มหาวิทยาลัยบูรพารับตรงป.ตรีภาคตะวันออก

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยบูรพาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

ประจำปีการศึกษา 2552

 

 

ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ โดยการรับนักเรียนเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2552 นี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สมุทรปราการ ลพบุรี สระแก้ว และสระบุรี สามารถสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษา โดยในภาคปกติรับจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนนิสิตที่จะรับเข้าใหม่

 

ในการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกอันดับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาได้ 4 อันดับ โดยแยกเป็นภาคปกติ 3 อันดับ และภาคพิเศษ 1 อันดับ ซึ่งมีจำนวนรับภาคปกติทั้งสิ้น 2,620 คน และจำนวนรับภาคพิเศษทั้งสิ้น 950 คน (รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552

 

 

รายการ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

ขอรับระเบียบการ

อาจารย์แนะแนวโรงเรียน

ดาวน์โหลดจาก website

http://service.buu.ac.th

23 มิ.. – 3 .. 2551

-

สมัครทาง Internet

website http://eadmit.buu.ac.th

website http://service.buu.ac.th

8 .. - 8 .. 2551

-

วิธีการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ทั่วประเทศ

8 .. - 9 .. 2551

08.30 – 16.30 .

ประกาศแผนผัง

ที่นั่งสอบ

- อาคาร ภปร. ชั้น 1 .บูรพา

- website http://www.buu.ac.th

- website http://service.buu.ac.th

22 .. 2551

09.00 .

สอบข้อเขียน (01 - 04)

โรงเรียนศูนย์สอบประจำจังหวัด

11 .. 2551

ตามข้อ 5.3

หน้า 17

สอบภาคปฏิบัติ (05)

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

4 .. 2551

08.30 - 16.00 .

สอบภาคปฏิบัติ (06-18)

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

6 – 9 .. 2551

08.30 - 16.00 .

การประกาศผลการสอบ

(มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

สัมภาษณ์และ

ตรวจร่างกาย)

- อาคาร ภปร. ชั้น 1 .บูรพา

- website http://www.buu.ac.th

- website http://service.buu.ac.th

20 .. 2551

16.00 .

สอบสัมภาษณ์

และตรวจร่างกาย

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

8 – 9, 15 .. 2551

09.00 – 16.00 .

ประกาศผลขั้นสุดท้าย

- อาคาร ภปร. ชั้น 1 .บูรพา

- website http://www.buu.ac.th

- website http://service.buu.ac.th

21 .. 2551

09.00 .

รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

2 - 3 .. 2551

09.00 – 16.00 .

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก

12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552

---------------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี .. 2545 มหาวิทยาลัย จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 ประเภทรับตรง ในภาคตะวันออก 12 จังหวัด โดยในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีนโยบายในการรับนิสิต เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ การรับนิสิตในปีการศึกษานี้นักเรียนสามารถ สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในคราวเดียวกันทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและ ลดปัญหาการสมัครซ้ำซ้อนระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเล ตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี

2. มีความประพฤติเรียบร้อย

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร และการเตรียมตัวในการสอบ

 

·       คณะพยาบาลศาสตร์

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ต้องฝึกให้การพยาบาลผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดังต่อไปนี้

 

1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึง ปัญหาทางจิตเวชอื่น อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

- โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพเวชกรรม

- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ อย่างถาวร

- ภาวะไตวายเรื้อรัง

- โรคติดสารเสพติดให้โทษ

5. ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

6. ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง

- สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

7. หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท และการได้ยิน (sensorincural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

8. โรคหรือความพิการอื่น ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

 

·       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

·       คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยที่ผู้สมัครในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ เมื่อขึ้นเรียน ในชั้นปีที่ 2 จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการเงิน

 

·       คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชารัฐศาสตร์

1. เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. มีความสนใจด้านการบริหารจัดการ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

3. ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

สาขาวิชานิติศาสตร์

1. เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. มีความสนใจด้านกฎหมาย

3. ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

·       คณะวิทยาศาสตร์

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และผู้สอบคัดเลือก เข้าศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ ในวันสอบสัมภาษณ์จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก

13 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2. สาขาวิชาเคมี ผู้เลือกสาขาวิชาเคมี จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

3. สาขาวิชาจุลชีววิทยา

4. สาขาวิชาชีวเคมี ผู้เลือกสาขาวิชาเคมี จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

5. สาขาวิชาชีววิทยา

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ผู้เลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

8. สาขาวิชาฟิสิกส์

9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

10. สาขาวิชาวาริชศาสตร์

11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้เลือกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรเป็นผู้ที่ไม่แพ้

น้ำยารักษาสภาพ และสามารถศึกษากับศพมนุษย์ได้

13. สาขาวิชาสถิติ

 

·       คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ใน กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 5 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ใน กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ในวันสอบสัมภาษณ์ จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 5 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้เลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ควรมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี (PR>50) ต้องไม่เป็นผู้มีจิต ฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้ ไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง (อนึ่งผู้ที่ตาบอดสีอาจจะไม่ได้ รับการพิจารณาให้เลือกเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) และไม่ปรากฏอาการของโรคดังต่อไปนี้

1. โรคเรื้อน

2. วัณโรคในระยะอันตราย

3. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

4. กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง (ระยะที่ 2)

5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

6. โรคจิตต่าง

7. โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ

 

·       คณะสาธารณสุขศาสตร์

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

2. ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค ดังต่อไปนี้

- ตาบอดสี (เฉพาะสาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)

- โรคเรื้อน

- โรคติดยาเสพติดให้โทษ

- โรคพิษสุราเรื้อรัง

- โรคจิตต่าง

- โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ

- กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง (ระยะที่ 2)

 

ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต้องเลือกเรียนสาขาวิชาดังต่อไปนี้

- สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา วท.. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อสืบค้นปัญหาและอันตรายตลอดจนประเมิน แก้ไข ควบคุม ปัญหาที่เกิดจากการทำงาน

 

- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา วท.. (อนามัย

สิ่งแวดล้อม) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน นิเทศ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอนามัย

สิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการและชุมชน การประเมินผลงาน การวิจัย และพัฒนางานทางด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

- สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา วท..

(สุขศึกษาและพฤติกรรมและสุขภาพ) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรม

สุขภาพ กระบวนการปลูกฝัง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการวางแผนและดำเนินการสุขศึกษา

การประเมินผลงาน การวิจัยพัฒนางานด้านสุขศึกษา และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 

·       คณะศิลปกรรมศาสตร์

1. เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน และมีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคดังต่อไปนี้

- ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

- โรคติดยาเสพติดให้โทษ

- โรคจิตต่าง

- โรคเรื้อน

- วัณโรคในระยะอันตราย

- กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง (ระยะที่ 2)

- โรคคุดทะราด หรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ

3. โรคหรือคนพิการประเภทอื่น ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางราย เพิ่มเติมได้ (ตั้งแต่ข้อ 1 – 3)

 

สาขาจิตรกรรม สาขาภาพพิมพ์ สาขานิเทศศิลป์ และสาขาเซรามิกส์   ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้

เตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE กระดานรองเขียน ยางลบ พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น

สีโปสเตอร์ สีไม้ เป็นต้น

สาขาดนตรีและการแสดง (ดนตรีไทย)

ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้

 

รายวิชาทฤษฎี

1. วิชาเอกขับร้องเพลงลูกทุ่ง ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับประวัติ เพลงลูกทุ่ง ศิลปินลูกทุ่ง เพลงลูกทุ่ง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการละคร การออกแบบเพื่อการแสดง นาฏศิลป์ไทย และดนตรีสากล เป็นต้น

2. วิชาเอกเครื่องสายไทย ปี่พาทย์และขับร้องเพลงไทย ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเนื้อหา รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับประวัติดนตรีไทย ประวัตินักดนตรีไทย ประวัติเพลงไทย การประสมวงดนตรีไทย ศัพท์สังคีตการจัดการการแสดง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการละคร การออกแบบเพื่อการแสดง นาฏศิลป์ไทย และดนตรีสากล เป็นต้น

 

 

