มก.รับป.โทพัฒนาสังคมภาคพิเศษถึง12กย.

ลบ แก้ไข

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)

 

 

1. แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่าง พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่าง มิถุนายน-กันยายน

ภาคฤดูร้อน ระหว่าง เมษายน-พฤษภาคม

วันและเวลาเรียนปกติ นอกเวลาราชการ

วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 .

วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 .

วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 .

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ

เอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ .. หรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ

2.2 เป็นผู้มีความตั้งใจและสามารถจัดหาเวลาให้กับการศึกษาได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

3. การสมัครเข้าศึกษา

3.1 การซื้อใบสมัคร

1) ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 12กันยายน 2551) ชุดละ 200 บาท

ได้ที่สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างเวลา 09.00-16.30 . ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ส่วนวันเสาร์ เวลา 09.00- 14.00 . เว้นวันอาทิตย์

และวันนักขัตฤกษ์

2) ซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2551) ชุดละ

250 บาท โดยส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ เกษตรศาสตร์ ในนาม นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์ หรือส่งเป็นเช็คที่

ธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) สั่งจ่าย นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์ ส่งไปที่ : สาขาพัฒนาสังคม

ตู้ปณ.1060 ปณฝ. เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 พหลโยธิน เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10903

วงเล็บมุมซองว่า “ซื้อใบสมัคร” และพร้อมกันนี้ต้องเขียนชื่อที่อยู่ของตัวท่านให้ชัดเจน

ลงบนกระดาษเปล่าขนาด 4x5 นิ้ว สอดมาในซองด้วย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ผนึกกระดาษนี้บนซองที่จะส่ง

ใบสมัครมาให้ท่านทางไปรษณีย์ และโปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์หรือ e-mail address ที่สามารถติดต่อท่านได้มาพร้อม

ด้วย

3) การพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทางเวบไซต์ ซึ่งสาขาพัฒนาสังคมได้จัดทำแบบฟอร์ม

ใบสมัครสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการซื้อและสมัครที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง โดยผ่านทางเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย

http://www.grad.ku.ac.th , http://calendar.ku.ac.th

3.2 วิธีการสมัคร

1) การสมัครด้วยตนเอง (กรณีซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัย หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์)

สมัครได้ที่สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551 ระหว่างเวลา 09.00-16.30

. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 . เว้นวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ค่าสมัคร

สอบ คนละ 500 บาท

2) สมัครทางไปรษณีย์ (กรณีซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัย หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์)

ผู้สมัครต้องส่งใบสมัคร หลักฐานการสมัคร และค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์

คนละ 550 บาท และต้องจัดส่งเอกสารการสมัครถึงสาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2551 โดยถือการประทับตราทางไปรษณีย์ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัคร

และชำ ระเงินค่าสมัครครบถ้วน และจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำ ตัวผู้สมัคร ไปยังที่อยู่ตามที่

ผู้สมัครแจ้งไว้ ภายใน 1 สัปดาห์ หากไม่ได้รับโปรดติดต่อ สาขาพัฒนาสังคม เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-1546

หรือ 081-939-7629

3) สำหรับกรณีพิมพ์ใบสมัครจากทางเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย

สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดการ

สมัครในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของแต่ละฉบับ โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) เข้าเวบไซต์ http://www.grad.ku.ac.th , http://calendar.ku.ac.th และเลือก

หัวข้อใบสมัครให้ครบถ้วน

(2) พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครจากเครื่องพิมพ์ โดยใช้กระดาษขนาด A4 สีขาวเท่านั้น

(ใบสมัครอยู่หน้า 6)

(3) บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน

(4) ส่งใบสมัครพร้อมทั้งชำระเงิน โดย

- สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551) ที่

สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชำระค่าใบสมัคร 200 บาท ค่าสมัครสอบ 500 บาท

4

- สมัครทางไปรษณีย์ (ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2551) โดย

ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ เกษตรศาสตร์ ในนาม นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์ หรือส่งเป็นเช็คที่ธนาคาร

(แคชเชียร์เช็ค) สั่งจ่าย นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์ เป็นเงิน 750 บาท (เป็นค่าใบสมัคร 200 บาท ค่าสมัคร

สอบ 500 บาท และค่าธรรมเนียมการสมัครทางไปรษณีย์ 50 บาท) ส่งไปที่ สาขาพัฒนาสังคม

ตู้ปณ.1060 ปณฝ. เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   50 พหลโยธิน เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร 10903

 

4. หลักฐานการสมัคร

1) ใบสมัคร บันทึกตามแบบฟอร์ม 1 ฉบับ

2) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด และสำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร 1 ฉบับ

4) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5) กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานของหลักสูตรปริญญาตรีตาม

หลักเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 

5. ตารางเวลาการสอบ

5.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 16 กันยายน 2551 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) และเวบไซต์ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://calendar.ku.ac.th

5.2 การสอบข้อเขียน

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เวลา 13.00-16.00 .

5.3 การสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2551 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เวลา 09.00-16.30 .

5.4 การประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และเวบไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://calendar.ku.ac.th

 

 

6. วิธีการสอบคัดเลือก

6.1 การสอบข้อเขียน

1) ความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์ อาทิ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา

รัฐศาสตร์ เป็นต้น

2) ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับสภาพและสถานการณ์ทั่วไปทั้งภายในประเทศและสากล ตลอดจน

องค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนา

6.2 การสอบสัมภาษณ์

จะพิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ

ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ตลอดจนโอกาสในการที่จะนำเอาวิชาการไปใช้ประโยชน์

 

7. การรายงานตัว

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษา ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และรับเอกสารการลงทะเบียนที่

สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2551 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2551 ในกรณีที่ไม่สามารถ

ดำเนินการด้วยตนเอง จะมอบให้ผู้ใดผู้หนึ่งรับเอกสารแทนก็ได้ แต่จะต้องมีหนังสือมอบฉันทะไปแสดงด้วย

มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 

8. ลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2551

 

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร 2 ปี ประมาณ 163,000 บาท (หน่วยกิตละ 1,800

บาท) ไม่นับรวมกิจกรรมนอกหลักสูตร

 

10. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551

 

11. กิจกรรมสานสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2551

 

12. วันเปิดภาคการศึกษา

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551

 

13. การติดต่อสอบถาม

สำนักงานสาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนาสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2579-1546, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-939-7629 หรือ

e-mail address : fgrarjk@ku.ac.th และ fgracrw@ku.ac.th

อขอบคุณที่มา : http://www.grad.ku.ac.th/files/news/1331/iHGIA.pdf

---------------------------------------------

By..Nutvaraipan ChaiChote (PumPim_Za')

กองบรรณาธิการข่าว Eduzones Magazine

---------------------------------------------

 โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ค. 51 09:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,616 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,616 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่

เรื่องมาใหม่