วิศวฯศิลปากรรับตรงป.ตรีโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.

ลบ แก้ไข

ศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท . ประจำปีการศึกษา 2552

-------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะให้มหาวิทยาลัยกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาใหกวางขวางไปทุกภูมิภาค เพื่อสรางความเสมอภาคและลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ มีความรู

ความสามารถ ในทองถิ่นที่หางไกลในทุกสาขาวิชา อันจะเปนการชวยขจัดปญหาทางดานเศรษฐกิจสังคม และ

การเมืองการปกครองไดเปนอยางดี ประกอบกับคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร องการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่ ศึกษาอยูตามโรงเรียนในเขตภูมิภาคตางๆ จึงเห็นสมควร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท . ประจํ าปการศึกษา 2552 ซึ่งมีหลักเกณฑและ

รายละเอียดดังตอไปนี้

1. ปฏิทินกําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

- วัน12 มิ.. - 11 .. 2551 รับสมัครสอบคัดเลือก

- 5 .. 2551 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาทดสอบความรูทางวิชาการ และสัมภาษณทาง Internet

- 9 - 31 .. 2551 ทดสอบความรูทางวิชาการ สัมภาษณและสงใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรยรางกาย (เฉพาะวันเสาร-อาทิตย)

- 15 .. 2551 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา ทาง Internet

- 15 - 26 .. 2551 ยืนยันสิทธิดวยตนเองและทางไปรษณีย

- วันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา

หมายเหตุ ปฏิทินกําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการ

เปลี่ยนแปลงจะประกาศใหทราบภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2551

2. จํานวนที่รับเขาศึกษา

สาขาวิชา จํานวนรับ (คน)

- สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 80

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 50

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 40

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 30

- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 35

- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 30

- สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 50

- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10

3. คุณสมบัติของผูสมัคร

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

3.1.1 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

3.1.2 เปนผูที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 ในปการศึกษา 2551 ในประเทศไทย

3.1.3 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

3.1.4 เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยไดาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม

ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข

 โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ก.ค. 51 11:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 23,915 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 23,915 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่