รายวิชาปฏิบัติ (ตามมาตรฐานที่สาขาดนตรีและการแสดงกำหนด)

สามารถเลือกสอบในวิชาเอกขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปี่พาทย์ เครื่องสาย ขับร้องเพลงไทยเดิม ตามความถนัด โดยผู้เข้าสอบต้องเตรียมเพลงเพื่อแสดงต่อหน้าคณะกรรมการ ดังนี้

 

1. วิชาเอกขับร้องเพลงลูกทุ่ง

ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเพลงที่สามารถแสดงถึงความสามารถและศักยภาพด้านการขับร้อง เพลงลูกทุ่ง ต่อคณะกรรมการจำนวน 2 เพลง (เพลงช้าและเพลงเร็วอย่างละ 1 เพลง) โดยผู้เข้าสอบต้อง เตรียมแถบบันทึกเสียงดนตรี (Backing Track) มาด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้เข้าสอบไม่สามารถหาแถบ บันทึกเสียงดนตรีได้ ผู้เข้าสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการสอบล่วงหน้าเวลาสอบ 30 นาที เพื่อเตรียม เพลงจากเครื่องเล่นคาราโอเกะ หรือ MP3 ที่คณะกรรมการสอบได้จัดเตรียมไว้ให้

 

2. วิชาเอกเครื่องสายและขับร้องเพลงไทย

2.1 ผู้เข้าสอบสามารถเลือกบรรเลงบทเพลงบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการได้แก่ เพลงเขมรไทรโยค สามชั้น, เพลงแป๊ะ สามชั้น, เพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น, เพลงสุดสงวน สามชั้น, เพลงโหมโรงไอยเรศ, เพลงอกทะเล สามชั้น, เพลงแขกลพบุรี สามชั้น, เพลงราตรีประดับดาว สามชั้น, เพลงเขมรพวง สามชั้นเพลง, นางครวญ สามชั้น, เพลงเขมรลออองค์, จระเข้หางยาว สามชั้น โดยเลือก ปฏิบัติต่อหน้าคณะกรรมการจำนวน 1 เพลง

2.2 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเพลงที่นอกเหนือจากบทเพลงที่กำหนดให้เพื่อบรรเลงต่อหน้า

คณะกรรมการสอบอีกจำนวน 1 เพลง

 

3. วิชาเอกปี่พาทย์

3.1 ผู้เข้าสอบสามารถเลือกบรรเลงบทเพลงบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการได้แก่ เพลงในชุดโหมโรงเช้า 1 เพลง เพลงฉิ่งมุล่ง เพลงในชุดตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น 1 เพลง เพลงแป๊ะ สามชั้น เพลงเขมรไทรโยค สามชั้น เพลงอกทะเล สามชั้น เพลงแขกมอญ บางขุนพรม สามชั้น โดยเลือกปฏิบัติ ต่อหน้าคณะกรรมการจำนวน 1 เพลง

 

3.2 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเพลงที่นอกเหนือจากบทเพลงที่กำหนดให้เพื่อบรรเลงต่อหน้า คณะกรรมการสอบอีกจำนวน 1 เพลง สาขาดนตรีและการแสดง (ดนตรีสากล) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้

 

 

รายวิชาทฤษฎี ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับประวัติดนตรีตะวันตก ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการละคร ดนตรีไทย เป็นต้น

 

Guitar Classic (กีตาร์คลาสสิค)

เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และ เพลงเร็ว)

ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน 4 # 4b (Scales & Arpeggio 2 octave)

ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) และทักษะการฟัง (Ear Training)

 

หมายเหตุ ผู้เข้าสอบต้องนำเครื่องดนตรีของตนเองมาในวันสอบปฏิบัติ ยกเว้นเครื่องดนตรี ในกลุ่มเครื่องกระทบ เครื่องลิ่มนิ้ว และเครื่องขยายเสียง สาขาดนตรีและการแสดง (นาฏศิลป์ไทยและการกำกับลีลา) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้

 

รายวิชาทฤษฎี

ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับประวัติการละครไทย การวิเคราะห์ ท่ารำในนาฏศิลป์ไทย วรรณคดีการละคร นาฏยศัพท์ ดนตรีประกอบการแสดง ละครตะวันตก การออกแบบเพื่อการแสดง การจัดการการแสดง ความรู้เบื้องต้เกี่ยวกับการละคร ดนตรีไทย และ ดนตรีสากล เป็นต้น

