มรภ.พระนครรับป.ตรีวิชาพระพุทธศาสนาตั้งแต่บัดนี้

ลบ แก้ไข

วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ร่วมกับ วัดพระศรีมหาธาตุฯบางเขน กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครนักศึกษาพระภิกษุ– สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี .บัณฑิต ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 

จำหน่ายใบสมัคร

· ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถานที่รับสมัคร

· สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การจำหน่ายใบสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร พร้อมระเบียบการรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ราคาชุดละ 20 บาท)

· สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

สถานที่รับสมัคร

· สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร

1. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา(สำเนา)

2. ทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนหรือใบสุทธิ(สำเนา)

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ .6 / ปวช. / ..3 / หรือเทียบเท่า

สถานที่ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครค่าเล่าเรียน

-ระดับ ปริญญาตรี ภาคการศึกษาละประมาณ 10,000 บาท

-ระดับ .บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

(ตลอดหลักสูตร) 20,000 บาท

ปรัชญา

สร้างคนดี มีปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คติพจน์

ปญฺญา นรานํ รตนํปัญญาเป็นแก้วของนรชน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 0-25448000 ต่อ 3134,1415 แฟกซ์0-2521-0378-9  www.pnru.ac.th หรือ ผศ. สมบูรณ์ บุญโท 084-6464081

 

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน (บังคับ)

· พระไตรปิฏกและคัมภีร์เกี่ยวเนื่อง

· บาลีและสันสกฤตเบื้องต้น

· จิตภาวนา 1

· จิตภาวนา 2

· จิตภาวนา 3

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

2.2.1 วิชา : วิชาด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา

· ประวัติพระพุทธศาสนา

· หลักพุทธธรรม

· เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน

· ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ

· ศาสนาเปรียบเทียบ

· การจัดการทั่วไป

· สรรนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนา

2.2.2 วิชา : วิชาด้านการจัดการและเผยแผ่

· การจัดการเชิงพุทธ

· ธรรมนิเทศ

· การศึกษาวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า

· เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่

2.2.3 วิชา : วิชาด้านนวัตกรรมพระพุทธศาสนา

· ปรากฏการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

· พระพุทธศาสนากับวิกฤตการณ์

· พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน

· การวิจัยพระพุทธศาสนา

2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (เตรียมประสบการณ์)

· ประสบการณ์การเผยแผ่

· ประสบการณ์ใช้สื่อผสม

2.4 วิชาชีพ (ฝึกประสบการณ์)

· วิปัสสนากรรมฐาน 1

· วิปัสสนากรรมฐาน 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

วิชา : วิชาเลือกเสรี

· ปรัชญาเบื้องต้น

· วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

· พุทธประวัติภาคภาษาอังกฤษ

· ธรรมบทและชาดกศึกษา

· ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญทางพุทธศาสนา

· เทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา

· สหวิทยาการในพระพุทธศาสนา

· การจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนา

· พุทธศิลป์

· ภูมิสถาปัตย์เชิงพุทธ

· พลังมหัศจรรย์แห่งชีวิต

· ศาสตร์แห่งความรัก

· พุทธวิธีขจัดความขัดแย้ง

· พระสงฆ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

· วิทยาศาสตร์เชิงพุทธ

· พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์

· ธรรมทูตกับชุมชนท้องถิ่น

· สถิติเพื่อการวิจัยพุทธศาสตร์

· จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อพระพุทธศาสนา

 

การเดินทางมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

รถประจำทางสาย 29 , 59 , 95 , 150 , 356

รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.13 , ปอ.59 , ปอ.513

ปอ. 554 ,  
โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ก.ค. 51 11:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,965 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,965 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ปัญจมา
IP : 58.181.143.***
เมื่อไหร่จะมีสอบตรงคณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่