ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา

ลบ แก้ไข

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมร่วมกันทำความดี

และการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

สนับสนุนโครงการโดย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
สำนักนายกรัฐมนตรี บริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดำเนินโครงการโดยบริษัท ซาด้า-วี จำกัด

คำถาม การส่งเรียงความเรื่อง “ชีวิตดีเพราะมีวินัย ...แรงบันดาลใจจากคำพ่อสอน” จำกัดว่าคน

การประกวดเรื่องราว “๘ คนดีผู้มีคุณธรรมอย่างเพียงพอ”


วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่ประพฤติดีและมีคุณธรรม ให้มีกำลังใจในการทำความดี และ เป็นคนดีต่อไป

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

ให้ผู้สนใจ (ประชาชนทั่วไป) ที่ได้พบเห็นหรือรู้จักเยาวชนผู้ประพฤติดี หรือ มีความดีตามคุณธรรม
(
อย่างใดอย่างหนึ่งใน ๘ ประการ ต่อไปนี้ ขยัน, ประหยัด, ซื่อสัตย์, มีวินัย, สุภาพ, สามัคคี, มีน้ำใจ, กตัญญู) เขียนเล่าเรื่องราวของเยาวชนผู้ประพฤติดี หรือ มีคุณธรรมผู้นั้น พร้อมแฝงการดำรงชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้คณะกรรมการพิจารณา เช่น

ท่านได้พบเห็น เด็กหญิง ก. ซึ่งเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งเป็นอย่างยิ่ง ทุกวันหลังเลิกเรียน จะมารับจ้างล้างจานในตลาดเพื่อจะได้มีรายได้เก็บไว้เป็นค่าเทอมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่อีกทางหนึ่ง ท่านก็สามารถเขียนเล่าเรื่องราวของเธอส่งมาให้คณะกรรมการพิจารณา

เขียนชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี) ของเยาวชนผู้กระทำความดีนั้น (คนต้นเรื่อง) พร้อม ชื่อ ที่อยู่
และ เบอร์โทรศพัท์ของท่าน (ผู้ส่งเรื่องราว) มาที่ ตู้ ปณ. ๙ ปณฝ. เสนานิคม กรุงเทพ ๑๐๙๐๒ หรือ
ทางโทรสาร หมายเลข ๐๒-๙๔๐๙๙๔๖ ต่อ ๑๑


วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกจากเรื่องราวของเยาวชนผู้ประพฤติดีหรือมีคุณธรรม ที่ท่านส่งเข้ามา ตามกลุ่มคุณธรรมทั้ง ๘ (ขยัน, ประหยัด, ซื่อสัตย์, มีวินัย, สุภาพ, สามัคคี, มีน้ำใจ, กตัญญู) คุณธรรมละ ๔ ตัวแทน

๒ บันทึกภาพของทั้ง ๔ ตัวแทนจาก ๘ คุณธรรม เพื่อออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ของ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา หรือ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ และทางเวปไซต์ www.8kondee.com และ www.moralcenter.or.th

๓ เชิญชวนประชาชนทั่วไปโหวตให้กับเยาวชนเจ้าของเรื่องที่ชื่นชอบ โดยผ่านทางข้อความสั้น และ/หรือ เวปไซต์ www.8kondee.com และ www.moralcenter.or.th

การประกาศผล/แจ้งผล ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑

รางวัล

๑ คนต้นเรื่อง

- เยาวชนที่ได้รับการโหวตจากประชาชนมากที่สุด ตามคุณธรรมและความดีแต่ละข้อจะได้รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศคุณความดี (จำนวน ๘ ราย)
-
เยาวชนที่ได้รับการโหวตรองลงมา จำนวน ๓ ราย จากแต่ละคุณธรรม จะได้รับทุนการศึกษารายละ ๓,๐๐๐ บาท (รวม ๒๔ ราย)

๒ ผู้ส่งเรื่องราว
-
ผู้ส่งเรื่องราวที่ของเยาวชนที่ได้รับการโหวตมากที่สุด จะได้รับทุนการศึกษา หรือ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท (จำนวน ๘ ราย)

คุณธรรม ๘ ประการ หมายถึง

๑. ขยัน หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียรเรียนรู้ และขยันอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ และอาชีพของตน

๒.ประหยัด หมายถึง รู้จักกิน รู้จักใช้ ดำรงตนอยู่ใน “ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน”

๓. ซื่อสัตย์ หมายถึง การดำรงตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และซื่อตรงต่อคำมั่นสัญญาที่ให้กับทุกคน

๔. มีวินัย หมายถึง การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ ทุกคนต้องรักษา “กฏ กติกา มารยาท” ที่สังคมนั้นกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมีระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน

๕. สุภาพ หมายถึง คนไทยได้รับการปลูกฝังให้เป็น “คนมีสัมมาคารวะ” รู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่ พูดจากันด้วยความสุภาพอ่อนโยน ใช้ความรู้และเหตุผลในการพูดจากัน รวมทั้งเป็นคนเปิดใจกว้างต่อความเห็นที่แตกต่าง โดยมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยสติสัมปชัญญะและปราศจากกิเลส “รัก โลภ โกรธ หลง และ กลัว”

๖. สามัคคี หมายถึง หมั่นเตือนตนเองอยู่เสมอว่า ไม่มีงานใดสำเร็จด้วยตัวคนเดียว ทุกคนต้องแสวงหาแนวทางความร่วมมือ ร่วมใจ และเอื้ออาทรต่อทุกคนในสังคมอย่างจริงใจ เพื่อให้งานทุกอย่างสำเร็จไปได้ด้วยดี ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมในภาพรวมอย่างยั่งยืน

๗.มีน้ำใจ หมายถึง ทุกคนในสังคมต้องมีความเมตตา กรุณา สงสารและช่วยเหลือผู้ที่อ่อนด้อยกว่าและมี “จิตอาสา” ที่จะร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในงานต่างๆของสังคมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

๘.กตัญญู หมายถึง การตอบแทนในสิ่งที่ดีและถูกต้องต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งสิ่งที่มีพระคุณสูงสุดของคนไทยที่ต้องกตัญญูรู้คุณด้วยการตอบแทนพระคุณ คือ ชาติและแผ่นดินที่ให้พวกเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้ รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ที่ดำรงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้

++สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๐๙๙๔๖ หรือ ๐๘๑-๘๑๐-๒๕๑๐ (คุณอภิดล) ++

อขอบคุณที่มา : http://www.8kondee.com/apply03.htm

---------------------------------------------

By..Nutvaraipan ChaiChote (PumPim_Za')

กองบรรณาธิการข่าว Eduzones Magazine

---------------------------------------------

 โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 มิ.ย. 51 11:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 45,196 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 45,196 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ

เรื่องมาใหม่