 

รายวิชาปฏิบัติ (ตามมาตรฐานที่สาขาดนตรีและการแสดงกำหนด)

1. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมรำประเภทรำมาตรฐานต่อหน้าคณะกรรมการได้แก่ รำแม่บทเล็ก

รำช้า-เร็ว รำดาวดึงส์ ระบำสี่บท รำกฤษฎาภินิหาร ฉุยฉายวันทอง ฉุยฉายเบญกาย ฉุยฉายพราหมณ์

จำนวน 1 เพลง โดยผู้เข้าสอบต้องนำผ้าแดงมาเปลี่ยนในขณะปฏิบัติการสอบด้วยตนเอง และคณะกรรมการ

มีเพลงประกอบการแสดงเตรียมให้เรียบร้อยแล้ว

2. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมรำประเภทพื้นเมืองต่อหน้าคณะกรรมการโดยเลือกปฏิบัติการสอบ

ตามระดับความสามารถและความถนัดของตนเอง

3. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเพลงที่นอกเหนือจากคณะกรรมการสอบกำหนดให้

โดยปฏิบัติการสอบต่อหน้าคณะกรรมการตามความถนัดของผู้เข้าสอบอีกจำนวน 1 เพลง

 

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง (การแสดงและกำกับการแสดง) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้

 

รายวิชาทฤษฎี

ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับการแสดงเบื้องต้น ประวัติละครตะวันตก วรรณคดีการละคร การออกแบบเพื่อการแสดง การจัดการการแสดง ดนตรีประกอบการแสดง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ไทย เป็นต้นรายวิชาปฏิบัติ (ตามมาตรฐานที่สาขาดนตรีและการแสดงกำหนด)

 

1. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการแสดงต่อหน้าคณะกรรมการสอบโดยเตรียมการแสดง ที่สามารถแสดงให้คณะกรรมการเห็นว่าท่านมีศักยภาพและความเข้าใจในด้านการแสดง สามารถพัฒนา และเข้าศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีความยาวการแสดงไม่เกิน 5 นาที ***ผู้เข้าสอบต้องเตรียมชุดสำหรับการซ้อมมาเปลี่ยนในขณะทำการสอบด้วยตนเอง***

 

2. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมแฟ้มสะสมงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์ ในการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงมาแสดงต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา รับเข้าศึกษาต่อ

 

·       คณะศึกษาศาสตร์

1. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และ

2. ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต้องเลือกเรียนสาขาวิชาดังต่อไปนี้

ภาคปกติ

- สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต

- สาขาวิชาการสอนศิลปะ

- สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

- กลุ่มวิชาการสอนทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

สาขาวิชาการสอนเคมี

สาขาวิชาการสอนชีววิทยา

สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

- กลุ่มวิชาการสอนทางศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

รายวิชาปฏิบัติ (ตามมาตรฐานที่สาขาดนตรีและการแสดงกำหนด)

1. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการแสดงต่อหน้าคณะกรรมการสอบโดยเตรียมการแสดง ที่สามารถแสดงให้คณะกรรมการเห็นว่าท่านมีศักยภาพและความเข้าใจในด้านการแสดง สามารถพัฒนา และเข้าศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีความยาวการแสดงไม่เกิน 5 นาที ***ผู้เข้าสอบต้องเตรียมชุดสำหรับการซ้อมมาเปลี่ยนในขณะทำการสอบด้วยตนเอง***

2. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมแฟ้มสะสมงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์

ในการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงมาแสดงต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา

รับเข้าศึกษาต่อ

 

·       คณะโลจิสติกส์

ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และผ่านการเรียนวิชารักษาดินแดน (รด.) ชั้นปีที่ 3 หรือผ่าน การเกณฑ์ทหารแล้ว

2. สายตาปกติและตาไม่บอดสี

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ เช่น โรคหัวใจ ไวรัสตับอักเสบ โรคจิตต่าง โรคเรื้อน ฯลฯ

