ด่วน! ประกาศอย่างเป็นทางการ กสพท. ประกาศรับสมัคร1-31 ส.ค.นี้

ลบ แก้ไข

ด่วน! ประกาศอย่างเป็นทางการ
กสพท. ประกาศรับสมัคร 1-31 ส.ค.นี้ ด่วน! ประกาศอย่างเป็นทาง


กสพท. ประกาศรับสมัครแพทย์ 1-31 ส.ค.นี้
ในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th
คาดปีนี้รับได้ประมาณ 1,421 คน
ย้ำเปิด นร.ต้องได้คะแนนรวม O-Net เท่ากับหรือมากกว่า 60 จึงผ่านเกณฑ์

 

ข่าวโดย
ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 

        
       
       
วันนี้ (16 ก.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) พร้อมด้วย ศ. นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และ ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท. ร่วมแถลงข่าวหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบรับตรง ของ กสพท.
       
       ศ.พญ.บุญมี กล่าวว่า
 กสพท.ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทย์ฯ 12 สถาบัน และคณะทันตแพทย์ฯ 5 สถาบันในการดำเนินการรับสมัคร ซึ่งปี 2556 นี้จะเปิดรับสมัครสอบในระบบอนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ กสพท. www9.si.mahidol.ac.th และกลุ่มสถาบันแพทย์ที่ร่วมการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.2555

โดยกลุ่ม กสพท.จะรับนักเรียนได้ทั้งหมด ประมาณ 1,421 คน ได้แก่
คณะแพทย์ฯ ม.ขอนแก่น รับ 20 คน
คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ รับ 200 คน
คณะแพทย์ฯ ม.เชียงใหม่ รับ55 คน
คณะแพทย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 65 คน
คณะแพทย์ฯ ม.นเรศวร รับ 30 คน
คณะแพทย์ฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับ 156 คน
คณะแพทย์ฯ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับ 250 คน
วิทยาลัยแพทย์ฯ ม.รังสิต รับ 40 คน
คณะแพทย์ฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับ 180 คน
คณะแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ 25 คน
คณะแพทย์ฯ ม.กรุงเทพมหานคร รับ 70 คน
วิทยาลัยแพทย์ฯ พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน
วิทยาลัยแพทย์ฯ พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน
คณะทันตแพทย์ฯ จุฬาฯ 80 คน
คณะทันตแพทย์ฯ ม.มหิดล 80 คน
คณะทันตแพทย์ฯ ม.เชียงใหม่ 25 คน
คณะทันตแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ 20 คน
คณะทันตแพทย์ฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 25 คน


ซึ่งนักเรียนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใด สามารถเข้าไปตรวจสอบระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันแต่ละแห่ง
       
       ศ.พญ.บุญมี กล่าวต่อว่า
สำหรับขั้นตอนการสมัครนั้น

เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.2555 ทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th 

นักเรียนสามารถชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 5 ก.ย.2555 โดยในปีการศึกษา 2556 นี้การสมัครของ กพสท.ผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแต่ให้ทำการอัพโหลดทั้งหมดเก็บไว้และนำมาแสดงเพื่อให้คณะ/สถาบัน ตรวจสอบภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครทางเว็บไซต์ 7 วันหลังจากการวันที่ชำระเงิน ค่าสมัคร ไปจนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2555

พริ้นท์แบบฟอร์ม กสพท.เพื่อใช้แสดงก่อนเข้าห้องสอบ ประมาณวันที่ 1 ต.ค.-10 พ.ย.2555

สอบวิชาเฉพาะ 10 พ.ย.2555 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ ประมาณเดือน ธ.ค. 2555

ส่วนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครสอบและเข้าสอบตามประกาศของสทศ. ประมาณวันที่ 5-6 ม.ค.2556
 
       ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ปีการศึกษา 2556 และลบชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์ฯ ออกจากระบบการคัดเลือกของกสพท. ภายในวันที่ 4 ก.พ.2556,ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ภายในวันที่ 19 ก.พ.2556 ,ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบในกรณีที่ไม่มีสิทธิ์ 20-22ก.พ.2556,สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ 22-26 ก.พ. 2556 ,สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมรอบ 2 ถ้ามี ต้นเดือนมี.ค.2556 ,ประกาศผลขั้นสุดท้าย มี.ค. 2556 ,ส่งรายชื่อ เคลียริ่งเฮ้าส์ มี.ค.2556 ทั้งนี้ ค่าสมัครในการสอบวิชาเฉพาะยังคงเดิม 700 บาท และค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร(ตรวจสอบ) 10 บาท โดยธนาคารจะเรียกเก็บจากผู้สมัคร และผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารการเปลี่ยนลำดับสอบใหม่ แต่ต้องเก็บหลักฐานการสมัครเปลี่ยนลำดับสอบใหม่ พร้อมสำเนาใบชำระเงิน และนำมาเพื่อให้คณะ/สถาบันตรวจสอบหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสอบ
       
       ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการคัดเลือกนั้น
กสพท.ได้กำหนดรายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการเข้าศึกษา ปี 2556 โดยคงยึดตามหลักเกณฑ์เดิม คือ

คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ใน 5 กลุ่มสาระ ได้แก่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งคะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่า 60 %

วิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ รวม 70% จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.)

และวิชาเฉพาะ 30 % ซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ประเมินแนวคิดทางจริยธรรม ดังนั้น นักเรียนไม่ต้องไปเรียนกวดวิชาเพื่อสอบวิชาเฉพาะ

       
       “เงื่อนไขในการคัดเลือก กสพท.ยังยืนเงื่อนไขที่ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านโอเน็ต มีคะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 60  
ส่วนกรณีผู้ที่ไม่สามารถเข้าสอบโอเน็ต และนำผล O-Net ปี 2555 มาแสดงได้ เช่น ผู้จบจากต่างประเทศ หรือ นักเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ตไม่ถึงร้อยละ 60 ซึ่ง เคยสอบ กสพท. มาแล้ว ทาง กสพท. เปิดโอกาสให้สามารถสมัครสอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว เพื่อให้โอกาสอีกครั้ง โดย กสพท.สงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ ที่จะนำผลการเรียนมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ของผู้สมัครที่ผ่านการสอบ O-Net ซึ่งที่ผ่านมา กสพท. ถูกต่อว่ามากว่าตัดโอกาสนักเรียนทั้งชีวิต จึงได้ให้โอกาสมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งก็มีนักเรียนกลับมาสมัครจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อสอบแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์สักคน" ศ.พญ.บุญมี กล่าว
       
       ด้าน รศ.นพ.กำจร กล่าวว่า ขอฝากให้นักเรียนทุกคน อ่านและทำความเข้าใจในประกาศ และกำหนดการรับสมัครของกลุ่มแพทย์ กสพท. โดยขอให้อ่านอย่างรอบคอบและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ รวมทั้งขอให้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
 
อ่านข่าวนี้ได้ที่ 

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000087148&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


ติดตามอ่าน ระเบียบการ กสพท. 2556 ได้ที่  เผย ทุกรายละเอียด ระเบียบการ #รับตรง แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ผ่าน กสพท. 2556


ด่วน! เลื่อนสอบ โครงการร

 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ก.ค. 55 13:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 28,283 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 28,283 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Dyan Rosy
IP : 192.168.2.***
Cara Mengetahui Keperawanan - mungkin sekarang ini buat cowok yang ingin serius mencari jodoh perlu tahu soal cara mengetahui keperawanan cewek dengan jelas dan akurat tanpa perlu tes ke dokter atau semacamnya. Cara yang saya bagikan berikut sebenarnya cukup simple dan akurat jadi simak baik baik ya.

cara mengetahui keperawanan


Secara garis besar Cara mengetahui Keperawanan Wanita tanpa tes ada 2 macam yaitu Dilihat dari Segi Fisik dan Dilihat dari segi bahasa tubuh si cewek tersebut. Berikut rinciannya

http://teoricy.blogspot.com/2013/02/cara-mengetahui-keperawanan.html

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


โซนโปรแกรม


เรื่องมาใหม่