คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
P'Dome
 
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ชม 164 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้ กำหนดการคัดเลือก - วันที่ 1 – 20 ต.ค.
  ชม 1,312 ครั้ง
 • ค่ายจับจิต ครั้งที่ 4 ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 20 กันยายน - 20
  ชม 215 ครั้ง
 • (เครดิตภาพต้นฉบับ จาก https://www.facebook.com/bangkokuniversity ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนับสนุน นักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่น 5 เทอม ในระดับมัธยมปลาย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
  ชม 440 ครั้ง
 • (เครดิตภาพต้นฉบับ จาก https://www.facebook.com/bangkokuniversity ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตระหนักถึงความสำคัญของการริเริ่มสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการให้ ทุนการศึกษา "BU
  ชม 410 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศปฏิทินการคัดเลือกและรายละเอียด รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา2558 รายละเอียดดังนี้
  ชม 226 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน ระบบรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้ กำหนดการคัดเลือก - รับสมัคร : 1 ตุลาคม 2557 - 21
  ชม 351 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ โควตานักเรียนเรียนดีชนบท และโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้
  ชม 493 ครั้ง
 • ค่ายเจาะจิต ครั้งที่ 11 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 8-22 กันยายน 2557 วันจัดค่าย
  ชม 222 ครั้ง
 • ค่าย Genetics Youth Camp ครั้งที่ 13 ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
  ชม 187 ครั้ง
 • ค่าย Change เปลี่ยนวัยใส ใส่เสื้อกาวน์ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) กำหนดการรับสมัคร : 16 สิงหาคม 2557 - 22
  ชม 200 ครั้ง
 • ค่ายฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม ครั้งที่ 13 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 - 30 กันยายน
  ชม 214 ครั้ง
 • ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 21 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครถึง 24 กันยายน
  ชม 665 ครั้ง
 • One Day Visit’57 : Success Day วันนี้ที่ซักเสร็จ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) กำหนดการรับสมัคร : รับถึง
  ชม 205 ครั้ง
 • ค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่ 12 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) มีความสนใจในวิทยาศาสตร์
  ชม 164 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง โควตาเรียนดี/พื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2558 (3 วิทยาเขต 7 คณะ รับมากกว่า 2
  ชม 251 ครั้ง
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ -
  ชม 361 ครั้ง
 • ล่าสุด!!! วันนี้ (11 ก.ย. 2557) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ประกาศ กำหนดการรับสมัคร ชำระเงินและวันสอบ GAT/PAT , 7 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นเว็บไซต์แล้ว
  ชม 485 ครั้ง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ชม 194 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบข้อเขียนรายวิชา โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 แล้ว เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่
  ชม 220 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้
  ชม 204 ครั้ง
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ เข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้
  ชม 483 ครั้ง
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้ กำหนดการคัดเลือก โครงการและจำนวนที่เปิดรับ
  ชม 526 ครั้ง
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายละเอียด การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้ ระบบรับตรง KU
  ชม 1,093 ครั้ง
 • ประกาศออกมาแล้ว!!! อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2014/15 (QS World University Rankings® 2014/15) ของ สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่าง Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ
  ชม 17,607 ครั้ง
P'Dome
บล็อกเกอร์การศึกษา http://www.P-Dome.com
บรรณาธิการแอดมิชชัน http://www.eduzones.com/
#รับตรง #Admissions #ค่าย #กิจกรรม #ทุน #แนะน้อง เข้ามหาวิทยาลัย

10,726,930

ผู้ชม

1,105

เนื้อหา

387,044

แชร์

2,649

ผู้ติดตาม

Top Share