4. สามารถว่ายน้ำได้เป็นอย่างดีและมีสุขภาพแข็งแรง โดยจะต้องผ่านการทดสอบดังนี้

(1) ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร (ให้เตรียมกางเกงว่ายน้ำมาด้วย)

(2) วิ่ง 1,000 เมตร (ในระยะเวลาที่กำหนด)

(3) ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่คณะโลจิสติกส์กำหนด ดังนี้

- ดันพื้น 50 ครั้ง

- ยกน้ำหนัก 15 ครั้ง

- ดึงข้อราวเดี่ยว 10 ครั้ง

- มือไต่ราว 1 เที่ยว (ราวคู่ 3 ระดับ ให้เตรียมชุดกีฬามาด้วย)

 

ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาใน  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

พาณิชยนาวี ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

หรือแผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ) และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

หมายเหตุ : สำหรับสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ซึ่งระบุว่ารับเฉพาะเพศชายนั้นก็เพราะว่า ในหลักสูตรสาขาวิชานี้จะต้องมีการฝึกภาคทะเล และฝึกประสบการณ์บนเรือเดินทะเล ในการฝึกนั้น มหาวิทยาลัยยังไม่มีเรือเป็นของตัวเอง มหาวิทยาลัยต้องอาศัยเรือของราชการอื่น ซึ่งส่วนราชการเหล่านั้น ยังไม่พร้อมที่จะรับเพศหญิงเข้ารับการฝึก ส่วนการฝึกประสบการณ์บนเรือเดินทะเลนั้น จะใช้เวลา 1 ปี และต้องฝึกกับเรือพาณิชย์ของเอกชน ซึ่งเรือสินค้าของภาคเอกชนจะมีผู้ปฏิบัติงานบนเรือเป็นเพศชายล้วน ซึ่งในลักษณะนี้คงจะเป็นอุปสรรคอย่างมากที่จะหาแหล่งฝึกประสบการณ์ให้แก่นิสิตหญิง และหากไม่ สามารถหาแหล่งฝึกได้ นิสิตหญิงก็ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

 

 

ส่วนในกรณีความสูงนั้นก็เช่นกัน เพราะมีเครื่องมือบางอย่างบนสะพานเดินเรือติดตั้งในตำแหน่ง ที่สูง ซึ่งผู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้น ต้องมีความสูงในระดับหนึ่งที่พอจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บนสะพานเดินเรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความสูงเพียงพอที่จะมองผ่านกระจก ออกไปด้านนอกเพื่อให้สามารถมีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้างและไกล หากมีความสูงไม่เพียงพอก็จะเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งหากไม่สามารถผ่านการปฏิบัติงานบนเรือสินค้าเดินทะเลเป็นเวลา 1 ปี ตามข้อกำหนดของหลักสูตรก็จะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

 

·       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

1. มีความสนใจด้านการออกกำลังกายและการกีฬา

2. มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ

 

สาขาวิชาการออกกำลังกายและกีฬาศึกษา

1. มีความสนใจและมีบุคลิกในการเป็นผู้นำทางด้านการออกกำลังกายและการกีฬาในชุมชน

ท้องถิ่น หรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม

2. มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ

 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา

1. มีความสนใจข่าวสารในวงการกีฬาจากสื่อมวลชนแขนงต่าง

2. เป็นผู้ที่มีบุคลิกที่เหมาะสมกับอาชีพผู้สื่อข่าวกีฬาในสื่อแขนงต่าง

3. มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ

 

***ผู้เข้าสอบของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องเตรียมชุดกีฬา รองเท้ากีฬา มาให้พร้อมในวันสอบ***

 

ส่วนในกรณีความสูงนั้นก็เช่นกัน เพราะมีเครื่องมือบางอย่างบนสะพานเดินเรือติดตั้งในตำแหน่ง

ที่สูง ซึ่งผู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้น ต้องมีความสูงในระดับหนึ่งที่พอจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้สะดวก

และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บนสะพานเดินเรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความสูงเพียงพอที่จะมองผ่านกระจก

