มาแล้ว! ครบ! ทุกรายละเอียด 4 โครงการ #รับตรง แพทย์ จุฬาฯ 2556

ลบ แก้ไข

มาแล้ว! ครบ! ทุกรายละเอียด 4 โครงการ #รับตรง แพทย์ จุฬาฯ 2556 
โครงการที่รับสมัคร
 คุณสมบัติเฉพาะแต่ละโครงการ
 
กำหนดการสมัครและการสอบ


กิจกรรม

วัน เดือน ปี
รับสมัคร 15 - 31 สิงหาคม 2555 ทางอินเตอร์เน็ต
ชำระเงินค่าสมัคร 15 สิงหาคม - 3 กันยายน 2555 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555
(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องวันประทับตรา จะพิจารณาจากหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น)
ส่งที่ "โครงการรับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2556"
ฝ่ายวิชาการ (ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
การขอเปลี่ยนโครงการที่สมัคร 5 - 7 กันยายน 2555
ผ่านอินเตอร์เน็ต ส่งเอกสารและชำระเงินอีกครั้งภายใน
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555
ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร 12 - 14 กันยายน 2555
ทางอินเตอร์เน็ต
ทักท้วงสถานภาพการสมัคร ภายใน 19 กันยายน 2555
ในกรณีที่การสมัครไม่สมบูรณ์ต้องทำการแก้ไข
และส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อย
ภายในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555
สอบ GAT, PAT 1, PAT 2 
ครั้งที่ 1/2556
(ตามประกาศของ สทศ.)
สอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์กับ กสพท.
(ใช้คะแนนวิชาจริยธรรมเท่านั้น)
(ตามประกาศของ กสพท.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ขึ้นอยู่กับการประกาศคะแนน GAT / PAT ของ สทศ.
และผลการทดสอบวิชาเฉพาะของ กสพท.
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 1 - 2 สัปดาห์หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในเดือนมกราคม 2556
การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ภายในเดือนมกราคม 2556
ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การส่งรายชื่อไป กสพท. เพื่อลบชื่อออกจาก
ระบบการคัดเลือกของ กสพท.
หลังจากรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา
การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ตามประกาศของ สอท.

เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ให้ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)

1. ใบสมัครฉบับย่อ (ที่สมัครบนอินเตอร์เนต) พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
2. ใบสมัครฉบับเต็ม กรอกรายละเอียด ติดรูปถ่ายเดี่ยวขนาด 3 x 4 ซม. หน้าตรง ต้องถ่ายหน้าเต็ม ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ในช่องที่กำหนด พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ปพ. 1:4) หรือใบแสดงผลการศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือระดับชั้นปีที่ 1 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมีนาคม พศ. 2556 
4. สำเนาประกาศนียบัตรและ/หรือสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (ปพ. 1:3) เฉพาะกรณีสมัครโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยใช้สิทธิ์สถานศึกษา ข้อ 2.2.1.1(ข) 
5. สำเนาเกียรติบัตรแสดงว่าได้ผ่านการแข่งขันระดับชาติ วิชาชีววิทยา ของ สอวน. ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของ สสวท. ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ เฉพาะกรณีสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) ข้อ 2.2.3.1 
6. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิลำเนาตามประกาศฯ ทั้งของผู้สมัครและบิดา/มารดา หรือเอกสารอื่นที่จะใช้สิทธิ์ กรณีสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หรือโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร โดยถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน 
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารสมัครไม่ตรงกัน

จำนวนที่รับคะแนนที่ใช้พิจารณารับเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่ 
  
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2556 

สรุปกันชัดๆ 

โครงการที่รับเฉพาะ 8 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ชลบุรี จัทรบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุทยา นครปฐม คือ
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข


โครงการที่รับทั่วประเทศ
คือ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ(ชีวะวิทยา)
4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับแพทย์ทหารอากาศ


นอกจาก 4 โครงการนี้ ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับตรงเองแล้ว คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯยังมีการรับผ่าน กสพท. ด้วย ซึ่งน้องๆสามารถติดตามได้จากประกาศของทาง กสพท. นะจ้ะ 

เข้าสู่ระบบการรับสมัคร
 
          >>  การสอบเข้าเป็นนิสิตแพทย์จุฬา กำหนดการ #รับตรง แพทยศาสด่วน! เลื่อนสอบ โครงการร

 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ก.ค. 55 15:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 40,617 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 40,617 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


โซนโปรแกรม


เรื่องมาใหม่