว

2.       ให้รู้จักดัดแปลงเอาสิ่งแวดล้อมต่างๆ  มาใช้ให้เป็นประโยชน์

3.       เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่

 

ผู้เล่น

                เด็กทั้งชายและหญิงไม่จำกัดจำนวน

 

อุปกรณ์การเล่น

                กะลาครึ่งซีกร้อยเชือกยาวประมาณ  1  เมตร  1  คู่ ต่อผู้เล่น  1  คน

 

วิธีจัดกิจกรรม

1.       ผู้เล่นยืนบนกะลาใช้นิ้วเท้าทั้งสองนิ้วคีบเชือกมือจับปลายเชือกให้เชือกตึง

2.       บอกกติกาการเล่นให้เด็กๆ  รู้

3.       กำหนดเส้นเริ่มและเส้นชัยโดยใครถึงเส้นชัยก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ

4.       ถ้าใครเอาเท้าแตะพื้นดินจะถูกปรับให้แพ้ในการแข่งขัน

 

การประเมินผล

1.       สังเกตการณ์ทรงตัว

2.       สังเกตการณ์นำวัสดุธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

ข้อเสนอแนะ

1.       การเล่นของเด็กปฐมวัยควรเล่นเพื่อความสนุกสนานมากกว่าที่จะแข่งขันแพ้ชนะ

2.       ครูต้องคอยดูแลและการเดินบนกะลาของเด็กอย่าให้ล้มจะทำให้เกิดอันตรายได้

 

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1.       ฝึกการทรงตัว

2.       ให้รู้จักดัดแปลงเอาสิ่งแวดล้อมต่างๆ  มาใช้เป็นประโยชน์

 โดย บัวสุทธา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ต.ค. 51 11:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 88,790 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 88,790 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ปริญญ์
IP : 125.27.196.***
ดีมากเลยครับผม
ลบ แจ้งลบ
โดย สุจิตรา
IP : 202.143.154.***

สุขภาพแข็งแรงจากเกมการละเล่นของเด็กไทย  หันมาเล่นเพื่อสุขภาพของตนเอง  อย่าหลงมัวเมาเกมคอมพิวเตอร์เลยค่ะเด็กๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย แอมค่ะ
IP : 203.172.36.***

เจ๊งดีค่ะหางานเจอแล้ว

ลบ แจ้งลบ
โดย ฟ้า
IP : 202.129.0.***
อ่านมาแล้วค่ะสนุกมากที่สุดเลยค่ะเพื่อนชื่อก้องเข้าอ่านให้ฟังฟังแล้วน้องฟ้าอยากเล่นจังเลยค่ะสนุกมากเลยนะค่ะทุกคนความสนุกเพิ่มขึ้นทุกทีๆเลยค่ะ    บะบายน้องฟ้าไปก่อนนะค่ะบาย
ลบ แจ้งลบ
โดย ก้อง
IP : 202.129.0.***

ดีมากเลยครับผม คะเเนนเต็ม1000 เลยครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่