ออกไปด้านนอกเพื่อให้สามารถมีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้างและไกล หากมีความสูงไม่เพียงพอก็จะเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งหากไม่สามารถผ่านการปฏิบัติงานบนเรือสินค้าเดินทะเลเป็นเวลา 1 ปี

ตามข้อกำหนดของหลักสูตรก็จะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

 

 

·       คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องกำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรุนแรง หรือโรคบุคลิกภาพ แปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา

4. โรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

6. ความผิดปกติในการเห็นภาพ หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensorincural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

7. โรคหรือความพิการอื่น ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา ทั้งอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

 

·       วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ต้องกำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จะต้องเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งใน 5 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

2. สาขาวิชาการตลาด

3. สาขาวิชาการจัดการ

4. สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีพื้นความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

3. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการชำระค่าสมัคร

ค่าธรรมเนียมในการสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท ผู้สมัครต้องนำใบสมัครที่พิมพ์จาก

อินเตอร์เน็ตไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2551

เวลา 08.30 - 16.30 . และสามารถชำระเงิน สาขาของธนาคารกรุงไทยในห้างสรรพสินค้าได้

ถึงเวลา 20.00 . โดยผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์) *มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ ไม่ว่ากรณีใด ทั้งสิ้น

 

4. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2551

ที่เว็บไซต์ http://eadmit.buu.ac.th โดยสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลได้จากเว็บไซต์

http://eadmit.buu.ac.th และเว็บไซต์ http://service.buu.ac.th

 

คณะอัญมณี วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องกำลังศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ต้องกำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี และต้องทดสอบภาคปฏิบัติทางศิลป์ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสอบ 2 วิชา คือ รหัส 06 วิชาวาดเส้น และรหัส 07 องค์ประกอบศิลป์

 

คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว

ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้องเป็นผู้กำลังศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการบริหารทั่วไป ต้องเป็นผู้กำลังศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

5. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

5.1 องค์ประกอบคัดเลือกเข้าศึกษา

5.2 รายละเอียดของวิชาที่สอบคัดเลือก

วิชาข้อเขียน

01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เน้นเนื้อหาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน

ในวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เน้นคิดวิเคราะห์

02 กลุ่มศิลปศาสตร์ เน้นเนื้อหาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน

ในวิชา สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ทั่วไป

วิชาความถนัดทางวิชาชีพ

03 ความถนัดทางวิศวกรรม เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิศวกรรม

04 ความถนัดทางวิชาชีพครู เหตุการณ์ทางการศึกษาในปัจจุบัน การหาเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษา .. 2542 ความรู้ทั่วไปทางการศึกษา

วิชาภาคปฏิบัติเฉพาะด้าน

05 ภาคปฏิบัติทางการกีฬา เน้นการปฏิบัติทางการกีฬาต่าง

06-18 ภาคปฏิบัติทางศิลป์ เน้นการปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี-18-

5.4 รายละเอียดของวิชาที่สอบคัดเลือก

วิชาข้อเขียน

01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เน้นเนื้อหาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน

ในวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เน้นคิดวิเคราะห์

02 กลุ่มศิลปศาสตร์ เน้นเนื้อหาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน

ในวิชา สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ทั่วไป

วิชาความถนัดทางวิชาชีพ

03 ความถนัดทางวิศวกรรม เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิศวกรรม

04 ความถนัดทางวิชาชีพครู เหตุการณ์ทางการศึกษาในปัจจุบัน การหาเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษา .. 2542 ความรู้ทั่วไปทางการศึกษา

วิชาภาคปฏิบัติเฉพาะด้าน

05 ภาคปฏิบัติทางการกีฬา เน้นการปฏิบัติทางการกีฬาต่าง

06-18 ภาคปฏิบัติทางศิลป์ เน้นการปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี

 

 

6. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจ

กระดาษคำตอบ ดังต่อไปนี้

1. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และ

ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบภายใน 2 ชั่วโมง 15 นาที สำหรับวิชาที่มีการสอบ 3 ชั่วโมง และ

45 นาที สำหรับวิชาที่มีการสอบ 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบ

2. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ เพื่อแสดงต่อกรรมการคุมสอบ

