คุณครูผู้ที่ศิษย์ควรบูชาคุณ

ลบ แก้ไข
คุณครูผู้ที่ศิษย์ควรบูชา
 
ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ เพราะเป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพบูชาคุณ

ประเพณีไทยของเรานั้น ได้ให้ความเคารพนบนอบครูอาจารย์อย่างสูงสุด เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สอง เป็นผู้รับผิดชอบต่อการสร้างอนาคตอันดีงามเจริญรุ่งเรืองแก่ศิษย์ตน เราภูมิใจในคำว่า “ศิษย์มีครู” และประเพณีไหว้ครูจึงเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์ “สำหรับศิษย์ผู้เคารพนบนอบครูบาอาจารย์ตนด้วยความบริสุทธิ์ใจ”

ครูอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ ดังนี้

1.ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี ที่เรียนตามหลักวิชาครูว่า Child Centered นั่นเอง
2. สอนให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง สอนให้เกิดปัญญาของตนเอง คือ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ โดยไม่ปิดบังอำพราง
3. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง ครูที่แท้จริง ย่อมไม่คิดหวงวิชาสำหรับศิษย์
4.ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ และวงสังคม
5.สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ นั้นคือ สอนทักษะชีวิต Life skill เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

พ่อแม่ผู้ปกครองควรทราบว่า เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 10 ขวบ เป็น “ช่วงเวลาทองของชีวิต ที่จะปลูกฝังสิ่งดีงามแก่บุตรธิดา ควรสร้างมงคลชีวิตให้แก่ลูกหลาน ด้วยการสอนให้ “มีทัศนคติเชิงบวก Positive Attitude”ต่อคุณครูผู้ที่จะรับช่วง “สอนความรู้และทักษะชีวิต Knowledge and Life skill” ให้แก่ลูกหลานของตน การกระทำเช่นนี้ของพ่อแม่ผู้ปกครอง “ตลอดวัยเรียน”ของเด็กนั้น เป็น “การสร้างเหตุเชิงจิตวิทยาแห่งการเรียนรู้ Created a psychological cause of learning” อีกประการหนึ่ง

พ่อแม่ต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณค่า และเป็นมงคลชีวิตว่า “ศิษย์พึงบำรุงครูอาจารย์ ผู้เป็นทิศเบื้องขวา” ดังนี้

1.ลุกต้อนรับ คือ การแสดงออกถึงความเคารพนบนอบด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.เข้าไปหา สำนึกตนว่า “เป็นศิษย์มีครู” ดังนั้น เมื่อประสบปัญหาใดๆที่ไม่อาจแก้ไขด้วยปัญญาตนแล้ว เขาควรระลึกว่า คุณครูของเขาย่อมเป็นที่พึงได้เสมอ
3.ใฝ่ใจเรียนรู้สิ่งที่ครูสอน
4.ปรนนิบัติครูอาจารย์ในฐานะผู้มีพระคุณ ช่วยบริการท่านในสิ่งที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรงของเรา
5.เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ คือ เอาจริงเอาจังในการเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาตน และถือเป็นกิจสำคัญยิ่ง

***ท่านที่เคารพ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่เต็มไปด้วย “สัญชาติญาณดิบ Barbarous instinct” ดังนั้น มนุษย์จึงต้องถูกสอนให้สามารถกดข่มสัญชาติญาณดิบนั้นให้ได้ ด้วยวิธี “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Behavior modification” และ ถือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และครูอาจารย์ ที่ต้องร่วมมือกันสร้างคุณสมบัติอันพึงประสงค์เช่นนี้แก่ลูกหลานเรา ให้จงได้***

---------------------------------------------------------------
สนับสนุนบทความโดย : สุทัศน์ เอกา
 loading...


โดย อ.สุทัศน์ เอกา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ก.พ. 61 18:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 336 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 336 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง