วิศวฯศิลปากรรับตรงป.ตรีโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.

ลบ แก้ไข

ศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท . ประจำปีการศึกษา 2552

-------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะให้มหาวิทยาลัยกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาใหกวางขวางไปทุกภูมิภาค เพื่อสรางความเสมอภาคและลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ มีความรู

ความสามารถ ในทองถิ่นที่หางไกลในทุกสาขาวิชา อันจะเปนการชวยขจัดปญหาทางดานเศรษฐกิจสังคม และ

การเมืองการปกครองไดเปนอยางดี ประกอบกับคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร องการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่ ศึกษาอยูตามโรงเรียนในเขตภูมิภาคตางๆ จึงเห็นสมควร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท . ประจํ าปการศึกษา 2552 ซึ่งมีหลักเกณฑและ

รายละเอียดดังตอไปนี้

1. ปฏิทินกําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

- วัน12 มิ.. - 11 .. 2551 รับสมัครสอบคัดเลือก

- 5 .. 2551 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาทดสอบความรูทางวิชาการ และสัมภาษณทาง Internet

- 9 - 31 .. 2551 ทดสอบความรูทางวิชาการ สัมภาษณและสงใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรยรางกาย (เฉพาะวันเสาร-อาทิตย)

- 15 .. 2551 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา ทาง Internet

- 15 - 26 .. 2551 ยืนยันสิทธิดวยตนเองและทางไปรษณีย

- วันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา

หมายเหตุ ปฏิทินกําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการ

เปลี่ยนแปลงจะประกาศใหทราบภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2551

2. จํานวนที่รับเขาศึกษา

สาขาวิชา จํานวนรับ (คน)

- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 80

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 50

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 40

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 30

- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 35

- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 30

- สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 50

- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10

3. คุณสมบัติของผูสมัคร

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

3.1.1 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

3.1.2 เปนผูที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 ในปการศึกษา 2551 ในประเทศไทย

3.1.3 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

3.1.4 เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยไดาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม

ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแล หรือที่จะมีตอไปโดย

เครงครัดทุกประการ

3.1.5 องเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

3.1.6 ผูที่มีอายุเกิน 15 บริบูรณจะตองมีบัตรประจําตัวประชาชน

3.1.7 จะตองไมเปนผูที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา ในชวงเวลา 3 ที่ผานมา

3.2 คุณสมบัติเฉพาะ

ผูสมัครเขาศึกษาในคณะวิ ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม โครงการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสัญจร ประเภท . องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

3.2.1 องสอบไดในลําดับที่ 1-10 ของสายวิทยาศาสตรของโรงเรียน

3.2.2 องไดาระดับเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูอไปนี้รวมกัน ไมอยกว 3.00 ของมัธยมศึกษาตอนปลาย

.4-.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น .5

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

3.2.3 องไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ดังนี้

3.2.3.1 ตาบอดทั้งสองขาง

3.2.3.2 ตาบอดสี สําหรับผูสมัครสอบคัดเลือกฯ ในสาขาวิชาปโตรเคมี และวัสดุพอลิเมอรสาขาวิชา

เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอรสาขาวิชาวิศวกรรม

การจัดการและโลจิสติ กสสาขาวิชาวั สดุขั้นสู งและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชา

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

3.2.3.3 หูหนวกทั้งสองขาง

3.2.3.4 มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน

3.2.3.5 โรคติดยาเสพติดใหโทษ

3.2.3.6 โรคพิษสุราเรื้อรัง

3.2.3.7 โรคหรือความพิการอื่น ซึ่งมิไดระบุไวในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็น

าเปนอุปสรรคตอการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ

3.2.4 องไมเปนผูที่อยูในระหวางตกเปนจําเลยในคดีอาญา หรือไมเคยตองคําพิพากษาของศาลดวยการ

กระทําความผิดในคดีอาญา

หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข 3.1 และ 3.2 อใดขอหนึ่ง อยูอน

ทําการรับสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแมจะไดรับการสงชื่อเขารับการศึ กษาใน

สถาบันอุดมศึกษาแลวก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา

4. าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก

าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกดวยตนเองหรือทางไปรษณียคนละ 400 บาท (สี่รอยบาทถวน)