3. ห้ามนำกระดาษใด วิทยุคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่องมือสื่อสารใด พจนานุกรม

อิเล็กทรอนิกส์ (Talking Dic) ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้

ถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูปดิจิตอลและไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืน

จะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้น และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ทั้งสิ้น

4. อนุญาตให้นำอุปกรณ์การเขียนต่อไปนี้คือ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบและวงเวียน

เท่านั้นเข้าห้องสอบได้

5. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใด กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบจะบันทึกไว้

ที่กระดาษคำตอบ และจะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบทุกวิชา

6. ก่อนหมดเวลา 5 นาที (กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ) ห้าม ผู้เข้าสอบส่งกระดาษ

ด้วยตนเองเมื่อต้องการส่งให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบ

7. ขณะหมดเวลา ห้าม ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บกระดาษคำตอบ

ของผู้สอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว และ ห้าม นำข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

8. ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือเครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ

ห้ามสวมรองเท้าแตะ

9. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของข้อสอบแต่ละวิชา

 

มหาวิทยาลัยบูรพา จะตรวจข้อสอบตามข้อมูลที่ผู้สอบเขียนตอบ และระบายวงกลมในกระดาษคำตอบเท่านั้น

 

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2551 ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้

(1) อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลาเวลา 16.00 เป็นต้นไป

(2) ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.buu.ac.th (เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา)

ตั้งแต่เวลา 18.00 . เป็นต้นไป

(3) ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://service.buu.ac.th/ (เว็บไซต์กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา) ตั้งแต่เวลา 18.00 . เป็นต้นไป

 

8. การสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย

(1) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

ในวันที่ 8 – 9, 15 พฤศจิกายน 2551 เวลาและสถานที่ปรากฏในท้ายประกาศ

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต

2. สำเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

(ปพ.1:4) ที่แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคปลาย)

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

6. สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย

ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่างด้าว)

(2) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโลจิสติกส์

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และคณะอัญมณี จะต้องเข้ารับการตรวจตาบอดสีจากจักษุแพทย์ของ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้นในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

(3) สำหรับผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

คณะโลจิสติกส์ จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์

 

9. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย

วันที่ 21  พฤศจิกายน 2551

 

 

10. หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันรายงานตัว

(1) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ใบ ปพ.1:4 หรือใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริง และสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง

(3) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง และสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง

(4) ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ( ถ้ามี ) ฉบับจริง และสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง

(5) รูปถ่ายติดบัตรแต่งเครื่องแบบนิสิต หรือสวมเสื้อเชิ้ตขาว (ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียน)

หรือชุดสากลนิยม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป เป็นรูปส

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน .แสนสุข .เมือง .ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ : 0-3810-2709 - 10 , 0-3839-0520

โทรสาร 0-3874-5794

ขอขอบคุณที่มา: http://service.buu.ac.th/12province52.pdf

 

---------------------------------------------

By..Nutvaraipan    ChaiChote (PumPim_Za')

กองบรรณาธิการข่าว Eduzones Magazine

---------------------------------------------

 

 โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 มิ.ย. 51 22:41 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 29,323 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 29,323 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย beer
IP : 61.19.29.***

อยากเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ ม. บูรพาม๊าก...มากค่ะ   ทำไงดีค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย beer
IP : 61.19.29.***

รับตรงเฉพาะในภาคตะวันออกหรอค่ะ   จังหวัดในภาคอื่นสามารถเข้าสอบรับตรงได้ไหมค่ะ   ตอบทีค่ะ  และ คณะพยาบาลกำหนดความสูงไหมค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย 89
IP : 58.147.37.***

อิเดอิเด

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH370 , เครื่องบินตก  , ประกาศผลเภสัช ม.ศิลปากร , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , วันโกหก , April fool's day , วันจักรี , วันเลิกทาส , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ.Admission 57 , วันคุ้มครองโลก

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57โทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH370 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , เภสัช ม.ศิลปากร , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , April fool's dayวันออมสินวันข้าราชการพลเรือนวันจักรีวันอนุรักษ์มรดกไทย , วันเลิกทาส , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57

เรื่องมาใหม่