รู้จัก Diploma&Degree ในต่างประเทศ

ลบ แก้ไข

 
Diploma

Diploma เป็นระดับการศึกษาขั้นต่ำกว่าปริญญาตรี เทียบเท่ากับอนุปริญญาของประเทศไทย ใช้เวลาเรียนประมาณ 1-2 ปี แล้วแต่หลักสูตร ซึ่งเปิดสอนทั้งในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนจะเน้นการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี ทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เลย หรือถ้าต้องการเรียนในระดับสูงขึ้น ก็สามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้

การเรียนในระดับนี้ ใช้วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น แต่ไมได้่จำกัดเฉพาะนักเรียนที่เพิ่งจบชั้นมัธยมเท่านั้น หากแต่ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ หรือต้องการเปลี่ยนแนวอาชีพของตนอีกด้วย

ออสเตรเลีย

การศึกษาในระดับนี้ของที่ออสเตรเลียจะเปิดสอนในสถาบัน TAFE ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการการศึกษา สายอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย มีอยู่ทั่วทุกเมืองในประเทศ บริหารและดำเนินการโดยรัฐบาลจึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตรทุกหลักสูตมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีหลักสูตรสอนและจัดฝึกอบรม ด้านวิชาชีพให้แก่ชาวออสเตรเลีย และนักศึกษาทั่วไปรวมไปถึงนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย TAFE เปิดสอนหลายหลักสูตรตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงระดับอนุปริญญาขั้นสูง สถาบันTAFE เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศออสเตรเลีย เพื่อฝึกนักศึกษาให้มีความพร้อมในภาคปฏิบัติ และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้ Diploma

สหรัฐอเมริกา

ที่สหรัฐอเมริกาจะเรียกการวุฒิการศึกษาในระดับอนุปริญญาว่า Associate Degree ซึ่งจะแบ่งเป็น Associate in Arts Degrees และ Associate in Science Degrees มีเปิดสอนใน Community College หรือวิทยาลัยชุมชน ซึ่งก็มีอยู่ในทุกเมืองทั่วประเทศ การเรียนในวิทยาลัยชุมชนนั้นมีข้อดีหลายอย่าง

  • เข้าเรียนได้ไม่ยาก
  • อาจารย์มีเวลาให้นักเรียนมากกว่าในมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่ต้องทำการค้นคว้าวิจัย
  • ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการเรียนในมหาวิทยลัยมาก โดยทั่วไปค่าเล่าเรียนของวิทยาลัยชุมชนนั้นจะไม่เกิน 8,000 เหรียญ/ปี ในขณะที่มหาวิทยาลัยจะคิดค่าเทอมไ่ม่น้อยกว่า 10,000 - 12,000 เหรียญ/ปี ในบางรัฐ มีนักเรียนอเมริกันกว่า 70% ที่เลือกเข้าเรียนต่อใน Community College
  • สามารถโอนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ปี