หมายเหตุ าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกนี้ เมื่อสมัครสอบแลวจะไมคืนใหไมากรณีใด

5. วิธีการสมัครสอบคัดเลือก

5.1 ขั้นตอนการสมัคร

5.1.1 ผูสมัครเขาสู Website http://www.eng.su.ac.th เพื่อทําการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัคร

โดยตองกรอกขอมูลใหครบถวน

5.1.2 เมื่อกรอกขอมูลแลวใหตรวจสอบความถูกตอง แลวจึงยืนยันการสมัคร

5.1.3 พิมพใบสมัคร และเมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล จะไมสามารถแกไขขอมูลไดาสมัครหลายครั้ง

วยขอมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทําการยกเลิกการสมัครที่ผานมาทั้งหมด และใชการสมัคร

ครั้งลาสุด

5.1.4 ชําระเงินคาสมัครโดยธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย (ตามข 5.2.2) หรือชําระเงินโดยตรงที่

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ในกรณีที่มาสมั ครดวยตนเอง

5.1.5 ใหผูสมัครตรวจสอบสถานภาพการชําระเงินทาง Website http://www.eng.su.ac.th หลังจากส

หลักฐานการชําระเงินแล 10 วัน

5.1.6 งเอกสารและหลักฐานการสมัครดวยตนเอง หรือทางไปรษณียเอกสารที่สงถึงฝายรับสมัคร

แลวถือเปนสิ้นสุดการสมัคร ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ไดอีก

หมายเหตุ ในกรณีที่มาสมัครดวยตนเองโดยตรงที่คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร u3592 .ังหวัดนคปฐม จะมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการสมัครสอบ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จังหวัดนคปฐม

5.2 หลักฐานการสมัคร

ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้

5.2.1 ใบสมั คร ที่กรอกขอความสมบูรณครบถวน โดยสั่ งพิ มพออกจากระบบ ติ ดรูปถายและ

ลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบรอยแล

5.2.2 ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณียาสมัครสอบ 400 บาท (สี่รอยบาทถวน) สั่งจาย “ประธาน

คณะกรรมการฯ สัญจร .” ปทฝ. สนามจันทร73001 เทานั้น หรือชําระเงินคาสมัครสอบ

โดยตรงที่คณะวิ ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิ ทยาลั ยศิลปากร จังหวัด

นครปฐม ในกรณีที่มาจัดสงเอกสารหลักฐานการสมัครสอบดวยตนเอง

5.2.3 ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) .4-.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ที่มีการรั บรองจาก

ผูอํานวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จํ านวน 1 ฉบับ ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยตลอด

หลั กสูตรโดยระบุคาระดั บเฉลี่ ยกลุมสาระการเรี ยนรูคณิตศาสตรกลุมสาระการเรี ยนรู

วิทยาศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

5.2.4 สําเนาบั ตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร จํ านวน 1 ฉบับ (ายสําเนาใหชัดเจนและลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง)

5.2.5 หนั งสื อรับรองจากผูอํ านวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียนวาเปนผูสอบไดในลําดับที่ 1-10

ของสายวิทยาศาสตรของโรงเรียน ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ สําหรับโรงเรียนที่มีผูสมัครเพียง

คนเดียว แตสําหรับโรงเรียนที่มีผูสมัครตั้งแต 2 คนขึ้นไป หนังสือรับรองสามารถถายสําเนาได

โดยผูสมัครตองรับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับตอผูสมัคร 1 คน และสงฉบับจริ งแนบพรอมมา

วย

ผูสมัครที่สงหลักฐานไมครบถวนสมบู รณตามรายการขางตนถือวาขาดคุณสมบั ติ จะไมมีสิทธิทดสอบ

ความรูทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานตามข 3.1 อีกครั้งกับตนฉบับในวันที่มารายงานตัว

ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในกรณี สอบคัดเลือกไดหากพบวาไมถูกตองตามคุณสมบัติทั่ วไปจะถูกตัดสิทธิ เขาศึกษาใน

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร

ประเภท .

