มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับป.โทส่งเสริมการเกษตรภาคพิเศษ

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับปริญญาโท

ส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร   ภาคพิเศษ คณะเกษตร

ตั้งบัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Agricultural Extension

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)

ชื่อย่อ วท.. (ส่งเสริมการเกษตร)

ชื่อเต็ม Master of Science (Agricultural Extension)

ชื่อย่อ M.S. (Agricultural Extension)

 

การจัดการเรียนการสอน

เรียนเฉพาะ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 .

สถานที่เรียน อาคารจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร แผน . (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)

 

ระยะเวลาในการศึกษา

ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปีครึ่ง (5 ภาคการศึกษา)

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551

เดือนพฤศจิกายน 2551 – กุมภาพันธ์ 2552

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน ปี .. 2552

เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2552

ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2552

เดือนมิถุนายน – กันยายน 2552

ภาคการศึกษาที่ 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552

เดือนพฤศจิกายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2553

ภาคการศึกษาที่ 5 ภาคฤดูร้อน ปี .. 2553

เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553

 

จำนวนรับเข้าศึกษา

รุ่นละ 40 คน

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ

2. เป็นผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน มีตำแหน่งหรือหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน/แผนก/ฝ่าย /

กอง หรือ เป็นข้าราชการ ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 และต้องมีประสบการณ์ทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

3. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ในฐานะเจ้าของสถานประกอบการหรือผู้บริหารกิจการ มาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

4. เป็นบุคคลที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษา

 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับเอกสารชุดใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการฯ หรือ Download ได้ที่

http://www.aec.agr.ku.ac.th ซึ่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

1. ใบสมัคร (บส.บว.1) (กรอกข้อมูลและลงชื่อให้ครบถ้วน) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกับที่ใช้ติดใบสมัคร สำหรับติดบัตร

ประจำตัวผู้สมัครสอบ (บส.บว.2)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ

(สำหรับผู้สมัคร ที่มีชื่อ - ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย (บส.บว 
โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 ก.ค. 51 11:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,407 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,407 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ปริยวรรณ
IP : 210.246.186.***
อยากเรียนแต่ประสบการณ์ทำงานไม่ถึงเรียนได้มั้ย
ลบ แจ้งลบ
โดย yermbuayai@hotmail.com
IP : 117.47.169.***

อยากเรียน  แต่แพงจัง

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ

เรื่องมาใหม่