หมายเหตุ รูปถายที่ใชติดใบสมัครใชขนาด 1 นิ้ว _________ที่เหมือนตัวจริงในวันสมัคร หนาตรงไมสวมหมวก

และแวนตาดํา ายไวไมเกิน 6 เดือน

5.3 การสงใบสมัคร

ใหผูสมัครที่ไดดําเนินการสมัครกับโปรแกรมการรับสมัครจัดสงเอกสารหลักฐานการสมัครโดย

5.3.1 ทางไปรษณียแบบลงทะเบียนดวนพิเศษ (EMS) าหนาถึง

โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท .

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

. พระปฐมเจดีย. เมือง . นครปฐม 73000

ทั้งนี้ ตราประทั บของที่ทําการไปรษณียนทางจะตองไมเกินวันที่ 11 กรกฎาคม 2551

หากพนกําหนดนี้คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะไมรับสมัคร

5.3.2 วยตนเองในวันและเวลาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551

หมายเหตุ ามผูสมัครสงใบสมัครจาหนาซองโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร (ทั้งนี้จาหนาซอง

ถึงคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยตรงตามรายละเอียดข 5.3.1)

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาทดสอบความรูทางวิชาการ และสัมภาษณ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผูมี

สิทธิเขาทดสอบความรูทางวิ ชาการ ภายในวั นที่ 5 สิงหาคม 2551 ทาง Website http://www.eng.su.ac.th และ

ติดประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําบลพระปฐมเจดีย

อําเภอเมือง จั งหวัดนครปฐม หรือสอบถามรายชื่อผูมีสิทธิเขาทดสอบความรูทางวิ ชาการทางโทรศัพทในวั นเวลา

ราชการไดที่หมายเลข 0-3421-9364-6 1125, 1127-9 และ 1131

7. การทดสอบความรูทางวิชาการ สัมภาษณและสงใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรยางกาย

ทดสอบความรูทางวิชาการ สัมภาษณและสงใบรายงานการตรวจสุ ขภาพและเอ็กซเรยางกาย

ในระหวางวันที่ 9-31 สิงหาคม 2551 เฉพาะในวันเสารและอาทิตยสําหรับ วัน เวลา และสถานที่จะประกาศใหทราบ

ภายในวั นที่ 5 สิงหาคม 2551 โดยมีการสัมภาษณบุคลิกภาพ (พิจารณาจากลั กษณะนิสัย อารมณแรงจูงใจ

ความสามารถในการแกญหา การปรับตัว มนุษยสัมพันธและกิริยามารยาท) และทดสอบความรูทางวิชาการ ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิเขาทดสอบความรูทางวิ ชาการ สั มภาษณและสงรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรยางกาย ตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ ทาง Website http://www.eng.su.ac.th และพิ มพ“บั ตรเขาทดสอบ”

มาแสดงพรอมกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน อเจาหนาที่รับรายงานตัวสอบสัมภาษณ

หมายเหตุ ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรยางกาย ผูสมั ครสอบคั ดเลือกฯ สามารถถายสําเนาเพื่อ

นําไปใชประกอบการสอบสั มภาษณในการสอบคั ดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึ กษาโครงการตางๆ ที่คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ดําเนินการรับตรง ในปการศึกษา

2552 ไดแกโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท . โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สัญจร ประเภท . โครงการรั บนั กศึ กษาจากโรงเรี ยนสําหรั บผูมีความสามารถพิ เศษทางดาน

วิ ทยาศาสตรและคณิตศาสตรโครงการรับนักศึกษาสําหรับผูมีคุณธรรมและบริการสังคม โครงการ

รับนักเรียนจากมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมถ

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2551ทาง Website http://www.eng.su.ac.th

9. ยืนยันสิทธ์เป็นนักศึกษา

ในช่วงระหว่างวันที่ 15 – 26กันยายน 2551

10.รายงานตัวนักศึกษา

วันที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มาทำการายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 034219364-6 ต่อ1125,1127-9

 

ขอขอบคุณที่มา: www.eng.su.ac.th/stddocument/eng/g-k52/samak_g52.pdf

---------------------------------------------

By..Nutvaraipan ChaiChote (PumPim_Za')

กองบรรณาธิการข่าว Eduzones Magazine

---------------------------------------------

 โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ก.ค. 51 11:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 23,833 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 23,833 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่

เรื่องมาใหม่